Шрифт

Чтения Священного Писания на каждый день от Пасхи до Пятидесятницы

Чтение Апостола и Евангелия в среду 7 седмицы по Пасхе

Апостол в Деяниих, зачало 47.

Во дни о́ны, воззре́в Па́вел на сонм, рече́: му́жие бра́тие, аз все́ю со́вестию благо́ю жи́тельствовах пред Бо́гом да́же до сего́ дне. Архиере́й же Ана́ниа повеле́ предстоя́щым ему́ би́ти его́ уста́. Тогда́ Па́вел рече́ к нему́: би́ти тя и́мать Бог, стено́ пова́пленая, и ты седи́ши судя́ ми по зако́ну, преступа́я же зако́н вели́ши, да бию́т мя. Предстоя́щии же ре́ша: архиере́ю ли Бо́жию досажда́еши? Рече́ же Па́вел: не ве́дах, бра́тие, я́ко архиере́й есть. Пи́сано бо есть: кня́зю люде́й твои́х да не рече́ши зла. Разуме́в же Па́вел, я́ко еди́на часть есть саддуке́й, друга́я же фарисе́й, воззва́ в со́нмищи: му́жие бра́тие, аз фарисе́й есмь, сын фарисе́ов, о упова́нии и о воскресе́нии ме́ртвых аз суд прие́млю. Се же ему́ ре́кшу, бысть ра́спря между́ саддуке́и и фарисе́и, и раздели́ся наро́д. Саддуке́и бо глаго́лют не бы́ти воскресе́ния, ни А́нгела, ни ду́ха, фарисе́и же испове́дуют обоя́. Бысть же кличь вели́к, и воста́вше кни́жницы ча́сти фарисе́йския пря́хуся между́ собо́ю, глаго́люще: ни еди́но зло обрета́ем в челове́це сем, а́ще же дух глаго́ла ему́ или́ А́нгел, не проти́вимся Бо́гу. Мно́зе же бы́вшей ра́спре, боя́ся ты́сящник, да не растерза́н бу́дет Па́вел от них, повеле́ во́ином сни́ти и восхи́тити его́ от среды́ их и вести́ его́ в полк. В наста́вшую же нощь предста́в ему́ Госпо́дь, рече́: дерза́й, Па́вле, я́коже бо свиде́тельствовал еси́ я́же о Мне во Иерусали́ме, си́це ти подоба́ет и в Ри́ме свиде́тельствовати.

Евангелие от Иоанна, зачало 54.

Рече́ Госпо́дь Свои́м ученико́м: вся, ели́ка и́мать Оте́ц, Моя́ суть, сего́ ра́ди рех, я́ко от Моего́ прии́мет и возвести́т вам. Вма́ле, и ктому́ не ви́дите Мене́, и па́ки вма́ле, и у́зрите Мя, я́ко иду́ ко Отцу́. Ре́ша же от учени́к Его́ к себе́: что есть сие́, е́же глаго́лет нам: вма́ле, и не ви́дите Мене́? И па́ки вма́ле, и у́зрите Мя? И я́ко Аз иду́ ко Отцу́? Глаго́лаху у́бо: что сие́ есть, е́же глаго́лет, вма́ле? Не ве́мы, что глаго́лет. Разуме́ же Иису́с, я́ко хотя́ху Его́ вопроша́ти, и рече́ им: о сем ли стяза́етеся между́ собо́ю, я́ко рех: вма́ле, и не ви́дите Мене́, и па́ки вма́ле, и у́зрите Мя? Ами́нь, ами́нь глаго́лю вам, я́ко воспла́четеся и возрыда́ете вы, а мир возра́дуется, вы же печа́льни бу́дете, но печа́ль ва́ша в ра́дость бу́дет. Жена́ егда́ ражда́ет, скорбь и́мать, я́ко прии́де год ея́, егда́ же роди́т отроча́, ктому́ не по́мнит ско́рби за ра́дость, я́ко роди́ся челове́к в мир. И вы же печа́ль и́мате у́бо ны́не, па́ки же узрю́ вы, и возра́дуется се́рдце ва́ше, и ра́дости ва́шея никто́же во́змет от вас, и в той день Мене́ не воспро́сите ничесо́же. Ами́нь, ами́нь глаго́лю вам, я́ко ели́ка а́ще чесо́ про́сите от Отца́ во и́мя Мое́, даст вам.

Чтения Евангелия и Апостола в Пасхальный период