Шрифт

Чтения Священного Писания на каждый день от Пасхи до Пятидесятницы

Чтение Апостола и Евангелия в понедельник 7 седмицы по Пасхе

Апостол в Деяниих, зачало 45.

Во дни о́ны, изше́дше Па́вел и и́же с ним, приидо́хом в Кесари́ю, и вше́дше в дом Фили́ппа благове́стника, су́ща от седми́ диа́кон, пребы́хом у него́. Сего́ же бя́ху дще́ри деви́цы четы́ри прорица́ющыя. Пребыва́ющым же нам та́мо дни мно́ги, сни́де не́кто от Иуде́и проро́к, и́менем Ага́в, и прише́д к нам и взем по́яс Па́влов, связа́в же свои́ ру́це и но́зе, рече́: та́ко глаго́лет Дух Святы́й, му́жа, его́же есть по́яс сей, та́ко свя́жут его́ во Иерусали́ме иуде́е и предадя́т в ру́це язы́ков. И я́коже слы́шахом сия́, моли́хом мы же и наме́стнии, не восходи́ти ему́ во Иерусали́м. Отвеща́в же Па́вел и рече́: что творите́, пла́чуще и сокруша́юще ми се́рдце? Аз бо не то́чию свя́зан бы́ти хощу́, но и умре́ти во Иерусали́ме гото́в есмь за и́мя Го́спода Иису́са. Не повину́ющуся же ему́, умолча́хом, ре́кше: во́ля Госпо́дня да бу́дет.

Евангелие от Иоанна, зачало 49.

Рече́ Госпо́дь Свои́м ученико́м: да не смуща́ется се́рдце ва́ше, ни устраша́ет. Слы́шасте, я́ко Аз рех вам: иду́ и прииду́ к вам. А́ще бы́сте люби́ли Мя, возра́довалися бы́сте у́бо, я́ко рех: иду́ ко Отцу́, я́ко Оте́ц Мой бо́лий Мене́ есть. И ны́не рех вам, пре́жде да́же не бу́дет, да, егда́ бу́дет, ве́ру и́мете. Ктому́ не мно́го глаго́лю с ва́ми, гряде́т бо сего́ ми́ра князь и во Мне не и́мать ничесо́же. Но да разуме́ет мир, я́ко люблю́ Отца́, и я́коже запове́да Мне Оте́ц, та́ко творю́, воста́ните, и́дем отсю́ду. Аз есмь лоза́ и́стинная, и Оте́ц Мой де́латель есть. Вся́ку розгу́ о Мне не творя́щую плода́, и́змет ю́, и вся́ку творя́щую плод, отреби́т ю́, да мно́жайший плод принесе́т. Уже́ вы чи́сти есте́ за сло́во, е́же глаго́лах вам. Бу́дите во Мне, и Аз в вас. Я́коже розга́ не мо́жет плода́ сотвори́ти о себе́, а́ще не бу́дет на лозе́, та́ко и вы, а́ще во Мне не пребу́дете. Аз есмь лоза́, вы же ро́ждие, и и́же бу́дет во Мне, и Аз в нем, той сотвори́т плод мног, я́ко без Мене́ не мо́жете твори́ти ничесо́же, а́ще кто во Мне не пребу́дет, изве́ржется вон, я́коже розга́, и изсы́шет, и собира́ют ю́ и во огнь влага́ют, и сгара́ет. А́ще пребу́дете во Мне и глаго́лы Мои́ в вас пребу́дут, ему́же а́ще хо́щете, проси́те, и бу́дет вам.

Чтения Евангелия и Апостола в Пасхальный период