Шрифт

Чтения на каждый день Великого поста

Чтение ветхозаветных пророчеств в Субботу Сырную

Проро́чества Заха́риина чте́ние. (Зах 8:19–23)

Си́це глаго́лет Госпо́дь Вседержи́тель: пост четве́ртый, и пост пя́тый, и пост седмы́й, и пост деся́тый, бу́дут до́му Иу́дову в ра́дость, и в весе́лие, и в пра́здники бла́ги: и возвесели́теся, и и́стину и мир возлю́бите. Си́це глаго́лет Госпо́дь Вседержи́тель: еще́ лю́дие мно́зи прии́дут, и живу́щии во граде́х мно́гих. И сни́дутся живу́щии в пяти́ граде́х во еди́н град, глаго́люще: гряди́м помоли́тися лицу́ Госпо́дню, и взыска́ти лице́ Го́спода Вседержи́теля: иду́ и аз. И прии́дут лю́дие мно́зи, и язы́цы мно́зи взыска́ти лица́ Го́спода Вседержи́теля во Иерусали́ме, и умоли́ти лице́ Госпо́дне. Си́це глаго́лет Госпо́дь Вседержи́тель: во о́ны дни име́тся де́сять муже́й от всех племе́н язы́ческих, и иму́тся за ри́зу му́жа иуде́анина, глаго́люще: по́йдем с тобо́ю, зане́ слы́шахом, я́ко Бог с ва́ми есть.

Чтение Апостола и Евангелия Субботы Сырной

Апостол дне, к Римляном, зачало 115

Бра́тие, мир возлю́бим и я́же к созда́нию друг ко дру́гу. Не бра́шна ра́ди разоря́й де́ло Бо́жие. Вся бо чи́ста, но зло челове́ку претыка́нием яду́щему. Добро́ не я́сти мяс, ниже́ пи́ти вина́, ни о не́мже брат твой претыка́ется или́ соблазня́ется, или́ изнемога́ет. Ты ве́ру и́маши? О себе́ сам име́й пред Бо́гом. Блаже́н не осужда́яй себе́, о не́мже искуша́ется. А сомня́яйся, а́ще яст, осужда́ется, зане́ не от ве́ры: вся́ко же, е́же не от ве́ры, грех есть. Могу́щему же вас утверди́ти по благовествова́нию моему́ и пропове́данию Иису́с Христо́ву, по открове́нию та́йны, ле́ты ве́чными умолча́нныя. Я́вльшияся же ны́не, писа́нии проро́ческими, по повеле́нию ве́чнаго Бо́га, в послуша́ние ве́ры во всех язы́цех позна́вшияся, Еди́ному Прему́дрому Бо́гу, Иису́сом Христо́м, Ему́же сла́ва во ве́ки. Ами́нь.

Другий преподобных, к Галатом, зачало 213

Бра́тие, плод духо́вный есть любы́, ра́дость, мир, долготерпе́ние, бла́гость, милосе́рдие, ве́ра, кро́тость, воздержа́ние: на таковы́х несть зако́на. А и́же Христо́вы суть, плоть распя́ша со страстьми́ и похотьми́. А́ще живе́м ду́хом, ду́хом и да хо́дим. Не быва́им тщесла́вни, друг дру́га раздража́юще, друг дру́гу зави́дяще. Бра́тие, а́ще и впаде́т челове́к в не́кое прегреше́ние, вы духо́внии исправля́йте такова́го ду́хом кро́тости: блюды́й себе́, да не и ты искуше́н бу́деши. Друг дру́га тяготы́ носи́те, и та́ко испо́лните зако́н Христо́в.

Евангелие от Матфея, зачало 16

Рече́ Госпо́дь: внемли́те ми́лостыни ва́шея не твори́ти пред челове́ки, да ви́дими бу́дете и́ми: а́ще ли же ни, мзды не и́мате от Отца́ ва́шего, и́же есть на Небесе́х. Егда́ у́бо твори́ши ми́лостыню, не воструби́ пред собо́ю, я́коже лицеме́ри творя́т в со́нмищих и в сто́гнах, я́ко да просла́вятся от челове́к. Ами́нь глаго́лю вам, восприе́млют мзду свою́. Тебе́ же творя́щу ми́лостыню, да не уве́сть шу́йца твоя́, что твори́т десни́ца твоя́. Я́ко да бу́дет ми́лостыня твоя́ вта́йне: и Оте́ц твой, ви́дяй вта́йне, Той возда́ст тебе́ я́ве. И егда́ мо́лишися, не бу́ди я́коже лицеме́ри, я́ко лю́бят в со́нмищих, и в сто́гнах пути́й стоя́ще моли́тися, я́ко да явя́тся челове́ком. Ами́нь глаго́лю вам, я́ко восприе́млют мзду свою́. Ты же, егда́ мо́лишися, вни́ди в клеть твою́, и затвори́в две́ри твоя́, помоли́ся Отцу́ твоему́, И́же вта́йне: и Оте́ц твой, ви́дяй вта́йне, возда́ст тебе́ я́ве. Моля́щеся же, не ли́шше глаго́лите, я́коже язы́чницы: мнят бо, я́ко во многоглаго́лании свое́м услы́шани бу́дут. Не подо́битеся у́бо им: весть бо Оте́ц ваш, и́хже тре́буете, пре́жде проше́ния ва́шего. Си́це у́бо моли́теся вы: О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́. Да прии́дет Ца́рствие Твое́. Да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́, и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь. И оста́ви нам до́лги на́ша, я́ко и мы оставля́ем должнико́м на́шим. И не введи́ нас в напа́сть, но изба́ви нас от лука́ваго, я́ко Твое́ есть Ца́рствие и си́ла и сла́ва во ве́ки. Ами́нь.

И преподобных от Матфея, зачало 43

Рече́ Госпо́дь Свои́м ученико́м: вся Мне предана́ суть Отце́м Мои́м, и никто́же зна́ет Сы́на, то́кмо Оте́ц: ни Отца́ кто зна́ет, то́кмо Сын, и ему́же а́ще во́лит Сын откры́ти. Прииди́те ко Мне вси тружда́ющиися и обремене́ннии, и Аз упоко́ю вы. Возми́те и́го Мое́ на себе́, и научи́теся от Мене́, я́ко кро́ток есмь и смире́н се́рдцем, и обря́щете поко́й душа́м ва́шим. И́го бо Мое́ бла́го, и бре́мя Мое́ легко́ есть.

Чтения великого поста