Шрифт

Чтения Священного Писания на каждый день от Пасхи до Пятидесятницы

Чтение Апостола и Евангелия в четверг 7 седмицы по Пасхе

Апостол в Деяниих, зачало 48.

Во дни о́ны, Агри́ппа царь и Верники́а снидо́ста в Кесари́ю целова́ти Фи́ста. И я́коже мно́ги дни пребы́ста ту, Фист сказа́ царю́ я́же о Па́вле, глаго́ля: муж не́кий есть оста́влен от Фи́ликса у́зник, о не́мже, бы́вшу ми во Иерусали́ме, яви́ша архиере́е и ста́рцы Иуде́йстии, прося́ще нань суда́. К ни́мже отвеща́х, я́ко несть обы́чай ри́мляном вы́дати челове́ка ко́его на поги́бель, пре́жде да́же оклевета́емый не и́мать пред лице́м клеве́щущих его́ и ме́сто отве́та прии́мет о свое́м согреше́нии. Сше́дшымся же им зде, закосне́ние ни еди́но сотво́рь, нау́трие сед на суди́щи, повеле́х привести́ му́жа. О́крест же его́ ста́вше клеветницы́, ни еди́ну вину́, я́же аз непщева́х, нанесо́ша. Стяза́ния же не́кая о свое́й разли́чней ве́ре имя́ху к нему́ и о не́коем Иису́се уме́ршем, Его́же глаго́лаше Па́вел жи́ва бы́ти.

Евангелие от Иоанна, зачало 55.

Рече́ Госпо́дь Свои́м ученико́м: ами́нь, ами́нь глаго́лю вам, я́ко ели́ка а́ще чесо́ про́сите от Отца́ во и́мя Мое́, даст вам. Досе́ле не проси́сте ничесо́же во и́мя Мое́, проси́те, и прии́мете, да ра́дость ва́ша испо́лнена бу́дет. Сия́ в при́тчах глаго́лах вам, но прии́дет час, егда́ ктому́ в при́тчах не глаго́лю вам, но я́ве о Отце́ возвещу́ вам. В той день во и́мя Мое́ воспро́сите, и не глаго́лю вам, я́ко Аз умолю́ Отца́ о вас. Сам бо Оте́ц лю́бит вы, я́ко вы Мене́ возлюби́сте и ве́ровасте, я́ко Аз от Бо́га изыдо́х. Изыдо́х от Отца́ и приидо́х в мир, и па́ки оставля́ю мир и иду́ ко Отцу́. Глаго́лаша Ему́ ученицы́ Его́: се ны́не не обину́яся глаго́леши, а при́тчи ни коея́же не глаго́леши. Ны́не ве́мы, я́ко ве́си вся и не тре́буеши, да кто Тя вопроша́ет, о сем ве́руем, я́ко от Бо́га изше́л еси́. Отвеща́ им Иису́с: ны́не ли ве́руете? Се гряде́т час, и ны́не прии́де, да разы́детеся ко́ждо во своя́ и Мене́ еди́наго оста́вите, и несмь еди́н, я́ко Оте́ц со Мно́ю есть. Сия́ глаго́лах вам, да во Мне мир и́мате.

Чтения Евангелия и Апостола в Пасхальный период