Шрифт

Чтения на каждый день Великого поста

Чтение ветхозаветных пророчеств в Пяток первыя седмицы

Проро́чества Иса́иина чте́ние. (Ис 3:1–14)

Се Влады́ка Госпо́дь Савао́ф оты́мет от Иерусали́ма и от Иуде́и кре́пкаго, и кре́пкую, кре́пость хле́ба, и кре́пость воды́. Исполи́на, и кре́пкаго, и челове́ка ра́тника, и судию́, и проро́ка, и смотрели́ваго, и ста́рца. И пятьдесятонача́льннка, и ди́внаго сове́тника, и прему́драго архите́ктона, и разу́мнаго послу́шателя. И поста́влю ю́ноши кня́зи их, и руга́тели госпо́дствовати бу́дут и́ми. И напада́ти и́мут лю́дие, челове́к на челове́ка, и челове́к на бли́жняго своего́: прирази́тся отроча́ к ста́рцу, и безче́стный к честно́му. Я́ко и́мется челове́к бра́та своего́, или́ дома́шняго отца́ своего́, глаго́ля: ри́зу и́маши, началово́ждь нам бу́ди, и бра́шно мое́ под тобо́ю да бу́дет. И отвеща́в в день о́ный рече́т: не бу́ду твой началово́ждь, несть бо в дому́ мое́м ни хле́ба, ни ри́зы: не бу́ду началово́ждь лю́дем сим. Я́ко оста́влен бысть Иерусали́м и Иуде́я паде́, и язы́к их со беззако́нием, не покаря́ются Го́сподеви. Сего́ ра́ди ны́не смири́ся сла́ва их, и студ лица́ их проти́ву ста им: грех же свой я́ко Содо́мский возвести́ша, и яви́ша. Го́ре души́ их, зане́ умы́слиша сове́т лука́вый на себе́ сами́х. Ре́кше: свя́жем пра́веднаго, я́ко непотре́бен нам есть: у́бо плоды́ дел свои́х снедя́т. Го́ре беззако́нному, лука́вая бо приключа́тся ему́ по дело́м рук его́. Лю́дие мои́, приста́вницы ва́ши пожина́ют вас, и истяза́ющии облада́ют ва́ми: лю́дие мои́, блажа́щии вас льстят вы, и стези́ ног ва́ших возмуща́ют. Но ны́не устро́ится Госпо́дь на суд, и поста́вит на суд лю́ди Своя́. Сам Госпо́дь на суд прии́дет со старе́йшины люде́й, и с кня́зи их.

Бытия́ чте́ние. (Быт 2:20–25; 3:1–20)

Нарече́ Ада́м имена́ всем ското́м, и всем пти́цам небе́сным, и всем звере́м земны́м, Ада́му же не обре́теся помо́щник подо́бный ему́. И наложи́ Бог изступле́ние на Ада́ма, и у́спе: и взя еди́но от ребр его́, и испо́лни пло́тию вме́сто его́. И созда́ Госпо́дь Бог ребро́, е́же взя от Ада́ма, в жену́, и приведе́ ю́ ко Ада́му. И рече́ Ада́м: се ны́не кость от косте́й мои́х, и плоть от пло́ти моея́: сия́ нарече́тся жена́, я́ко от му́жа своего́ взята́ бысть сия́. Сего́ ра́ди оста́вит челове́к отца́ своего́ и ма́терь, и прилепи́тся к жене́ свое́й, и бу́дета два в плоть еди́ну. И бе́ста о́ба на́га, Ада́м же и жена́ его́, и не стыдя́стася. Змий же бе мудре́йший всех звере́й су́щих на земли́, и́хже сотвори́ Госпо́дь Бог. И рече́ змий жене́: что я́ко рече́ Бог: да не я́сте от вся́каго дре́ва ра́йскаго? И рече́ жена́ зми́ю: от вся́каго дре́ва ра́йскаго я́сти бу́дем. От плода́ же дре́ва, е́же есть посреде́ рая́, рече́ Бог, да не я́сте от него́, ниже́ прикосне́теся ему́, да не у́мрете. И рече́ змий жене́: не сме́ртию у́мрете. Ве́дяше бо Бог, я́ко во́ньже а́ще день сне́сте от него́, отве́рзутся о́чи ва́ши, и бу́дете я́ко бо́зи, ве́дяще до́брое и лука́вое. И ви́де жена́, я́ко добро́ дре́во в снедь, и я́ко уго́дно очи́ма ви́дети, и красно́ есть, е́же разуме́ти: и взе́мши от плода́ его́, яде́: и даде́ му́жу своему́ с собо́ю, и ядо́ста. И отверзо́шася о́чи обе́ма, и разуме́ша, я́ко на́зи бе́ша, и сши́ста ли́ствие смоко́вное, и сотвори́ста себе́ препоя́сания. И услы́шаста глас Го́спода Бо́га, ходя́ща в раи́ по полу́дни: и скры́стася Ада́м же и жена́ его́ от лица́ Го́спода Бо́га посреде́ дре́ва ра́йскаго. И призва́ Госпо́дь Бог Ада́ма, и рече́ ему́: Ада́ме, где еси́? И рече́ Ему́: глас слы́шах Тебе́ ходя́ща в раи́, и убоя́хся, я́ко наг есмь, и скры́хся. И рече́ ему́ Бог: кто возвести́ тебе́, я́ко наг еси́, а́ще не бы от дре́ва, его́же запове́дах тебе́, сего́ еди́наго не я́сти, от него́ ял еси́? И рече́ Ада́м: жена́, ю́же дал еси́ со мно́ю, та ми даде́ от дре́ва, и ядо́х. И рече́ Госпо́дь Бог жене́: что сие́ сотвори́ла еси́? И рече́ жена́: змий прельсти́ мя, и ядо́х. И рече́ Госпо́дь Бог зми́ю: я́ко сотвори́л еси́ сие́, про́клят ты от всех ското́в, и от всех звере́й земны́х: на пе́рсех твои́х и чре́ве ходи́ти бу́деши, и зе́млю сне́си вся дни живота́ твоего́. И вражду́ положу́ между́ тобо́ю, и между́ жено́ю, и между́ се́менем твои́м, и между́ се́менем тоя́: той твою́ блюсти́ бу́дет главу́, и ты блюсти́ бу́деши его́ пя́ту. И жене́ рече́: умножа́я умно́жу печа́ли твоя́, и воздыха́ния твоя́, в боле́знех роди́ши ча́да, и к му́жу твоему́ обраще́ние твое́, и той тобо́ю облада́ти бу́дет. И Ада́му рече́: я́ко послу́шал еси́ гла́са жены́ твоея́, и ял еси́ от дре́ва, его́же запове́дах тебе́ сего́ еди́наго не я́сти, от него́ ял еси́: проклята́ земля́ в де́лех твои́х, в печа́лех сне́си ту́ю вся дни живота́ твоего́. Те́рния и волчцы́ возрасти́т тебе́, и сне́си траву́ се́льную. В по́те ли́ца твоего́ сне́си хлеб твой, до́ндеже возврати́шися в зе́млю, от нея́же взят еси́: я́ко земля́ еси́, и в зе́млю оты́деши. И нарече́ Ада́м и́мя жене́ свое́й Жизнь, я́ко та ма́ти всех живу́щих.

При́тчей чте́ние. (Притч 3:19–34)

Бог прему́дростию основа́ зе́млю, угото́ва же небеса́ ра́зумом. В чу́встве Его́ бе́здны разверзо́шася, о́блацы же источи́ша ро́су. Сы́не да не премине́ши, соблюди́ же мой сове́т, и мысль. Да жива́ бу́дет душа́ твоя́, и благода́ть бу́дет на твое́й вы́и: бу́дет же исцеле́ние пло́тем твои́м, и уврачева́ние косте́м твои́м: Да хо́диши наде́яся в ми́ре во всех путе́х твои́х, нога́ же твоя́ не по́ткнется. А́ще бо ся́деши, безбоя́знен бу́деши, а́ще же поспи́ши сла́достно поспи́ши. И не убои́шися стра́ха наше́дшаго, ниже́ устремле́ния нечести́вых находя́щаго. Госпо́дь бо бу́дет на всех путе́х твои́х, и утверди́т но́гу твою́, да не поползне́шися. Не отрецы́ся благотвори́ти тре́бующему, егда́ и́мать рука́ твоя́ помога́ти. Не рцы: отше́д возврати́ся, и зау́тра дам, си́льну ти су́щу благотвори́ти: не ве́си бо что породи́т находя́щий день. Не соплета́й на дру́га твоего́ зла, прише́льца су́ща и упова́юща на тя. Не вражду́й на челове́ка ту́не, да не что на тя соде́ет зло́е. Не стяжи́ злых муже́й поноше́ния, не возревну́й путе́м их. Нечи́ст бо пред Го́сподем всяк законопресту́пник и с пра́ведными не сочетава́ется. Кля́тва Госпо́дня в доме́х нечести́вых: дворы́ же пра́ведных благословля́ются. Госпо́дь го́рдым проти́вится: смире́нным же дае́т благода́ть.

Чтения великого поста