Шрифт

Чтения на каждый день Великого поста

Чтение ветхозаветных пророчеств в Среду первыя седмицы

Проро́чества Иса́иина чте́ние. (Ис 2:3–11)

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: от Сио́на изы́дет зако́н, и сло́во Госпо́дне из Иерусали́ма. И суди́ти бу́дет посреде́ язы́к, и изобличи́т лю́ди мно́ги: и раскую́т мечи́ своя́ на ора́ла, и ко́пия своя́ на серпы́, и не во́змет язы́к на язы́к меча́, и не навы́кнут ктому́ ра́товатися. И ны́не до́ме Иа́ковль, прииди́те, по́йдем све́том Госпо́дним. Оста́ви бо лю́ди своя́ дом Иа́ковль: зане́ я́коже из нача́ла напо́лнися страна́ их волхвова́ний, я́коже иноплеме́нников, и ча́да мно́га иноплеме́ннича роди́шася им. Напо́лнися бо страна́ их сребра́ и зла́та, и не бя́ше числа́ сокро́вищ их: и напо́лнися земля́ их ко́ней, и не бя́ше числа́ колесни́ц их. И напо́лнися земля́ ме́рзостей дел рук их, и поклони́шася тем, я́же сотвори́ша пе́рсты их: И преклони́ся челове́к, и смири́ся муж, и не претерплю́ им. И ны́не вни́дите в ка́мения, и скры́йтеся в зе́млю от лица́ стра́ха Госпо́дня, и от сла́вы кре́пости Его́, егда́ воста́нет сокруши́ти зе́млю. О́чи бо Госпо́дни высо́цы, челове́к же смире́н: и смири́тся высота́ челове́ческая, и вознесе́тся Госпо́дь еди́н в день о́ный.

Бытия́ чте́ние. (Быт 1:24–31; 2:1–3)

Рече́ Бог: да изведе́т земля́ ду́шу жи́ву по ро́ду, четвероно́гая и га́ды, и зве́ри земли́ по ро́ду: и бысть та́ко. И сотвори́ Бог зве́ри земли́ по ро́ду, и скоты́ по ро́ду их: и вся га́ды земли́ по ро́ду их: и ви́де Бог, я́ко добра́. И рече́ Бог: сотвори́м челове́ка по о́бразу На́шему и по подо́бию: и да облада́ет ры́бами морски́ми, и пти́цами небе́сными, и зверьми́, и скота́ми, и все́ю земле́ю, и все́ми га́ды пресмыка́ющимися по земли́. И сотвори́ Бог челове́ка, по о́бразу Бо́жию сотвори́ его́: му́жа и жену́ сотвори́ их. И благослови́ их Бог глаго́ля: расти́теся и мно́житеся, и напо́лните зе́млю, и госпо́дствуйте е́ю, и облада́йте ры́бами морски́ми, и зверьми́, и пти́цами небе́сными, и все́ми скота́ми, и все́ю земле́ю, и все́ми га́дами пресмыка́ющимися по земли́. И рече́ Бог: се дах вам вся́кую траву́ се́менную, се́ющую се́мя, е́же есть верху́ земли́ всея́: и вся́кое дре́во, е́же и́мать в себе́ плод се́мене се́меннаго, вам бу́дет в снедь: И всем звере́м земны́м, и всем пти́цам небе́сным, и вся́кому га́ду пресмыка́ющемуся по земли́, и́же и́мать в себе́ ду́шу живота́, и вся́ку траву́ зеле́ную в снедь: и бысть та́ко. И ви́де Бог вся ели́ка сотвори́: и се добра́ зело́. И бысть ве́чер, и бысть у́тро, день шесты́й. И соверши́шася не́бо и земля́, и все украше́ние их. И соверши́ Бог в день шесты́й дела́ Своя́, я́же сотвори́: и почи́ в день седьмы́й от всех дел Свои́х, я́же сотвори́. И благослови́ Бог день седьмы́й, и освяти́ его́, я́ко в той почи́ от всех дел Свои́х, я́же нача́т Бог твори́ти.

При́тчей чте́ние. (Притч 2:1–22)

Сы́не, а́ще прии́м глаго́л моея́ за́поведи, скры́еши в себе́. Послу́шает прему́дрости твое́ у́хо, и приложи́ши се́рдце твое́ к ра́зуму: приложи́ши же е́ в наказа́ние сы́ну твоему́. А́ще бо прему́дрость призове́ши, и ра́зуму да́си глас твой, чу́вство же взы́щеши вели́ким гла́сом. И а́ще взы́щеши ея́ я́ко сребра́, и я́коже сокро́вища испыта́еши ю́: Тогда́ уразуме́еши страх Госпо́день, и позна́ние Бо́жие обря́щеши. Я́ко Госпо́дь дае́т прему́дрость, и от лица́ Его́ позна́ние и ра́зум. И сокро́виществует исправля́ющим спасе́ние, защища́ет же ше́ствие их, е́же сохрани́ти пути́ оправда́ний: и путь благогове́инствующих Его́ сохрани́т. Тогда́ уразуме́еши пра́вду и суд, и испра́виши вся стези́ благи́я. А́ще бо прии́дет прему́дрость в твою́ мысль, чу́вство же твое́й ду́ши добро́ бы́ти возмни́тся: Сове́т добр сохрани́т тя, помышле́ние же преподо́бное соблюде́т тя: Да изба́вит тя от пути́ зла́го, и от му́жа глаго́люща ничто́же ве́рно. О оста́вившии пути́ пра́выя, е́же ходи́ти в путе́х тьмы! О веселя́щиися о злых, и ра́дующиися о развраще́нии злем! И́хже стези́ стро́потни, и кри́ва тече́ния их: е́же дале́че тя сотвори́ти от пути́ пра́ваго, И чу́жда от пра́веднаго ра́зума. Сы́не, да тя не пости́гнет сове́т злый, оставля́ющий уче́ние ю́ности, и заве́та Боже́ственнаго забы́вший. Поста́ви бо при сме́рти дом свой, и при а́де с земны́ми дея́ния своя́. Вси ходя́щии по нему́ не возвратя́тся, ниже́ пости́гнут стезь пра́вых: ни бо дости́гнут лет жи́зни. А́ще бо бы́ша ходи́ли в стези́ благи́я, обрели́ у́бо бы́ша стези́ пра́вы гла́дки: бла́зи бу́дут жи́тели на земли́, незло́бивии же оста́нут на ней. Я́ко пра́вии вселя́тся на земли́, и преподо́бнии оста́нут на ней. Путие́ нечести́вых от земли́ поги́бнут, пребеззако́ннии же изри́нутся от нея́.

Чтения великого поста