Шрифт

Чтения на каждый день Великого поста

Чтение Ветхозаветных пророчеств (Паримий) Пятницы Сырной седмицы

Проро́чества Заха́риина чте́ние. (Зах 8:7–17)

Си́це глаго́лет Госпо́дь Вседержи́тель: се Аз спасу́ лю́ди Моя́ от земли́ восто́чныя и от земли́ за́падныя. И введу́ их в зе́млю их, и вселю́ся посреде́ Иерусали́ма, и бу́дут Ми в лю́ди, и Аз бу́ду им в Бо́га во и́стине и в пра́вде. Си́це глаго́лет Госпо́дь Вседержи́тель: да укрепя́тся ру́це вас, слы́шащих во днех сих словеса́ сия́ от уст проро́ческих, от него́же дне основа́ся храм Го́спода Вседержи́теля, и це́рковь отне́леже созда́ся. Зане́ пре́жде дней о́нех мзда челове́ком не бе во успе́х, и мзда ското́м не бя́ше, и исходя́щему и входя́щему не бе ми́ра от печа́ли, и послю́ вся челове́ки, коего́ждо на и́скренняго своего́. И ны́не не по днем о́нем пре́жним Аз сотворю́ оста́нку люде́й сих, глаго́лет Госпо́дь Вседержи́тель. Но покажу́ мир: виногра́д даст плод свой, и земля́ даст жи́та своя́, и не́бо даст ро́су свою́, и насле́дити сотворю́ оста́нкам люде́й Мои́х сих вся сия́. И бу́дет, я́ко бе́сте в кля́тве во язы́цех, до́ме Иу́дов и до́ме Изра́илев, та́ко спасу́ вы, и бу́дете в благослове́нии; дерза́йте и укрепля́йтеся рука́ми ва́шими. Зане́ си́це глаго́лет Госпо́дь Вседержи́тель: я́коже помы́слих озло́бити вы, внегда́ прогне́ваша Мя отцы́ ва́ши, глаго́лет Госпо́дь Вседержи́тель, и не раска́яхся; та́ко уста́вих, и умы́слих во дни сия́ добро́ сотвори́ти Иерусали́му, и до́му Иу́дову, дерза́йте. Сия́ словеса́, я́же сотворите́, глаго́лите и́стину ки́йждо и́скреннему своему́, и́стину и суд ми́рен суди́те во врате́х ва́ших. И ки́йждо зло́бы и́скренняго своего́ не помышля́йте в сердца́х ва́ших, и кля́твы лжи́выя не люби́те, зане́ вся сия́ возненави́дех, глаго́лет Госпо́дь Вседержи́тель.

Проро́чества Заха́риина чте́ние. (Зах 8:19–23)

Си́це глаго́лет Госпо́дь Вседержи́тель: пост четве́ртый, и пост пя́тый, и пост седмы́й, и пост деся́тый, бу́дут до́му Иу́дову в ра́дость, и в весе́лие, и в пра́здники бла́ги: и возвесели́теся, и и́стину и мир возлю́бите. Си́це глаго́лет Госпо́дь Вседержи́тель: еще́ лю́дие мно́зи прии́дут, и живу́щии во граде́х мно́гих. И сни́дутся живу́щии в пяти́ граде́х во еди́н град, глаго́люще: гряди́м помоли́тися лицу́ Госпо́дню, и взыска́ти лице́ Го́спода Вседержи́теля: иду́ и аз. И прии́дут лю́дие мно́зи, и язы́цы мно́зи взыска́ти лица́ Го́спода Вседержи́теля во Иерусали́ме, и умоли́ти лице́ Госпо́дне. Си́це глаго́лет Госпо́дь Вседержи́тель: во о́ны дни име́тся де́сять муже́й от всех племе́н язы́ческих, и иму́тся за ри́зу му́жа иуде́анина, глаго́люще: по́йдем с тобо́ю, зане́ слы́шахом, я́ко Бог с ва́ми есть.

Чтения великого поста