Шрифт

Чтения Священного Писания на каждый день от Пасхи до Пятидесятницы

Чтение Апостола и Евангелия в пятницу 7 седмицы по Пасхе

Апостол в Деяниих, зачало 50.

Во дни о́ны, я́коже су́ждено бысть отплы́ти нам во Итали́ю, преда́ху Па́вла же и ины́я не́кия ю́зники со́тнику, и́менем Иу́лию, спи́ры Севасти́йския. Вше́дше же в кора́бль Адрами́тский, восхоте́вше плы́ти во Аси́йская ме́ста, отвезо́хомся, су́щу с на́ми Ариста́рху Македо́нянину от Солу́ня. В други́й же приста́хом в Сидо́не: человеколю́бие же Иу́лий Па́влови де́я, повеле́ к друго́м ше́дшу прилежа́ние улучи́ти. И отту́ду отве́зшеся приплы́хом в Кипр, зане́ ве́три бя́ху проти́вни, пучи́ну же Килики́йскую и Памфили́йскую преплы́вше, приидо́хом в Ми́ры Лики́йския. И та́мо обре́т со́тник кора́бль Александри́йский плову́щь во Итали́ю, всади́ ны вонь. Во мно́ги же дни ко́сно пла́вающе и едва́ бы́вше в Кни́де, не оставля́ющу нас ве́тру, приплы́хом под Крит при Салмо́не. Едва́ же избира́юще край, приидо́хом на ме́сто не́кое, нарица́емое До́брое Приста́нище, ему́же близ бе град Ласе́й. Мно́гу же вре́мени мину́вшу и су́щу уже́ небезбе́дну пла́ванию, зане́же и пост уже́ бе преше́л, сове́товаше Па́вел, глаго́ля им: му́жие, ви́жу, я́ко с досажде́нием и мно́гою тщето́ю не то́кмо бре́мене и корабля́, но и душ на́ших хо́щет бы́ти пла́вание. Со́тник же ко́рмчия и навкли́ра послу́шаше па́че, не́жели Па́влом глаго́лемых. Не добру́ же приста́нищу су́щу ко озиме́нию, мно́зи сове́т дая́ху отвезти́ся отту́ду, а́ще ка́ко возмо́гут, дости́гше Финики́и, озиме́ти в приста́нищи Кри́тстем, зря́щем к ли́ву и к хо́ру. Дхну́вшу же ю́гу, мне́вше во́лю свою́ улучи́ти, воздви́гше ве́трила, плы́ху вскрай Кри́та. Не по мно́зе же возве́я проти́вен ему́ ветр бу́рен, нарица́емый еврокли́дон. Восхище́ну же бы́вшу кораблю́ и не могу́щу сопроти́витися ве́тру, вда́вшеся волна́м носи́ми бе́хом. О́стров же не́кий мимоте́кше, нарица́ющься Клавди́й, едва́ возмого́хом удержа́ти ладию́, ю́же востя́гше, вся́ким о́бразом помога́ху, подтвержда́юще кора́бль, боя́щеся же, да не в сирть впаду́т, низпусти́вше па́рус, си́це носи́ми бе́ху. Вельми́ же обурева́емым нам, нау́трие измета́ние творя́ху, и в тре́тий день свои́ми рука́ми я́дрило кора́бленое изверго́хом. Ни со́лнцу же, ни звезда́м я́вльшымся на мно́ги дни, и зиме́ не ма́ле належа́щи, про́чее отима́шеся наде́жда вся, е́же спасти́ся нам. Мно́гу же неяде́нию су́щу, тогда́ став Па́вел посреде́ их, рече́: подоба́ше у́бо, о му́жие, послу́шавше мене́, не отвезти́ся от Кри́та и избы́ти досажде́ния сего́ и тщеты́. И се ны́не молю́ вы благоду́шствовати, поги́бель бо ни еди́ной души́ от вас бу́дет, ра́зве корабля́. Предста́ бо ми в сию́ нощь, Его́же аз есмь, Ему́же и служу́, А́нгел Бо́жий глаго́ля: не бо́йся, Па́вле, ке́сарю ти подоба́ет предста́ти, и се дарова́ тебе́ Бог вся пла́вающыя с тобо́ю. Те́мже дерза́йте, му́жие, ве́рую бо Бо́гови, я́ко та́ко бу́дет, и́мже о́бразом рече́но ми бысть: во о́стров же не́кий подоба́ет нам приста́ти. И я́коже четвертаяна́десять нощь бысть, носи́мым нам во Адриа́тской пучи́не, в полу́нощи непщева́ху кора́бленицы приближа́тися им к не́коей стране́, и изме́ривше глубину́ обрето́ша саже́ней два́десять. Ма́ло же преше́дше и па́ки изме́ривше, обрето́ша саже́ней пятьна́десять. Боя́щеся же, да не ка́ко в пру́дная ме́ста впаду́т, от но́са корабля́ ве́ргше ко́твы четы́ре, моля́хомся, да день бу́дет. Кора́блеником же и́щущым бежа́ти из корабля́ и низве́сившым ладию́ в мо́ре, изве́том а́ки от но́са хотя́щым ко́твы просте́рти, рече́ Па́вел со́тнику и во́ином: а́ще не си́и пребу́дут в корабли́, вы спасти́ся не мо́жете. Тогда́ во́ини отре́заша у́жя ладии́ и оста́виша ю́ отпа́сти. Егда́ же у́бо хотя́ше день бы́ти, моля́ше Па́вел вся прия́ти пи́щу, глаго́ля: четыренадеся́тый днесь день ча́юще, не я́дше пребыва́ете, ничто́же вкуси́вше. Те́мже молю́ вас прия́ти пи́щу, се бо к ва́шему спасе́нию есть, ни еди́ному бо от вас влас главы́ отпаде́т. Рек же сия́ и прие́м хлеб, благодари́ Бо́га пред все́ми и прело́мль нача́т я́сти. Благонаде́жни же бы́вше вси, и ти́и прия́ша пи́щу. Бе же в корабли́ всех душ две́сте се́дмьдесят и шесть. Насы́щшеся же бра́шна, облегчи́ша кора́бль, измета́юще пшени́цу в мо́ре. Егда́ же день бысть, земли́ не познава́ху, не́дро же не́кое смотря́ху иму́щее песо́к, на не́же совеща́ша, а́ще мо́щно есть, извлещи́ кора́бль. И ко́твы собра́вше, везя́хуся по мо́рю, и ку́пно осла́бивше у́жя корми́лом, и воздви́гше ма́лое ве́трило к ды́шущему ве́трецу, везо́хомся на край. Впа́дше же в ме́сто исо́пное, увязи́ша кора́бль, и нос у́бо увя́зший пребы́сть недви́жимь, корми́ло же разбива́шеся от ну́жды волн. Во́ином же сове́т бысть, да у́зники убию́т, да не кто поплы́в избе́гнет. Со́тник же, хотя́ соблюсти́ Па́вла, возбрани́ сове́ту их, повеле́ же могу́щым пла́вати, да изскочи́вше пе́рвее изы́ти на край, а про́чии, о́ви у́бо на дщи́цах, о́ви же на не́чем от корабля́. И та́ко бысть всем спасти́ся на зе́млю.

Евангелие от Иоанна, зачало 57.

Во вре́мя о́но, возве́д Иису́с о́чи Свои́ на не́бо, и рече́: я́коже Ты Мя, О́тче, посла́л еси́ в мир, и Аз посла́х их в мир, и за них Аз свящу́ Себе́, да и ти́и бу́дут свяще́ни во и́стину. Не о сих же молю́ то́кмо, но и о ве́рующих словесе́ их ра́ди в Мя, да вси еди́но бу́дут, я́коже Ты, О́тче, во Мне, и Аз в Тебе́, да и ти́и в Нас еди́но бу́дут, да и мир ве́ру и́мет, я́ко Ты Мя посла́л еси́. И Аз сла́ву, ю́же дал еси́ Мне, дах им, да бу́дут еди́но, я́коже Мы еди́но есма́. Аз в них, и Ты во Мне, да бу́дут сверше́ни во еди́но, и да разуме́ет мир, я́ко Ты Мя посла́ и возлюби́л еси́ их, я́коже Мене́ возлюби́л еси́. О́тче, и́хже дал еси́ Мне, хощу́, да иде́же есмь Аз, и ти́и бу́дут со Мно́ю, да ви́дят сла́ву Мою́, ю́же дал еси́ Мне, я́ко возлюби́л Мя еси́ пре́жде сложе́ния ми́ра. О́тче пра́ведный, и мир Тебе́ не позна́, Аз же Тя позна́х, и си́и позна́ша, я́ко Ты Мя посла́ еси́. И сказа́х им и́мя Твое́, и скажу́, да любы́, е́юже Мя еси́ возлюби́л, в них бу́дет, и Аз в них.

Чтения Евангелия и Апостола в Пасхальный период