Шрифт

Чтения Священного Писания на каждый день от Пасхи до Пятидесятницы

Чтение Апостола и Евангелия в четверг 1 седмицы по Пятидесятнице.

Послание к Римляном, зачало 81.

Бра́тие, я́коже не искуси́ша име́ти Бо́га в ра́зуме, сего́ ра́ди предаде́ их Бог в неиску́сен ум, твори́ти неподо́бная, испо́лнены вся́кия непра́вды, блуже́ния, лука́вства, лихоима́ния, зло́бы. Испо́лнены за́висти, уби́йства, рве́ния, льсти, злонра́вия. Шепотники́, клеветники́, богоме́рзки, досади́тели, велича́вы, го́рды, обрета́тели злых, роди́телем непокори́вы, неразу́мны, непримири́тельны, нелюбо́вны, неклятвохрани́тельны, неми́лостивны. Не́цыи же и оправда́ние Бо́жие разуме́вше, я́ко такова́я творя́щии досто́йни сме́рти суть, не то́чию са́ми творя́т, но и соизволя́ют творя́щым. Сего́ ра́ди безотве́тен еси́, о, челове́че всяк судя́й: и́мже бо судо́м су́диши дру́га, себе́ осужда́еши. Та́яжде бо твори́ши судя́й. Ве́мы же, я́ко суд Бо́жий есть пои́стинне на творя́щих такова́я. Помышля́еши ли же сия́, о челове́че, судя́й такова́я творя́щым и творя́ сам та́яжде, я́ко ты избежи́ши ли суда́ Бо́жия, или́ о бога́тстве бла́гости Его́ и кро́тости и долготерпе́нии неради́ши, неве́дый, я́ко бла́гость Бо́жия на покая́ние тя веде́т? По жесто́кости же твое́й и непока́янному се́рдцу, собира́еши себе́ гнев в день гне́ва и открове́ния пра́веднаго суда́ Бо́жия, И́же возда́ст коему́ждо по дело́м его́. О́вым у́бо, по терпе́нию де́ла блага́го, сла́ву и честь и нетле́ние и́щущым, живо́т ве́чный. А и́же по рве́нию противля́ющимся у́бо и́стине, повину́ющимся же непра́вде, я́рость и гнев. Скорбь и теснота́ на вся́ку ду́шу челове́ка творя́щаго зло́е, иуде́а же пре́жде и е́ллина.

Евангелие от Матфеа, зачало 13.

Рече́ Госпо́дь: слы́шасте, я́ко рече́но бысть дре́вним: не прелюбы́ сотвори́ши. Аз же глаго́лю вам, я́ко всяк, и́же воззри́т на жену́ ко е́же вожделе́ти ей, уже́ любоде́йствова с не́ю в се́рдце свое́м. А́ще же о́ко твое́ десно́е соблажня́ет тя, изми́ е́ и ве́рзи от себе́, у́не бо ти есть, да поги́бнет еди́н от уд твои́х, а не все те́ло твое́ вве́ржено бу́дет в гее́нну о́гненную. И а́ще десна́я твоя́ рука́ соблажня́ет тя, усецы́ ю́ и ве́рзи от себе́, у́не бо ти есть, да поги́бнет еди́н от уд твои́х, а не все те́ло твое́ вве́ржено бу́дет в гее́нну. Рече́но же бысть, я́ко и́же а́ще пу́стит жену́ свою́, да даст ей кни́гу распу́стную. Аз же глаго́лю вам, я́ко всяк отпуща́яй жену́ свою́, ра́зве словесе́ любоде́йнаго, твори́т ю́ прелюбоде́йствовати. И и́же пущени́цу по́ймет, прелюбоде́йствует.

Чтения Евангелия и Апостола в Пасхальный период