Шрифт

Чтения Священного Писания на каждый день от Пасхи до Пятидесятницы

Чтение Апостола и Евангелия во вторник 7 седмицы по Пасхе

Апостол в Деяниих, зачало 46.

Во дни о́ны, пое́м Па́вел му́жы о́ны, нау́трие с ни́ми очи́щься вни́де во святи́лище, возвеща́я исполне́ние дней очище́ния, до́ндеже принесено́ бысть за еди́наго коего́ждо их приноше́ние. И я́коже хотя́ху седмь дний сконча́тися, и́же от Аси́и иуде́и, ви́девше его́ во святи́лищи, нава́диша весь наро́д и возложи́ша нань ру́це, вопию́ще: му́жие изра́ильстии, помози́те, сей есть челове́к, и́же на лю́ди и зако́н и на ме́сто сие́ всех всю́ду учи́т, еще́ же и е́ллины введе́ в це́рковь и оскверни́ свято́е ме́сто сие́. Бя́ху бо ви́дели Трофи́ма Ефе́сянина во гра́де с ним, его́же мня́ху, я́ко в це́рковь ввел есть Па́вел. Подви́жеся же град весь, и бысть стече́ние лю́дем, и е́мше Па́вла, влеча́ху его́ вон из це́ркве, и а́бие затвори́шася две́ри. И́щущым же им уби́ти его́, взы́де весть к ты́сящнику спи́ры, я́ко весь возмути́ся Иерусали́м. Он же а́бие пои́м во́ины и со́тники, притече́ на ня, они́ же ви́девше ты́сящника и во́ины, преста́ша би́ти Па́вла.

Евангелие от Иоанна, зачало 53.

Рече́ Госпо́дь Свои́м ученико́м: прии́дет час, да всяк, и́же убие́т вы, мни́тся слу́жбу приноси́ти Бо́гу. И сия́ сотворя́т, я́ко не позна́ша Отца́, ни Мене́. Но сия́ глаго́лах вам, да егда́ прии́дет час, помина́йте се, я́ко Аз рех вам. Сих же вам испе́рва не рех, я́ко с ва́ми бех. Ны́не же иду́ к Посла́вшему Мя, и никто́же от вас вопроша́ет Мене́: ка́мо и́деши? Но я́ко сия́ глаго́лах вам, ско́рби испо́лних се́рдца ва́ша. Но Аз и́стину вам глаго́лю: у́не есть вам, да Аз иду́, а́ще бо не иду́ Аз, Уте́шитель не прии́дет к вам, а́ще ли же иду́, послю́ Его́ к вам. И прише́д Он обличи́т мир о гресе́ и о пра́вде и о суде́. О гресе́ у́бо, я́ко не ве́руют в Мя. О пра́вде же, я́ко ко Отцу́ Моему́ иду́, и ктому́ не ви́дите Мене́. О суде́ же, я́ко князь ми́ра сего́ осужде́н бысть. Еще́ мно́го и́мам глаго́лати вам, но не мо́жете носи́ти ны́не, егда́ же прии́дет Он, Дух и́стины, наста́вит вы на вся́ку и́стину.

Чтения Евангелия и Апостола в Пасхальный период