Шрифт

Чтения на каждый день Великого поста

Чтение Апостола и Евангелия Субботы первыя седмицы

Апостол дне, ко Евреем, зачало 303.

Многоча́стне и многообра́зне дре́вле Бог глаго́лавый отце́м во проро́цех, в после́док дний сих глаго́ла нам в Сы́не, Его́же положи́ насле́дника всем, И́мже и ве́ки сотвори́. И́же сый сия́ние сла́вы и о́браз Ипостаси Его́, нося́ же вся́ческая глаго́лом си́лы Своея́, Собо́ю очище́ние сотвори́в грехо́в на́ших, се́де одесну́ю престо́ла вели́чествия на высо́ких. Толи́ко лу́чший быв а́нгелов, ели́ко пресла́внее па́че их насле́дствова и́мя. Кому́ бо рече́ когда́ от а́нгел: Сын Мой еси́ Ты, Аз днесь роди́х Тя? И па́ки: Аз бу́ду Ему́ во Отца́, и Той бу́дет мне в Сы́на? Егда́ же па́ки вво́дит Перворо́днаго во вселе́нную, глаго́лет: и да покло́нятся Ему́ вси а́нгели Бо́жии. И ко а́нгелом у́бо глаго́лет: творя́й а́нгелы Своя́ ду́хи и слуги́ Своя́ огнь паля́щь. К Сы́ну же: престо́л Твой, Бо́же, в век ве́ка: жезл пра́вости жезл ца́рствия Твоего́: возлюби́л еси́ пра́вду и возненави́дел еси́ беззако́ние: сего́ ра́ди пома́за Тя, Бо́же, Бог Твой еле́ем ра́дости, па́че прича́стник Твои́х. И па́ки: в нача́ле Ты, Го́споди, зе́млю основа́л еси́, и дела́ руку́ Твое́ю суть небеса́. Та поги́бнут, Ты же пребыва́еши, и вся, я́коже ри́за, обетша́ют, и я́ко оде́жду свие́ши их, и изменя́тся: Ты же то́йжде еси́, и ле́та Твоя́ не оскуде́ют.

Святому Апостол, к Тимофею, зачало 292.

Ча́до Тимофе́е, возмога́й во благода́ти, я́же о Христе́ Иису́се, и я́же слы́шал еси́ от мене́ мно́гими свиде́тели, сия́ преда́ждь ве́рным челове́ком, и́же дово́льни бу́дут и ины́х научи́ти. Ты у́бо злопостражди́ я́ко добр во́ин Иису́с Христо́в. Никто́же бо во́ин быва́я обязу́ется ку́плями жите́йскими, да воево́де уго́ден бу́дет. А́ще же и постра́ждет кто, не венча́ется, а́ще не зако́нно му́чен бу́дет. Тружда́ющемуся де́лателю пре́жде подоба́ет от плода́ вкуси́ти. Разуме́й, я́же глаго́лю: да даст у́бо тебе́ Госпо́дь ра́зум о всем. Помина́й Го́спода Иису́са Христа́ воста́вшаго от ме́ртвых, от се́мене Дави́дова, по благовествова́нию моему́, в не́мже злостражду́ да́же до уз, я́ко злоде́й, но сло́во Бо́жие не вя́жется. Сего́ ра́ди вся терплю́ избра́нных ра́ди, да и ти́и спасе́ние улуча́т е́же о Христе́ Иису́се, со сла́вою ве́чною.

Ева́нгелие от Марка, зачало 10.

Во вре́мя о́но, идя́ше Иису́с в суббо́ты сквозе́ се́яния, и нача́ша ученицы́ Его́ путь твори́ти, востерза́юще кла́сы. И фарисе́е глаго́лаху Ему́: виждь, что творя́т в суббо́ты, его́же не досто́ит? И Той глаго́лаше им: не́сте ли николи́же чли, что сотвори́ Дави́д, егда́ тре́бование име́ и взалка́ сам и и́же с ним? Ка́ко вни́де в дом Бо́жий при Авиафа́ре архиере́и, и хле́бы предложе́ния снеде́, и́хже не досто́яше я́сти то́кмо иере́ем, и даде́ и су́щим с ним? И глаго́лаше им: суббо́та челове́ка ра́ди бысть, а не челове́к суббо́ты ра́ди. Те́мже госпо́дь есть Сын Челове́ческий и суббо́те. И вни́де па́ки в со́нмище: и бе та́мо челове́к, су́ху имы́й ру́ку. И назира́ху Его́, а́ще в суббо́ты исцели́т его́, да Нань возглаго́лют. И глаго́ла челове́ку су́ху иму́щему ру́ку: ста́ни посреде́. И глаго́ла им: досто́ит ли в суббо́ты добро́ твори́ти, или́ зло твори́ти? Ду́шу спасти́, или́ погуби́ти? Они́ же молча́ху. И воззре́в на них со гне́вом, скорбя́ о окамене́нии серде́ц их, глаго́ла челове́ку: простри́ ру́ку твою́. И простре́: и утверди́ся рука́ его́ цела́, я́ко друга́я.

И святаго, от Иоанна, зачало 52.

Рече́ Госпо́дь Свои́м ученико́м: сия́ запове́даю вам, да лю́бите друг дру́га. А́ще мир вас ненави́дит, ве́дите, я́ко Мене́ пре́жде вас возненави́де. А́ще от ми́ра бы́сте бы́ли, мир у́бо свое́ люби́л бы: я́коже от ми́ра не́сте, но Аз избра́х вы от ми́ра, сего́ ра́ди ненави́дит вас мир. Помина́йте сло́во, е́же Аз рех вам: несть раб бо́лий го́спода своего́. А́ще Мене́ изгна́ша, и вас изжену́т: а́ще сло́во Мое́ соблюдо́ша, и ва́ше соблюду́т. Но сия́ вся творя́т вам за и́мя Мое́, я́ко не ве́дят Посла́вшаго Мя. А́ще не бых прише́л и глаго́лал им, греха́ не бы́ша име́ли: ны́не же вины́ не и́мут о гресе́ свое́м. Ненави́дяй Мене́, и Отца́ Моего́ ненави́дит. А́ще дел не бых сотвори́л в них, и́хже ин никто́же сотвори́, греха́ не бы́ша име́ли: ны́не же и ви́деша, и возненавидеша Мене́ и Отца́ Моего́. Но да сбу́дется сло́во, пи́санное в зако́не их, я́ко возненави́деша Мя ту́не. Егда́ же прии́дет Уте́шитель, Его́же Аз послю́ вам от Отца́, Дух и́стины, И́же от Отца́ исхо́дит, Той свиде́тельствует о Мне. И вы же свиде́тельствуете, я́ко искони́ со Мно́ю есте́. Сия́ глаго́лах вам, да не соблазните́ся. От со́нмищ иждену́т вы, но прии́дет час, да всяк, и́же убие́т вы, мни́тся слу́жбу приноси́ти Бо́гу.

Чтения великого поста