Шрифт

Чтения Священного Писания на каждый день от Пасхи до Пятидесятницы

Чтение Апостола и Евангелия в среду 6 седмицы по Пасхе

Апостол в Деяниих, зачало 41.

Во дни о́ны, сшед Па́вел в Кесари́ю, возше́д и целова́в це́рковь, сни́де во Антиохи́ю, и сотво́рь вре́мя не́кое, изы́де, проходя́ поря́ду Галати́йскую страну́ и Фриги́ю, утвержда́я вся ученики́. Иуде́анин же не́кто, Аполло́с и́менем, алекса́ндрянин ро́дом, муж слове́сен, прии́де во Ефе́с, си́лен сый в кни́гах. Сей бе оглаше́н пути́ Госпо́дню, и горя́ ду́хом, глаго́лаше и уча́ше изве́стно я́же о Го́споде, ве́дый то́кмо креще́ние Иоа́нново. Сей же нача́т дерза́ти на со́нмищах. Слы́шавша же его́ Аки́ла и Приски́лла, прия́ша его́ и изве́стнее тому́ сказа́ша путь Госпо́день. Хотя́щу же ему́ преити́ во Аха́ию, предпосла́вше бра́тия написа́ша ученико́м прия́ти его́, и́же прише́д та́мо посо́бствова мно́го ве́ровавшым благода́тию. Тве́рдо бо иуде́и не престая́ облича́ше пред людьми́, сказу́я Писа́ньми, Иису́са бы́ти Христа́.

Евангелие Иоанна, зачало 43.

Рече́ Госпо́дь ко прише́дшым к Нему́ иуде́ем: до́ндеже свет и́мате, ве́руйте во свет, да сы́нове све́та бу́дете. Сия́ глаго́ла Иису́с, и отше́д скры́ся от них. Толи́ка зна́мения сотво́ршу Ему́ пред ни́ми, не ве́роваху в Него́, да сбу́дется сло́во Иса́ии проро́ка, е́же рече́: Го́споди, кто ве́рова слу́ху на́шему, и мы́шца Госпо́дня кому́ откры́ся? Сего́ ра́ди не можа́ху ве́ровати, я́ко па́ки рече́ Иса́иа: ослепи́ о́чи их и ока́менил есть сердца́ их, да не ви́дят очи́ма, ни разуме́ют се́рдцем, и обратя́тся, и исцелю́ их. Сия́ рече́ Иса́иа, егда́ ви́де сла́ву Его́ и глаго́ла о Нем. Оба́че у́бо и от князь мно́зи ве́роваша в Него́, но фарисе́й ра́ди не испове́доваху, да не из со́нмищ изгна́ни бу́дут. Возлюби́ша бо па́че сла́ву челове́ческую, не́же сла́ву Бо́жию. Иису́с же воззва́ и рече́: ве́руяй в Мя не ве́рует в Мя, но в Посла́вшаго Мя. И ви́дяй Мя ви́дит Посла́вшаго Мя. Аз свет в мир приидо́х, да всяк ве́руяй в Мя во тме не пребу́дет. И а́ще кто услы́шит глаго́лы Моя́ и не ве́рует, Аз не сужду́ ему́, не приидо́х бо, да сужду́ ми́рови, но да спасу́ мир.

Чтения Евангелия и Апостола в Пасхальный период