Шрифт

Чтения Священного Писания на каждый день от Пасхи до Пятидесятницы

Чтение Апостола и Евангелия в пятницу 1 седмицы по Пятидесятнице.

Послание к Римляном, зачало 82.

Бра́тие, егда́ язы́цы, не иму́ще зако́на, естество́м зако́нная творя́т, си́и, зако́на не иму́ще, са́ми себе́ суть зако́н. И́же явля́ют де́ло зако́нное напи́сано в сердца́х свои́х, спослушеству́ющи им со́вести, и между́ собо́ю помысло́м осужда́ющым или́ отвеща́ющым, в день, егда́ су́дит Бог та́йная челове́ком, по благове́стию моему́, Иису́сом Христо́м. Се ты иуде́й имену́ешися, и почива́еши на зако́не, и хва́лишися о Бо́зе, и разуме́еши во́лю, и разсужда́еши лу́чшая, науча́емь от зако́на, упова́я же себе́ вожда́ бы́ти слепы́м, све́та су́щым во тме, наказа́теля безу́мным, учи́теля младе́нцем, иму́ща о́браз ра́зума и и́стины в зако́не. Науча́я у́бо ина́го, себе́ ли не учи́ши, пропове́дая не кра́сти, кра́деши; глаго́ля не прелюбы́ твори́ти, прелюбы́ твори́ши; гнуша́яся и́дол, свята́я кра́деши; и́же в зако́не хва́лишися, преступле́нием зако́на Бо́га безче́ствуеши. И́мя бо Бо́жие ва́ми ху́лится во язы́цех, я́коже есть пи́сано. Обре́зание у́бо по́льзует, а́ще зако́н твори́ши. А́ще же зако́на престу́пник еси́, обре́зание твое́ необре́зание бысть. А́ще у́бо необре́зание оправда́ние зако́на сохрани́т, не необре́зание ли его́ во обре́зание вмени́тся, и осу́дит е́же от естества́ необре́зание, зако́н соверша́ющее, тебе́, и́же Писа́нием и обре́занием су́ща престу́пника зако́на. Не бо и́же я́ве, иуде́й есть, ни е́же я́ве во пло́ти, обре́зание, но и́же вта́йне иуде́й, и обре́зание се́рдца ду́хом, а не Писа́нием, ему́же похвала́ не от челове́к, но от Бо́га.

Евангелие от Матфеа, зачало 14.

Рече́ Госпо́дь: слы́шасте, я́ко рече́но бысть дре́вним: не во лжу клене́шися, возда́си же Го́сподеви кля́твы твоя́. Аз же глаго́лю вам не кля́тися вся́ко: ни не́бом, я́ко престо́л есть Бо́жий, ни земле́ю, я́ко подно́жие есть нога́ма Его́, ни Иерусали́мом, я́ко град есть вели́каго Царя́. Ниже́ главо́ю твое́ю клени́ся, я́ко не мо́жеши вла́са еди́наго бе́ла или́ че́рна сотвори́ти. Бу́ди же сло́во ва́ше: ей – ей, ни – ни, ли́шше же сею́ от неприя́зни есть. Слы́шасте, я́ко рече́но бысть: о́ко за о́ко, и зуб за зуб. Аз же глаго́лю вам не проти́витися злу, но а́ще тя кто уда́рит в десну́ю твою́ лани́ту, обрати́ ему́ и другу́ю, и хотя́щему суди́тися с тобо́ю и ри́зу твою́ взя́ти, отпусти́ ему́ и срачи́цу. И а́ще кто тя по́ймет по си́ле по́прище еди́но, иди́ с ним два.

Чтения Евангелия и Апостола в Пасхальный период