Шрифт

Чтения Священного Писания на каждый день от Пасхи до Пятидесятницы

Чтение Апостола и Евангелия в субботу Троицкую Родительскую 7 седмицы по Пасхе

Апостол в Деяниих, зачало 51.

Во дни о́ны, спасе́ни бы́вше и́же о Па́вле от корабля́, тогда́ разуме́ша, я́ко о́стров Мели́т нарица́ется. Ва́рвари же творя́ху не ма́лое милосе́рдие нам: возгне́щше бо огнь, прия́ша всех нас, за настоя́щий дождь и зи́му. Сграма́ждшу же Па́влу ро́ждия мно́жество, и возло́жшу на огнь, ехи́дна от теплоты́ изше́дши, секну́ в ру́ку его́. И я́коже ви́деша ва́рвари ви́сящу змию́ от руки́ его́, глаго́лаху друг ко дру́гу: вся́ко уби́йца есть челове́к сей, его́же спасе́на от мо́ря суд Бо́жий жи́ти не оста́ви. Той же у́бо, оттря́с змию́ во огнь, ничто́же зло пострада́. Они́ же ча́яху его́ хотя́ща возгоре́тися, или́ па́сти внеза́пу ме́ртва: на мно́зе же [того́] ча́ющим, и ничто́же зло в нем бы́вше ви́дящим, претво́ршеся, глаго́лаху Бо́га того́ бы́ти. О́крест же ме́ста о́наго бя́ху се́ла пе́рваго во о́строве, и́менем Попли́а, и́же прии́м нас, три дни любе́зне учреди́. Бысть же отцу́ Попли́еву огне́м и водны́м трудо́м одержи́му лежа́ти: к нему́же Па́вел вшед, и помоли́вся, и возло́ж ру́це свои́ нань, исцели́ его́. Сему́ же бы́вшу, и про́чии иму́щии неду́ги во о́строве том, прихожда́ху и исцелева́хуся. И́же и мно́гими честьми́ почто́ша нас, и отвозя́щимся нам, я́же на потре́бу вложи́ша. По трех же ме́сяцех отвезо́хомся в корабли́ александри́йстем, подпи́саном Диоску́ры, презиме́вшем во о́строве. И доплы́вше в Сираку́сы, пребы́хом дни три. Отту́ду же отплы́вше, приидо́хом в риги́ю, и по еди́ном дни возве́явшу ю́гу, во вторы́й день приидо́хом в Потио́лы. Иде́же обре́тше бра́тию, умоле́ни бы́хом от них пребы́ти дней седмь: и та́ко в Рим идо́хом. И от та́мо бра́тия, слы́шавше я́же о нас, изыдо́ша во сре́тение на́ше да́же до Аппи́ева торга́, и трие́х корче́мниц, и́хже ви́дев Па́вел и благодари́в Бо́га, прия́т дерзнове́ние. Егда́ же приидо́хом в Рим, со́тник предаде́ у́зники воево́де, Па́влу же повеле́ пребыва́ти осо́бь, соблюда́ющим его́ во́ином. Бысть же по днех трех, созва́ти Па́влу су́щия от иуде́ев пе́рвыя: сше́дшимся же им, глаго́лаше к ним: му́жие бра́тие, аз ничто́же проти́вно сотво́рь лю́дем или́ обы́чаем оте́ческим, у́зник от Иерусали́млян пре́дан бых в ру́це ри́мляном. И́же разсуди́вше я́же о мне, хотя́ху пусти́ти, зане́ ни еди́ней вине́ сме́ртней бы́ти во мне. Сопроти́в же глаго́лющым иуде́ем, ну́жда ми бысть нарещи́ ке́саря, не я́ко язы́к мой име́я в чесо́м оклевета́ти. Сея́ ра́ди у́бо вины́ умоли́х вас ви́дети и бесе́довати: наде́жды бо ра́ди изра́илевы вери́гами си́ми обложе́н есмь. Они́ же к нему́ ре́ша: мы ниже́ писа́ния о тебе́ прия́хом от иуде́й, ниже́ прише́д кто от бра́тий возвести́ или глаго́ла что о тебе́ зло. Мо́лимся же от тебе́ слы́шати, я́же му́дрствуеши: о е́реси бо сей ве́домо есть нам, я́ко всю́ду сопроти́в глаго́лема есть. Уста́вивше же ему́ день, приидо́ша к нему́ в странноприе́мницу мно́жайшии, и́мже сказа́ше свиде́тельствуя Ца́рствие Бо́жие, и уверя́я их, я́же о Иису́се, от зако́на моисе́ова и проро́к, от у́тра да́же до ве́чера. И о́ви у́бо ве́роваху глаго́лемым, о́ви же не ве́роваху. Несогла́сни же су́ще друг ко дру́гу отхожда́ху, ре́кшу Па́влу глаго́л еди́н, я́ко до́бре Дух Святы́й глаго́ла Иса́ием проро́ком ко отце́м на́шим. Глаго́ля: иди́ к лю́дем сим и рцы: слу́хом услы́шите, и не и́мате разуме́ти: и ви́дяще у́зрите, и не и́мате ви́дети. Одебеле́ бо се́рдце люде́й сих, и уши́ма тя́жко слы́шаша, и о́чи свои́ смежи́ша, да не ка́ко уви́дят очи́ма, и уши́ма услы́шат, и се́рдцем уразуме́ют, и обратя́тся, и исцелю́ их. Ве́домо у́бо да бу́дет вам, я́ко язы́ком посла́ся спасе́ние Бо́жие, си́и и услы́шат. И сия́ тому́ ре́кшу, отидо́ша иуде́и, мно́гое иму́ще между́ собо́ю состяза́ние. Пребы́сть же Па́вел два ле́та испо́лнь свое́ю мздо́ю, и приима́ше вся приходя́щия к нему́. Пропове́дуя Ца́рствие Бо́жие и уча́ я́же о Го́споде на́шем Иису́се Христе́, со вся́ким дерзнове́нием невозбра́нно.

Другий за упокой, к Коринфяном, зачало 163.

Бра́тие, пе́рвый челове́к от земли́ пе́рстен, вторы́й Челове́к Госпо́дь с небесе́. Яко́в пе́рстный, такови́ и пе́рстнии: и яко́в небе́сный, та́цы же и небе́снии. И я́коже облеко́хомся во о́браз пе́рстнаго, да облече́мся и во о́браз небе́снаго. Сие́ же глаго́лю, бра́тие, я́ко плоть и кровь Ца́рствия Бо́жия насле́дити не мо́гут, ниже́ тле́ние нетле́ния насле́дствует. Се та́йну вам глаго́лю: вси бо не у́спнем, вси же измени́мся. Вско́ре, во мгнове́нии о́ка, в после́дней трубе́: востру́бит бо, и ме́ртвии воста́нут нетле́нни, и мы измени́мся. Подоба́ет бо тле́нному сему́ облещи́ся в нетле́ние, и ме́ртвенному сему́ облещи́ся в безсме́ртие. Егда́ же тле́нное сие́ облече́тся в нетле́ние, и сме́ртное сие́ облече́тся в безсме́ртие, тогда́ бу́дет сло́во напи́санное: поже́рта бысть смерть побе́дою. Где ти сме́рте, жа́ло; где ти а́де, побе́да? Жа́ло же сме́рти грех: си́ла же греха́ зако́н. Бо́гу же благодаре́ние, да́вшему нам побе́ду Го́сподем на́шим Иису́с Христо́м.

Евангелие от Иоанна, зачало 67.

Во вре́мя о́но, яви́ся Иису́с ученико́м Свои́м воста́в от ме́ртвых. И глаго́ла Си́мону Петру́: Си́моне Ио́нин, лю́биши ли Мя па́че сих? Глаго́ла Ему́: ей Го́споди, Ты ве́си, я́ко люблю́ Тя. Глаго́ла ему́: паси́ а́гнцы Моя́. Глаго́ла ему́ па́ки второ́е: Си́моне Ио́нин, лю́биши ли Мя? Глаго́ла Ему́: ей Го́споди, Ты ве́си, я́ко люблю́ Тя. Глаго́ла ему́: паси́ о́вцы Моя́. Глаго́ла ему́ тре́тие: Си́моне Ио́нин, лю́биши ли Мя? Оскорбе́ же Петр, я́ко рече́ ему́ тре́тие, лю́биши ли Мя? И глаго́ла Ему́: Го́споди, Ты вся ве́си, Ты ве́си, я́ко люблю́ Тя. Глаго́ла ему́ Иису́с: паси́ о́вцы Моя́. Ами́нь, ами́нь глаго́лю тебе́: егда́ бе юн, поя́сашеся сам, и хожда́ше, а́може хотя́ше: егда́ же состаре́ешися, и возде́жеши ру́це твои́, и ин тя поя́шет, и веде́т, а́може не хо́щеши. Сие́ же рече́, назна́менуя, ко́ею сме́ртию просла́вит Бо́га. И сия́ рек, глаго́ла ему́: иди́ по Мне. Обра́щься же Петр, ви́де ученика́, его́же любля́ше Иису́с, во след иду́ща, и́же и возлеже́ на ве́чери на пе́рси Его́, и рече́: Го́споди, кто есть предая́й Тя? Сего́ ви́дев Петр, глаго́ла Иису́сови: Го́споди, сей же что? Глаго́ла ему́ Иису́с: а́ще хощу́, да той пребыва́ет, до́ндеже прииду́, что к тебе́; ты по Мне гряди́. Изы́де же сло́во се в бра́тию, я́ко учени́к той не у́мрет: и не рече́ ему́ Ии́сус, я́ко не у́мрет, но а́ще хощу́ тому́ пребыва́ти, до́ндеже прииду́, что к тебе́? Сей есть учени́к свиде́тельствуяй о сих, и́же и написа́ сия́: и вем, я́ко и́стинно есть свиде́тельство его́. Суть же и и́на мно́га, я́же сотвори́ Иису́с: я́же а́ще по еди́ному пи́сана быва́ют, ни самому́ мню всему́ ми́ру вмести́ти пи́шемых книг. Ами́нь.

Евангелие от Иоанна, зачало 21.

Рече́ Госпо́дь ко прише́дшим к Нему́ иуде́ем: Аз есмь хлеб живо́тный: гряды́й ко Мне не и́мать взалка́тися, и ве́руяй в Мя не и́мать вжажда́тися никогда́же. Но рех вам, я́ко и ви́десте мя, и не ве́руете. Все, е́же даст Мне Оте́ц, ко Мне прии́дет, и гряду́щаго ко Мне не изжену́ вон. Я́ко снидо́х с небесе́, не да творю́ во́лю Мою́, но во́лю посла́вшаго Мя Отца́. Се же есть во́ля посла́вшаго Мя Отца́, да все, е́же даст Ми, не погублю́ от Него́, но воскрешу́ е́ в после́дний день.

Чтения Евангелия и Апостола в Пасхальный период