Шрифт

Чтения на каждый день Великого поста

Чтение ветхозаветных пророчеств в Четверток первыя седмицы

Проро́чества Иса́иина чте́ние. (Ис 2:11–21)

Вознесе́тся Госпо́дь еди́н в день о́ный. День бо Го́спода Савао́фа на вся́каго досади́теля, и гордели́ваго, и на вся́каго высо́каго и велича́ваго, и смиря́тся. И на всяк кедр Лива́нский высо́ких и превознесе́нных, и на вся́ко дре́во же́лудя Васа́нска; и на вся́кую го́ру высо́кую, и на вся́кий холм высо́кий; и на вся́кий столп высо́к, и на вся́кую сте́ну высо́кую; и на вся́кий кора́бль морски́й, и на вся́ко виде́ние добро́ты корабле́й. И смири́тся вся́кий челове́к, и паде́тся высота́ челове́ча, и вознесе́тся Госпо́дь еди́н в день о́ный. И рукотворе́нная вся скры́ют, Вне́сше в пеще́ры, и в разсе́лины ка́мений, и в верте́пы земны́я, от лица́ стра́ха Госпо́дня, и от сла́вы кре́пости Его́, егда́ воста́нет сокруши́ти зе́млю. В день бо о́ный изри́нет челове́к ме́рзости своя́ златы́я и сре́бряныя, я́же сотвори́ша, да покланя́ются су́етным и нетопыре́м. Е́же вни́ти в верте́пы тве́рдаго ка́мене, и в разсе́лины ка́мений от лица́ стра́ха Госпо́дня, и от сла́вы кре́пости Его́, егда́ воста́нет сокруши́ти зе́млю.

Бытия́ чте́ние. (Быт 2:4–19)

Сия́ кни́га бытия́ небесе́ и земли́, егда́ бысть, во́ньже день сотвори́ Госпо́дь Бог не́бо и зе́млю. И вся́кий злак се́льный, пре́жде да́же бы́ти на земли́, и вся́кую траву́ се́льную, пре́жде да́же прозя́бнути: не бо одожди́ Госпо́дь Бог на зе́млю, и челове́к не бя́ше де́лати ю́. Исто́чник же исхожда́ше из земли́, и напая́ше все лице́ земли́. И созда́ Бог челове́ка, персть взем от земли́, и вду́ну в лице́ его́ дыха́ние жи́зни: и бысть челове́к в ду́шу жи́ву. И насади́ Госпо́дь Бог рай во Еде́ме на восто́цех, и введе́ та́мо челове́ка, его́же созда́. И прозябе́ Бог еще́ от земли́ вся́кое дре́во кра́сное в виде́ние, и до́брое в снедь: и дре́во жи́зни посреде́ рая́, и дре́во е́же ве́дети разуме́тельное до́браго и лука́ваго. Река́ же исхо́дит из Еде́ма, напая́ти рай: отту́ду разлуча́ется в четы́ри нача́ла. И́мя еди́ной Фисо́н: сия́ окружа́ющая всю зе́млю Евила́тскую: та́мо у́бо есть зла́то. Зла́то же о́ныя земли́ до́брое: и та́мо есть а́нфракс, и ка́мень зеле́ный. И и́мя реце́ второ́й Гео́н: сия́ окружа́ющая всю зе́млю Ефио́пскую. И река́ тре́тия, Тигр: сия́ проходя́щая пря́мо Ассири́ом. Река́ же четве́ртая Евфра́т. И взя Госпо́дь Бог челове́ка, его́же созда́, и введе́ его́ в рай сла́дости, де́лати его́ и храни́ти. И запове́да Госпо́дь Бог Ада́му, глаго́ля: от вся́каго дре́ва, е́же в раи́, сне́дию сне́си: от дре́ва же, е́же разуме́ти до́брое и лука́вое, не сне́сте от него́, а во́ньже а́ще день сне́сте от него́, сме́ртию у́мрете. И рече́ Госпо́дь Бог: не добро́ бы́ти челове́ку еди́ному: сотвори́м ему́ помо́щника по нему́. И созда́ Бог еще́ от земли́ вся зве́ри се́льныя, и вся пти́цы небе́сныя, и приведе́ я́ ко Ада́му, ви́дети, что нарече́т я́: и вся́ко е́же а́ще нарече́ Ада́м ду́шу жи́ву, сие́ и́мя ему́.

При́тчей чте́ние. (Притч 3:1–18)

Сы́не, мои́х зако́нов не забыва́й, глаго́лы же моя́ да соблюда́ет твое́ се́рдце. Долготу́ бо жития́, и ле́та жи́зни, и мир приложа́т тебе́. Ми́лостыни и ве́ра да не оскудева́ют тебе́: обложи́ же я́ на твое́й вы́и, и напиши́ я́ на скрижа́ли се́рдца твоего́: и обря́щеши благода́ть. И промышля́й до́брая пред Го́сподем Бо́гом и челове́ки. Бу́ди упова́я всем се́рдцем на Бо́га, о твое́й же прему́дрости не возноси́ся: Во всех путе́х твои́х познава́й ю́, да исправля́ет пути́ твоя́. Не бу́ди мудр о себе́: бо́йся же Бо́га, и уклоня́йся от вся́каго зла. Тогда́ исцеле́ние бу́дет те́лу твоему́, и уврачева́ние косте́м твои́м. Чти Го́спода от пра́ведных твои́х трудо́в, и нача́тки дава́й Ему́ от твои́х плодо́в пра́вды. Да испо́лнятся жи́тницы твоя́ мно́жеством пшени́цы, вино́ же точи́ла твоя́ да источа́ют. Сы́не, не пренебрега́й наказа́ния Госпо́дня, ниже́ ослабева́й от Него́ облича́емый: его́же бо лю́бит Госпо́дь, наказу́ет, бие́т же вся́каго сы́на, его́же прие́млет. Блаже́н челове́к, и́же обре́те прему́дрость, и сме́ртен, и́же уве́де ра́зум. Лу́чше бо сию́ купова́ти, не́жели зла́та и сребра́ сокро́вища. Честне́йша же есть ка́мений многоце́нных: не сопротивля́ется ей ничто́же лука́во. Благозна́тна есть всем приближа́ющимся ей, вся́ко же честно́е недосто́йно ея́ есть. Долгота́ бо жития́ и ле́та жи́зни в десни́це ея́, в шу́йце же ея́ бога́тство и сла́ва: от уст ея́ исхо́дит пра́вда, зако́н же и ми́лость на язы́це но́сит. Путие́ ея́ путие́ добри́, и вся стези́ ея́ ми́рны. Дре́во живота́ есть всем держа́щимся ея́, и воскланя́ющимся на ню, я́ко на Го́спода, тверда́.

Чтения великого поста