Шрифт

Чтения Священного Писания на каждый день от Пасхи до Пятидесятницы

Чтение Паримий, Апостола и Евангелия в День Святой Троицы, Пятидесятницы.

На Всеношном бдении

Числ чтение. [Глава 11.]

Рече Госпо́дь Моисе́ю: собери́ Ми се́дмьдесят муже́й от ста́рец изра́илевых, и́хже ты сам ве́си, я́ко си́и суть ста́рцы люде́й, и кни́жники их: и приведе́ши их в сень свиде́ния, и ста́нут ту с тобо́ю. И сни́ду, и возглаго́лю та́мо с тобо́ю, и отыму́ от Ду́ха су́щаго в тебе́, и возложу́ на них, и посо́бствуют с тобо́ю стремле́ния люде́й, и не пово́диши их ты еди́н. И собра́ Моисе́й се́дмьдесят муже́й от ста́рец люде́й, и поста́ви их о́крест се́ни. И сни́де Госпо́дь во о́блаце, и глаго́ла Моисе́ю, и взят от Ду́ха И́же в нем, и положи́ на седми́десяти муже́й ста́рец: а я́коже почи́ Дух на них, и прореко́ша в стану́, и ктому́ не приложи́ша. И оста́ша два му́жа в стану́, и́мя еди́ному Елда́д, и и́мя второ́му Мода́д, и почи́ на них Дух: и си́и бе́ша от напи́санных, и не приидо́ша в сень, и проро́чествоваста в стану́. И прите́к ю́ноша возвести́ Моисе́ю, и рече́ ему́, глаго́ля: Елда́д и Мода́д проро́чествуета в стану́. И отвеща́в Иису́с сын Нави́н, предстоя́й Моисе́ю, избра́нный его́, рече́: го́споди Моисе́е, возбрани́ и́ма. И рече́ ему́ Моисе́й: не ревну́еши ли ты мне? И кто даст всем лю́дем Госпо́дним бы́ти проро́ки, егда́ даст Госпо́дь Ду́ха Своего́ на них?

Пророчества Иоилева чтение. [Глава 2.]

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: ча́да Сио́нова ра́дуйтеся, и весели́теся о Го́споде Бо́зе ва́шем, я́ко даде́ вам бра́шна в пра́вду, и одожди́т вам дождь ра́нный и по́здный, я́коже пре́жде. И напо́лнятся гу́мна пшени́цы, и излию́тся точи́лия вина́ и еле́а. И вдам вам вме́сто лет, и́хже поядо́ша пру́зи и гу́сеницы, и ржа, и хру́стове, си́ла Моя́ вели́кая, ю́же посла́х на вы. И сне́сте яду́ще и насытите́ся, и похва́лите и́мя Го́спода Бо́га ва́шего, И́же сотвори́ свы́ше чудеса́: и не постыдя́тся лю́дие Мои́ в век. И разуме́ете, я́ко посреде́ Изра́иля Аз есмь, и Аз Госпо́дь Бог ваш, и несть ино́го, ра́зве Мене́: и не постыдя́тся ктому́ лю́дие Мои́ в век. И бу́дет по сих, излию́ от Ду́ха Моего́ на вся́кую плоть, и прореку́т сы́нове ва́ши и дще́ри ва́ша, и ста́рцы ва́ши со́ния ви́дят, и ю́ноши ва́ши виде́ния у́зрят. И́бо на рабы́ Моя́, и на рабы́ни Моя́ во дни о́ны излию́ от Ду́ха Моего́, и прореку́т. И дам чудеса́ на небеси́ горе́, и зна́мения на земли́ ни́зу, кровь и огнь, и куре́ние ды́ма. Со́лнце преложи́тся во тьму, и луна́ в кровь, пре́жде прише́ствия дне Госпо́дня вели́каго и стра́шнаго. И бу́дет всяк, и́же а́ще призове́т и́мя Госпо́дне, спасе́тся.

Пророчества Иезекиилева чтение. [Глава 36.]

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: прииму́ вас от язы́к, и соберу́ вы от всех язы́к стра́нных, и введу́ вы в зе́млю ва́шу, и окроплю́ на вы чи́стую во́ду, и очи́ститеся от всех нечисто́т ва́ших, и от всех и́дол ва́ших, и очи́щу вы. И дам вам се́рдце но́вое, и дух но́вый дам вам, и отыму́ се́рдце ка́менное от пло́ти ва́шея, и дам вам се́рдце пло́тяное, и Дух Мой дам в вас. И сотворю́, да во оправда́ниих Мои́х хо́дите, и судьбы́ Моя́ сохраните́, и сотворите́. И вселите́ся в зе́млю, ю́же дах отце́м ва́шим, и бу́дете Ми в лю́ди, и Аз бу́ду вам в Бо́га.

Евангелие Иоанна, зачало 65.

Су́щу по́зде в день той, во еди́ну от суббо́т, и две́рем затворе́нным, иде́же бя́ху ученицы́ Его́ со́брани, стра́ха ра́ди иуде́йска, прии́де Иису́с и ста посреде́, и глаго́ла им: мир вам. И сие́ рек, показа́ им ру́це и но́зе и ре́бра Своя́. Возра́довашася же ученицы́, ви́девше Го́спода. Рече́ же им Иису́с па́ки: мир вам. Я́коже посла́ Мя Оте́ц, и Аз посыла́ю вы. И сие́ рек, ду́ну и глаго́ла им: приими́те Дух Свят. И́мже отпустите́ грехи́, отпу́стятся им: и и́мже держите́, держа́тся.

На Литургии

Апостол в Деяниих, зачало 3.

Во дни о́ны, егда́ скончава́шася дни́е Пятдеся́тницы, бе́ша вси апо́столи единоду́шно вку́пе. И бысть внеза́пу с небесе́ шум, я́ко носи́му дыха́нию бу́рну, и испо́лни весь дом, иде́же бя́ху седя́ще: и яви́шася им разделе́ни язы́цы я́ко о́гненни, се́де же на еди́ном ко́емждо их. И испо́лнишася вси Ду́ха Свя́та и нача́ша глаго́лати ины́ми язы́ки, я́коже Дух дая́ше им провещава́ти. Бя́ху же во Иерусали́ме живу́щии иуде́и, му́жие благогове́йнии, от всего́ язы́ка, и́же под небесе́м. Бы́вшу же гла́су сему́, сни́деся наро́д и смяте́ся, я́ко слы́шаху еди́н ко́йждо их свои́м язы́ком глаго́лющих их. Дивля́хуся же вси и чудя́хуся, глаго́люще друг ко дру́гу: не се ли, вси сии суть глаго́лющии галиле́ане? И ка́ко мы слы́шим ко́йждо свой язы́к наш, в не́мже роди́хомся, па́рфяне и ми́дяне и елами́те, и живу́щии в Месопота́мии, во Иуде́и же и Каппадоки́и, в По́нте и во Аси́и, во Фриги́и же и Памфили́и, во Еги́пте и страна́х Ливи́и, я́же при Кирини́и, и приходя́щии ри́мляне, иуде́е же и прише́льцы, кри́тяне и ара́вляне, слы́шим глаго́лющих их на́шими язы́ки вели́чия Бо́жия.

Евангелие от Иоанна, зачало 27.

В после́дний день вели́кий пра́здника стоя́ше Иису́с и зва́ше, глаго́ля: а́ще кто жа́ждет, да прии́дет ко Мне и пие́т. Ве́руяй в Мя, я́коже рече́ Писа́ние, ре́ки от чре́ва его́ истеку́т воды́ жи́вы. Сие́ же рече́ о Ду́се, Его́же хотя́ху приима́ти ве́рующии во и́мя Его́: не у бо бе Дух Святы́й, я́ко Иису́с не у бе просла́влен. Мно́зи же от наро́да слы́шавше сло́во, глаго́лаху: Сей есть вои́стинну проро́к. Друзи́и глаго́лаху: Сей есть Христо́с. О́вии же глаго́лаху: еда́ от Галиле́и Христо́с прихо́дит? Не Писа́ние ли рече́, я́ко от се́мене Дави́дова и от Вифлее́мския ве́си, иде́же бе Дави́д, Христо́с прии́дет? Ра́спря у́бо бысть в наро́де Его́ ра́ди. Не́цыи же от них хотя́ху я́ти Его́, но никто́же возложи́ Нань ру́це. Приидо́ша же слуги́ ко архиере́ом и фарисе́ом, и ре́ша им ти́и: почто́ не приведо́сте Его́? Отвеща́ша слуги́: николи́же та́ко есть глаго́лал челове́к, я́ко Сей Челове́к. Отвеща́ша у́бо им фарисе́е: еда́ и вы прельще́ни бы́сте? Еда́ кто от князь ве́рова вонь, или́ от фарисе́й? Но наро́д сей, и́же не весть зако́на, про́кляти суть. Глаго́ла Никоди́м к ним, и́же прише́дый к Нему́ но́щию, еди́н сый от них: Еда́ зако́н наш су́дит челове́ку, а́ще не слы́шит от него́ пре́жде и разуме́ет, что твори́т? Отвеща́ша и реко́ша ему́: еда́ и ты от Галиле́и еси́? Испыта́й и виждь, я́ко проро́к от Галиле́и не прихо́дит. Па́ки же им Иису́с рече́ глаго́ля: Аз есмь свет ми́ру, ходя́й по Мне не и́мать ходи́ти во тьме, но и́мать свет живо́тный.

Молитвы коленопреклоненные на Вечерне в день Пятидесятницы

Молитва 1

Пречи́сте, нескве́рне, безнача́льне, неви́диме непостижи́ме, неизсле́диме, непреме́нне, непобеди́ме, неизче́тне, незло́биве Го́споди, еди́н име́яй безсме́ртие, во све́те живы́й непристу́пном, сотвори́вый не́бо и зе́млю, и мо́ре, и вся созда́нная на них, пре́жде е́же проси́ти, всем проше́ния подава́яй, Тебе́ мо́лимся, и Тебе́ про́сим, Влады́ко Человеколю́бче, Отца́ Го́спода и Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, нас ра́ди челове́ков, и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с, и воплоти́вшагося от Ду́ха Свята́го и Мари́и Присноде́вы, и Пресла́вныя Богоро́дицы, И́же пе́рвее у́бо словесы́ уча́, последи́ же и де́лы показу́я, егда́ спаси́тельную страсть претерпе́, подаде́ нам подписа́ние смире́нным, и гре́шным, и недосто́йным рабо́м Твои́м, мольбы́ приноси́ти Тебе́, в вы́и и коле́н преклоне́ниих, о свои́х гресе́х, и о людски́х неве́дениих. Сам Многоми́лостиве и Человеколю́бче, услы́ши ны, во́ньже а́ще день призове́м Тя, изря́днее же в день сей пятдеся́тный, во́ньже по Вознесе́нии Го́спода на́шего Иису́са Христа́ на небеса́, и седе́нии одесну́ю Тебе́ Бо́га и Отца́, низпосла́ Свята́го Ду́ха на святы́я Своя́ ученики́ и апо́столы, И́же и се́де на еди́ном коего́ждо их, и испо́лнишася вси неистощи́мыя благода́ти Его́, и глаго́лаша язы́ки ины́ми вели́чия Твоя́, и прореко́ша. Ны́не у́бо моля́щихся Тебе́, услы́ши нас, и помяни́ нас, смире́нных и осужде́нных, и возврати́ плене́ние душ на́ших, Твое́ ми́лование име́я о нас моля́щееся. Приими́ нас, припа́дающих Тебе́, и вопию́щих: согреши́хом, к Тебе́ приве́ржени есмы́ от утро́бы, от чре́ва ма́тере на́шея, Ты еси́ Бог наш. Но я́ко исчезо́ша в суете́ дни́е на́ши, обнажи́хомся Твоея́ по́мощи, лиши́хомся вся́каго отве́та, но дерза́юще на щедро́ты Твоя́, зове́м: грехи́ ю́ности на́шея и неве́дения не помяни́, и от та́йных на́ших очи́сти нас, и не отри́ни нас во вре́мя ста́рости, внегда́ оскуде́ти кре́пости на́шей, не оста́ви нас, пре́жде да́же нам в зе́млю не возврати́тися, сподо́би к Тебе́ возврати́тися, и вонми́ нам благоприя́тием и благода́тию. Возме́ри беззако́ния на́ша щедро́тами Твои́ми, сопроти́в поста́ви бе́здну щедро́т Твои́х мно́жеству согреше́ний на́ших. При́зри с высоты́ святы́я Твоея́ Го́споди, на предстоя́щия лю́ди Твоя́, и ча́ющия е́же от Тебе́ бога́тыя ми́лости. Посети́ нас бла́гостию Твое́ю, изба́ви нас от наси́льства диа́воля, утверди́ живо́т наш святы́ми Твои́ми и свяще́нными зако́ны. А́нгела, ве́рна храни́теля приста́ви лю́дем Твои́м, всех собери́ в Твое́ Ца́рствие. Даждь проще́ние упова́ющим на Тя, оста́ви им и нам грехи́. Очи́сти нас де́йством Свята́го Твоего́ Ду́ха, разруши́ я́же на нас ко́зни вра́жия.

Благослове́н еси́ Го́споди Влады́ко Вседержи́телю, просвети́вый день све́том со́лнечным, и нощь уясни́вый заря́ми о́гненными, долготу́ дневну́ю преити́ нам сподо́бивый, и прибли́житися нача́тком но́щи, услы́ши моле́ния на́ша, и всех люде́й Твои́х, и всем нам прости́в во́льныя и нево́льныя грехи́. Приими́ вече́рняя на́ша моле́ния, и низпосли́ мно́жество ми́лости Твоея́, и щедро́ты Твоя́ на достоя́ние Твое́. Остени́ нас святы́ми а́нгелы Твои́ми, вооружи́ нас ору́жием пра́вды Твоея́, огради́ нас и́стиною Твое́ю, соблюди́ нас си́лою Твое́ю, изба́ви нас от вся́каго обстоя́ния, вся́каго наве́та сопротиволежа́щаго. Пода́ждь же нам и настоя́щий ве́чер, с приходя́щею но́щию, соверше́н, свят ми́рен, безгре́шен, безсобла́знен, безмечта́нен, и вся дни живота́ на́шего, моли́твами святы́я Богоро́дицы, и всех святы́х от ве́ка Тебе́ благоугоди́вших.

Твое́ бо есть, е́же ми́ловати, и спаса́ти нас, Го́споди Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2

Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, мир Твой пода́вый челове́ком, и Пресвята́го Ду́ха дар, еще́ в житии́ и с на́ми сый, в насле́дие неотъе́млемое ве́рным при́сно подава́яй, явле́ннейше же сию́ благода́ть Твои́м ученико́м и апо́столом днесь низпосла́вый, и сих устне́ о́гненными утверди́вый язы́ки, и́миже весь род челове́ческий богове́дение свои́м язы́ком в слух у́ха прии́мше, све́том Ду́ха просвети́хомся, и пре́лести я́коже тмы измени́хомся, и чу́вственных и о́гненных язы́к раздая́нием, и преесте́ственным де́йством, е́же в Тя ве́ры научи́хомся, и Тебе́ богосло́вити со Отце́м и Святы́м Ду́хом, во еди́ном Божестве́, и си́ле, и вла́сти озари́хомся. Ты у́бо О́тчее сия́ние, существа́ и естества́ Его́ неизме́нное и недви́жимое начерта́ние, исто́чниче прему́дрости и благода́ти, отве́рзи и мне гре́шному устне́, и научи́ мя, ка́ко досто́ит, и о и́хже потре́ба моли́тися, Ты бо еси́ ве́дый мно́гое грехо́в мои́х мно́жество, но Твое́ благоутро́бие победи́т сих безме́рное. Се бо стра́хом предстою́ Ти, в пучи́ну ми́лости Твоея́ отча́яние души́ моея́ пове́рг, окорми́ живо́т мой сло́вом всю тварь неизрече́нною прему́дрости си́лою управля́яй, ти́хое обурева́емых приста́нище, и скажи́ ми путь, во́ньже пойду́. Дух прему́дрости Твоея́ мои́м пода́ждь помышле́нием, Дух ра́зума безу́мию моему́ да́руяй, Ду́хом стра́ха Твоего́ моя́ осени́ дела́, и Дух Пра́вый обнови́ во утро́бе мое́й, и Ду́хом Влады́чним мы́слей мои́х поползнове́ние утверди́, да на всяк день Ду́хом Твои́м Благи́м к поле́зному наставля́емь, сподо́блюся твори́ти за́поведи Твоя́, и Твое́ при́сно па́мятствовати сла́вное прише́ствие, и истяза́тельное соде́янных на́ми. И да не пре́зриши мя тле́нными сопрельща́тися ми́ра сего́ кра́сными, но бу́дущих восприя́тия жела́ти укрепи́ сокро́вищ. Ты бо рекл еси́, Влады́ко, я́ко ели́ка а́ще кто про́сит о Твое́м и́мени, невозбра́нно прие́млет от Твоего́ присносу́щнаго Бо́га и Отца́. Те́мже и аз гре́шный в прише́ствии Свята́го Твоего́ Ду́ха, Твою́ молю́ бла́гость, ели́ка проси́х, возда́ждь ми во спасе́ние. Ей Го́споди, вся́каго благодея́ния бога́тый да́телю, и пода́телю Благи́й, я́ко Ты еси́ подава́яй преизоби́льно и́хже про́сим, Ты еси́ сострада́телен и ми́лостивый, И́же безгре́шно быв пло́ти на́шея о́бщник, и приклоня́ющим к Тебе́ коле́на, приклоня́яйся любоблагоутро́бне, очище́ние же быв грехо́в на́ших. Даждь у́бо Го́споди, лю́дем Твои́м щедро́ты Твоя́, услы́ши нас с небесе́ свята́го Твоего́, освяти́ нас си́лою спаси́тельныя десни́цы Твоея́, покры́й нас кро́вом крилу́ Твое́ю, да не пре́зриши дел руку́ Твое́ю. Тебе́ еди́ному согреша́ем, но и Тебе́ еди́ному слу́жим. Не ве́мы кла́нятися бо́гу чужде́му, ниже́ простира́ти ру́ки на́ша, Влады́ко, к бо́гу ино́му. Оста́ви нам согреше́ния, и прии́м на́ша коленопокло́нная моле́ния, простри́ всем нам ру́ку по́мощи, приими́ моли́тву всех я́ко кади́ло прия́тное, восприе́млемое пред Твои́м преблаги́м Ца́рством.

Го́споди, Го́споди, избавле́й нас от вся́кия стрелы́ летя́щия во дни. Изба́ви нас и от вся́кия ве́щи во тьме преходя́щия. Приими́ же́ртву вече́рнюю рук на́ших воздея́ния. Сподо́би же нас и нощно́е по́прище без поро́ка прейти́ неискуше́ны от злых. И изба́ви нас от вся́каго смуще́ния и боя́зни, я́же от диа́вола нам прибыва́ющия. Да́руй душа́м на́шим умиле́ние, и помысло́м на́шим попече́ние, е́же на стра́шнем и пра́веднем Твое́м суде́ испыта́ния. Пригвозди́ стра́ху Твоему́ пло́ти на́ша, и умертви́ у́ды на́ша су́щия на земли́. Да и со́нным безмо́лвием просвети́мся, зре́нием суде́б Твои́х. Отыми́ же от нас вся́кое мечта́ние неподо́бное и по́хоть вре́дну. Возста́ви же нас во вре́мя моли́твы утвержде́ны в ве́ре, и преспева́ющия в за́поведех Твои́х.

Благоволе́нием и бла́гостию единоро́днаго Сы́на Твоего́, с Ни́мже благослове́н еси́, с Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Молитва 3

Приснотеку́щий, живо́тный, и просвети́тельный исто́чниче, соприсносу́щная Отцу́ соде́тельная си́ло, все смотре́ние за спасе́ние челове́ческое прекра́сне испо́лнивый, Христе́ Бо́же наш, сме́рти у́зы неразреши́мыя, и закле́пы а́довы расто́ргнувый, лука́вых же духо́в мно́жество попра́вый. Приведы́й Себе́ о нас непоро́чное заколе́ние, и те́ло да́вый пречи́стое в же́ртву, вся́каго греха́ неприкоснове́нное же и непрохо́дное, и стра́шным сим, и неисповеди́мым священноде́йствием живо́т нам ве́чный дарова́вый, во ад сше́дый, и вереи́ ве́чныя сокруши́вый, и во тме седя́щим восхо́д показа́вый, началозло́бнаго же и глуби́ннаго зми́я богому́дростным льще́нием улови́вый, и вери́гами мра́ка связа́вый в та́ртаре и огни́ негаси́мом, и во тме кроме́шней неисчетноси́льною Твое́ю затверди́вый кре́постию, великоимени́тая Прему́дросте О́тчая, напа́ствуемым вели́кий помо́щник яви́выйся, и просвети́вый седя́щия во тме и се́ни сме́ртней. Ты сла́вы присносу́щныя Го́споди, и Отца́ Вы́шняго Сы́не возлю́бленный, присносу́щный Све́те от присносу́щнаго Све́та, Со́лнце пра́вды, услы́ши нас, моля́щихся Тебе́, и упоко́й ду́ши рабо́в Твои́х, пре́жде усо́пших оте́ц и бра́тий на́ших, и про́чиих сро́дник по пло́ти, и всех свои́х в ве́ре, о ни́хже и па́мять твори́м ны́не, я́ко в Тебе́ всех держа́ва, и в руце́ Твое́й содержи́ши вся концы́ земли́. Влады́ко Вседержи́телю, Бо́же оте́ц и Го́споди ми́лости, ро́да сме́ртнаго же и безсме́ртнаго, и вся́каго естества́ челове́ческаго Соде́телю, составля́емаго же, и па́ки разреша́емаго, живота́ же и сконча́ния, е́же зде пребыва́ния, и е́же та́мо преложе́ния, ле́та измеря́яй живы́м, и времена́ уставля́яй сме́рти, низводя́й во ад и возводя́й, связу́яй в не́мощи, и отпуща́яй в си́ле, настоя́щая потре́бне стро́яй, и бу́дущая поле́зно управля́яй, сме́ртным жа́лом уя́звенных воскресе́ния наде́ждами веселя́яй. Сам у́бо Влады́ко всех, Бо́же Спаси́телю наш, наде́жде всех конце́в земли́, и су́щих в мо́ри дале́че, И́же и в сей после́дний и вели́кий спаси́тельный день Пятдеся́тницы пра́здника, та́йну Святы́я и Единосу́щныя, и соприсносу́щныя, и нераздели́мыя, и неслия́нныя Тро́ицы показа́вый нам, и наи́тие и прише́ствие Свята́го и Животворя́щаго Твоего́ Ду́ха, в ви́де о́гненных язы́ков на святы́я Твоя́ апо́столы излия́вый, и благове́стники тех поста́вивый, благочести́выя на́шея ве́ры, и испове́дники и пропове́дники и́стиннаго богосло́вия показа́вый. И́же и в сей всесоверше́нный и спаси́тельный пра́здник, очище́ния у́бо моли́твенная, о и́же во а́де держи́мых сподо́бивый приима́ти, вели́кия же подава́яй нам наде́жды ослабле́ния содержи́мым от содержа́щих я́ скверн, и утеше́нию Тобо́ю низпосла́тися. Услы́ши нас, смире́нных, и Твои́х раб моля́щихся Ти, и упоко́й ду́ши рабо́в Твои́х, пре́жде усо́пших, на ме́сте све́тле, на ме́сте зла́чне, на ме́сте прохлажде́ния, отону́дуже отбеже́ вся́кая боле́знь, печа́ль и воздыха́ние и учини́ ду́хи их в селе́ниях пра́ведных, и ми́ра и ослабле́ния сподо́би их, я́ко не ме́ртвии восхва́лят Тя, Го́споди, ниже́ су́щии во а́де испове́дание дерзну́т принести́ Тебе́, но мы, живи́и, благослови́м Тя и мо́лим, и очисти́тельныя моли́твы и же́ртвы прино́сим Тебе́ о душа́х их.

Бо́же вели́кий, и ве́чный, Святы́й, человеколюби́вый, сподо́бивый нас в сей час ста́ти пред непристу́пною Твое́ю сла́вою, на пе́ние и хвалу́ чуде́с Твои́х, очи́сти ны недосто́йныя рабы́ Твоя́, и пода́ждь благода́ть е́же сокруше́нным се́рдцем, невозноси́тельно приноси́ти Тебе́ Трисвято́е славосло́вие, и благодаре́ние вели́ких Твои́х даро́в, я́же сотвори́л еси́ к нам, и твори́ши всегда́ в нас. Помяни́ Го́споди не́мощь на́шу, и да не погуби́ши нас со беззако́нии на́шими, но сотвори́ вели́кую ми́лость со смире́нием на́шим, да грехо́вныя тмы избежа́вше, во дни пра́вды ходи́ти бу́дем, и оде́явшеся ору́жием све́та, ненаве́тно пребу́дем от вся́кия ко́зни лука́ваго, и со дерзнове́нием просла́вим о всех, Тебе́ еди́наго и́стиннаго и Человеколю́бца Бо́га. Твое́ бо я́ко вои́стинну и вели́кое вре́сноту та́инство, Влады́ко всех, и Тво́рче, вре́менное реше́ние Твои́х тва́рей, и е́же по сих совокупле́ние, и упокое́ние е́же во ве́ки. Тебе́ благода́ть о всех испове́дуем, о вхо́дех на́ших, я́же в мир сей, и исхо́дех, наде́жды нам воскресе́ния, и жизни нетле́нныя, Твои́м нело́жным обеща́нием предобруча́ют, я́же прии́мем в бу́дущем второ́м прише́ствии Твое́м. Ты бо еси́ и воскресе́ния на́шего Нача́льник, и пожи́вших неумы́тный и человеколюби́вый Судия́, и мздовоздая́ния Влады́ка и Госпо́дь, И́же и приобщи́выйся нам прии́скренно пло́ти и кро́ве, снизхожде́ния ра́ди кра́йняго, и на́ша стра́сти неотме́тныя, внегда́ во́лею во иску́с поста́вити, прии́м за милосе́рдие щедро́т, и в не́мже пострада́л еси́ Сам искуси́вся, искуша́емым нам быв самообеща́нный помо́щник, те́мже и совозве́л еси́ нас в Твое́ безстра́стие. Приими́ у́бо Влады́ко, мольбы́ и моле́ния на́ша, и упоко́й вся отцы́ коего́ждо, и ма́тери, и ча́да, и бра́тию, и сестры́ единоро́дныя, и купноро́дныя, и вся пре́жде почи́вшия ду́ши, в наде́жди воскресе́ния жи́зни ве́чныя учини́ ду́хи их, и имена́ в кни́зе живо́тней, в не́дрех Авраа́ма, и Исаа́ка, и Иа́кова, в стране́ живы́х, в Ца́рствии Небе́снем, в раи́ сла́дости, све́тлыми а́нгелы Твои́ми, вводя́ вся во святы́я Твоя́ оби́тели, совоздвиза́яй и телеса́ на́ша в день, во́ньже определи́л еси́ по святы́м Твои́м и нело́жным обетова́нием. Несть у́бо Го́споди, рабо́м Твои́м смерть, исходя́щим нам от те́ла, и к Тебе́ Бо́гу на́шему приходя́щим, но преставле́ние от печа́льнейших на поле́знейшая, и сла́достнейшая, и на упокое́ние и ра́дость. А́ще же и что согреши́хом к Тебе́, ми́лостив бу́ди нам же и тем, зане́ ниеди́н есть чист пред Тобо́ю от скверн, ниже́ а́ще еди́н день живота́ его́ есть, ра́зве Ты то́чию еди́н, на земли́ яви́выйся безгре́шный Госпо́дь наш Иису́с Христо́с, И́мже вси упова́ем ми́лость получи́ти, и оставле́ние грехо́в. Сего́ ра́ди нам же и о́нем, я́ко Благ и Человеколю́бец Бог, осла́би, оста́ви, прости́ грехопаде́ния на́ша, во́льная и нево́льная, я́же в ве́дении и не в ве́дении, предъявле́нная и забыва́емая, я́же в дея́нии, я́же в помышле́нии, я́же в словеси́, я́же во всех на́ших жития́х и движе́ниих. И отше́дшим у́бо свобо́ду и осла́бу да́руй, нас же су́щих зде благослови́, коне́ц благи́й и ми́рный да́руя нам же и всем лю́дем Твои́м, и ми́лости и человеколю́бия утро́бу отверза́яй нам, на стра́шном и ужа́сном Твое́м прише́ствии, и Ца́рствия Твоего́ досто́йных нас сотвори́.

Бо́же вели́кий и вы́шний, еди́не име́яй безсме́ртие, во све́те живы́й непристу́пном, всю тварь му́дростию созда́вый, раздели́вый посреде́ све́та, и посреде́ тмы. И со́лнце у́бо положи́вый во о́бласть дне, луну́ же и зве́зды во о́бласть но́щи. Сподо́бивый нас, гре́шных, и в настоя́щий день предвари́ти лице́ Твое́ во испове́дании, и вече́рнюю Тебе́ слу́жбу принести́. Сам Челове́колю́бче Го́споди, испра́ви моли́тву на́шу, я́ко кади́ло пред Тобо́ю, и приими́ ю́ в воню́ благоуха́ния. Пода́ждь же нам настоя́щий ве́чер и приходя́щую нощь ми́рну, облецы́ ны ору́жием све́та, изба́ви нас от стра́ха нощна́го, и от вся́кия ве́щи во тме преходя́щия. И да́руй нам сон, и́же во упокое́ние не́мощи на́шей дарова́л еси́, от вся́каго диа́вольскаго мечта́ния измене́н. Ей Влады́ко, всех благи́х пода́телю, я́ко да и на ло́жах на́ших умиля́ющеся воспомя́нем и в нощи́ пресвято́е и́мя Твое́. И поуче́нием Твои́х за́поведей озаря́еми, в ра́дости душе́вной воста́нем к славосло́вию Твоея́ бла́гости, моли́твы и моле́ния Твоему́ благоутро́бию принося́ще о свои́х гресе́х, и о всех лю́дех Твои́х, и́хже моли́твами Пресвяты́я Богоро́дицы, в ми́лости посети́.

Ты бо еси́ упокое́ние душ и теле́с на́ших, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь

Чтения Евангелия и Апостола в Пасхальный период