Шрифт

Чтения на каждый день Великого поста

Чтение ветхозаветных пророчеств в Вторник первыя седмицы

Проро́чества Иса́иина чте́ние. (Ис 1:19–31; 2:1–3)

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: а́ще хо́щете, и послу́шаете Мене́, блага́я земли́ сне́сте. А́ще же не хо́щете, ниже́ послу́шаете Мене́, меч вы поя́ст: уста́ бо Госпо́дня глаго́лаша сия́. Ка́ко бысть блудни́ца, град ве́рный Сио́н, полн суда́, в не́мже пра́вда почива́ше, ны́не же в нем уби́йцы? Сребро́ ва́ше неискуше́но, корче́мницы твои́ меша́ют вино́ с водо́ю. Кня́зи твои́ не покаря́ются, о́бщницы тате́м, лю́бяще да́ры, гоня́ще воздая́ние, си́рым не судя́щии, и суду́ вдови́ц не внима́ющии. Сего́ ра́ди та́ко глаго́лет Влады́ка Госпо́дь Савао́ф: го́ре кре́пким во Изра́или: не преста́нет бо я́рость Моя́ на проти́вныя, и суд враго́м Мои́м сотворю́: И наведу́ ру́ку Мою́ на тя, и разжегу́ в чистоту́, непокаря́ющихся же погублю́, и отыму́ всех беззако́нных от тебе́, и всех го́рдых смирю́. И приста́влю судии́ твои́ я́коже пре́жде, и сове́тники твоя́ я́ко от нача́ла: и по сих нарече́шися град пра́вды, ма́ти градово́м, ве́рный Сио́н. С судо́м бо спасе́тся плене́ние его́ и с ми́лостынею. И сокруша́тся беззако́ннии и гре́шницы вку́пе: и оста́вившии Го́спода сконча́ются. Зане́же постыдя́тся о и́долех свои́х, и́хже са́ми восхоте́ша, и посра́мятся о саде́х свои́х, и́хже возжеле́ша: Бу́дут бо я́ко тереви́нф отме́тнувший ли́ствия своя́, и я́ко вертогра́д не имы́й воды́. И бу́дет кре́пость их я́ко стебль изгре́бия, и де́лания их я́ко и́скры о́гненныя, и сожгу́тся беззако́нницы и гре́шницы вку́пе, и не бу́дет угаша́яй. Сло́во бы́вшее от Го́спода ко Иса́ии сы́ну Амо́сову о Иуде́и, и о Иерусали́ме. Я́ко бу́дет в после́дняя дни явле́на гора́ Госпо́дня, и дом Бо́жий на версе́ гор, и возвы́сится превы́ше холмо́в: и прии́дут к ней вси язы́цы. И по́йдут язы́цы мно́зи, и реку́т: прииди́те, и взы́дем на го́ру Госпо́дню, и в дом Бо́га Иа́ковля, и возвести́т нам путь Свой, и по́йдем по нему́.

Бытия́ чте́ние. (Быт 1:14–23)

Рече́ Бог, да бу́дут свети́ла на тве́рди небе́сней, освеща́ти зе́млю, и разлуча́ти между́ днем, и между́ но́щию: и да бу́дут в зна́мения, и во времена́, и во дни, и в ле́та. И да бу́дут в просвеще́ние на тве́рди небе́сней, я́ко свети́ти по земли́: и бысть та́ко. И сотвори́ Бог два свети́ла вели́кая: свети́ло вели́кое в нача́ла дне, и свети́ло ме́ньшее в нача́ла но́щи, и зве́зды. И положи́ я́ Бог на тве́рди небе́сней, я́ко свети́ти на зе́млю. И владе́ти днем и но́щию, и разлуча́ти между́ све́том, и между́ тьмо́ю: и ви́де Бог, я́ко добро́. И бысть ве́чер, и бысть у́тро, день четве́ртый. И рече́ Бог: да изведу́т во́ды га́ды душ живы́х, и пти́цы лета́ющия по земли́, по тве́рди небе́сней: и бысть та́ко. И сотвори́ Бог ки́ты вели́кия, и вся́ку ду́шу живо́тных гадо́в, я́же изведо́ша во́ды по родо́м их, и вся́ку пти́цу перна́ту по ро́ду: и ви́де Бог я́ко добра́. И благослови́ я́ Бог, глаго́ля: расти́теся, и мно́житеся, и напо́лните во́ды я́же в моря́х: и пти́цы да умно́жатся на земли́. И бысть ве́чер, и бысть у́тро, день пя́тый.

При́тчей чте́ние. (Притч 1:20–33)

Прему́дрость во исхо́дех пое́тся, в сто́гнах же дерзнове́ние во́дит. На кра́ех же стен пропове́дуется, у врат же си́льных приседи́т, во врате́х же гра́да дерза́ющи глаго́лет. Ели́ко у́бо вре́мя незло́бивии держа́тся пра́вды, не постыдя́тся: безу́мнии же доса́ды су́ще жела́телие, нечести́вии бы́вше, возненави́деша чу́вство. И пови́нни бы́ша обличе́нием. Се предложу́ вам Моего́ дыха́ния рече́ние: научу́ же вас Моему́ словеси́. Поне́же звах, и не послу́шасте, и простира́х словеса́, и не внима́сте, но отмета́сте Моя́ сове́ты, и Мои́м обличе́нием не внима́сте: у́бо и Аз ва́шей поги́бели посмею́ся, пора́дуюся же, егда́ прии́дет вам па́губа. И егда́ прии́дет на вы внеза́пу мяте́ж, низвраще́ние же подо́бно бу́ри прии́дет, или́ егда́ прии́дет вам печа́ль и градоразоре́ние, или́ егда́ на́йдет на вы па́губа. Бу́дет бо, егда́ призове́те Мя, Аз же не послу́шаю вас: взы́щут Мене́ зли́и, и не обря́щут. Возненави́деша бо прему́дрость, словесе́ же Госпо́дня не прия́ша: Ниже́ хоте́ша внима́ти Мои́м сове́том, руга́хуся же Мои́м обличе́нием. Те́мже снедя́т свои́х путе́й плоды́, и своего́ нече́стия насы́тятся. И́бо, зане́ оби́деша младе́нцев, убие́ни бу́дут, и истяза́ние нечести́выя погуби́т. Мене́ же слу́шаяй всели́тся на упова́нии, и почи́ет без стра́ха от вся́каго зла.

Чтения великого поста