Шрифт

Чтения Священного Писания на каждый день от Пасхи до Пятидесятницы

Чтение Апостола и Евангелия во вторник 7 седмицы по Пасхе

Апостол в Деяниих, зачало 46.

Во дни о́ны, пое́м Па́вел му́жы о́ны, нау́трие с ни́ми очи́щься вни́де во святи́лище, возвеща́я исполне́ние дней очище́ния, до́ндеже принесено́ бысть за еди́наго коего́ждо их приноше́ние. И я́коже хотя́ху седмь дний сконча́тися, и́же от Аси́и иуде́и, ви́девше его́ во святи́лищи, нава́диша весь наро́д и возложи́ша нань ру́це, вопию́ще: му́жие изра́ильстии, помози́те, сей есть челове́к, и́же на лю́ди и зако́н и на ме́сто сие́ всех всю́ду учи́т, еще́ же и е́ллины введе́ в це́рковь и оскверни́ свято́е ме́сто сие́. Бя́ху бо ви́дели Трофи́ма Ефе́сянина во гра́де с ним, его́же мня́ху, я́ко в це́рковь ввел есть Па́вел. Подви́жеся же град весь, и бысть стече́ние лю́дем, и е́мше Па́вла, влеча́ху его́ вон из це́ркве, и а́бие затвори́шася две́ри. И́щущым же им уби́ти его́, взы́де весть к ты́сящнику спи́ры, я́ко весь возмути́ся Иерусали́м. Он же а́бие пои́м во́ины и со́тники, притече́ на ня, они́ же ви́девше ты́сящника и во́ины, преста́ша би́ти Па́вла.

Евангелие от Иоанна, зачало 53.

Рече́ Госпо́дь Свои́м ученико́м: прии́дет час, да всяк, и́же убие́т вы, мни́тся слу́жбу приноси́ти Бо́гу. И сия́ сотворя́т, я́ко не позна́ша Отца́, ни Мене́. Но сия́ глаго́лах вам, да егда́ прии́дет час, помина́йте се, я́ко Аз рех вам. Сих же вам испе́рва не рех, я́ко с ва́ми бех. Ны́не же иду́ к Посла́вшему Мя, и никто́же от вас вопроша́ет Мене́: ка́мо и́деши? Но я́ко сия́ глаго́лах вам, ско́рби испо́лних се́рдца ва́ша. Но Аз и́стину вам глаго́лю: у́не есть вам, да Аз иду́, а́ще бо не иду́ Аз, Уте́шитель не прии́дет к вам, а́ще ли же иду́, послю́ Его́ к вам. И прише́д Он обличи́т мир о гресе́ и о пра́вде и о суде́. О гресе́ у́бо, я́ко не ве́руют в Мя. О пра́вде же, я́ко ко Отцу́ Моему́ иду́, и ктому́ не ви́дите Мене́. О суде́ же, я́ко князь ми́ра сего́ осужде́н бысть. Еще́ мно́го и́мам глаго́лати вам, но не мо́жете носи́ти ны́не, егда́ же прии́дет Он, Дух и́стины, наста́вит вы на вся́ку и́стину.