Шрифт

Чтения Священного Писания на каждый день от Пасхи до Пятидесятницы

Чтение Апостола и Евангелия во вторник 6 седмицы по Пасхе

Апостол в Деяниих, зачало 40 от полу.

Во дни о́ны, пое́мше Па́вла, ведо́ша на ареопа́г, глаго́люще: мо́жем ли разуме́ти, что но́вое сие́ глаго́лемое тобо́ю уче́ние? Стра́нна бо не́кая влага́еши во ушеса́ на́ша, хо́щем у́бо разуме́ти, что хотя́т сия́ бы́ти? Афине́и же вси и приходя́щии стра́ннии ни во что́же и́но упражня́хуся, ра́зве глаго́лати что или́ слы́шати но́вое. Став же Па́вел посреде́ ареопа́га, рече́: му́жие афине́йстии, по всему́ зрю вы а́ки благочести́выя. Проходя́ бо и согля́дая чествова́ния ва́ша, обрето́х и ка́пище, на не́мже бе напи́сано: неве́домому Бо́гу. Его́же у́бо не ве́дуще благоле́пно чтете́, Сего́ аз пропове́дую вам. Бог сотвори́вый мир и вся, я́же в нем, Сей небесе́ и земли́ Госпо́дь сый, не в рукотворе́нных хра́мех живе́т, ни от рук челове́ческих угожде́ния прие́млет, тре́буя что, Сам дая всем живо́т и дыха́ние и вся. Сотвори́л же есть от еди́ныя кро́ве весь язы́к челове́чь, жи́ти по всему́ лицу́ земно́му, уста́вив предучине́ная времена́ и преде́лы селе́ния их, взыска́ти Го́спода, да поне́ ося́жут Его́ и обря́щут, я́ко не дале́че от еди́наго коего́ждо нас су́ща. О Нем бо живе́м и дви́жемся и есмы́.

Евангелие Иоанна, зачало 42.

Во вре́мя о́но, сове́т сотвори́ша фарисе́е на Иису́са, и ре́ша к себе́: ви́дите, я́ко ни ка́яже по́льза есть? Се мир по Нем и́дет. Бя́ху же не́цыи е́ллини от вше́дших, да покло́нятся в пра́здник. Си́и у́бо приступи́ша к Фили́ппу, и́же бе от Вифсаи́ды Галиле́йския, и моля́ху его́, глаго́люще: го́споди, хо́щем Иису́са ви́дети. Прии́де Фили́пп и глаго́ла Андре́ови, и па́ки Андре́й и Фили́пп глаго́ласта Иису́сови. Иису́с же отвеща́ и́ма, глаго́ля: прии́де час, да просла́вится Сын Челове́ческий. Ами́нь, ами́нь глаго́лю вам, а́ще зе́рно пшени́чно пад на земли́ не у́мрет, то еди́но пребыва́ет, а́ще ли у́мрет, мног плод сотвори́т. Любя́й ду́шу свою́ погуби́т ю́, и ненави́дяй ду́шу свою́ в ми́ре сем в животе́ ве́чнем сохрани́т ю́. А́ще кто Мне слу́жит, Мне да после́дствует, и иде́же есмь Аз, ту и слуга́ Мой бу́дет, и а́ще кто Мне слу́жит, почти́т его́ Оте́ц Мой. Ны́не душа́ Моя́ возмути́ся, и что реку́? О́тче, спаси́ Мя от часа́ сего́, но сего́ ра́ди приидо́х на час сей. О́тче, просла́ви и́мя Твое́. Прии́де же глас с небесе́: и просла́вих, и па́ки просла́влю. Наро́д же стоя́й и слы́шав, глаго́лаху: гром бысть. Ини́и глаго́лаху: А́нгел глаго́ла Ему́. Отвеща́ Иису́с и рече́: не Мене́ ра́ди глас сей бысть, но наро́да ра́ди. Ны́не суд есть ми́ру сему́, ны́не князь ми́ра сего́ изгна́н бу́дет вон. И а́ще Аз вознесе́н бу́ду от земли́, вся привлеку́ к Себе́. Сие́ же глаго́лаше, назна́менуя, кое́ю сме́ртию хотя́ше умре́ти. Отвеща́ Ему́ наро́д: мы слы́шахом от зако́на, я́ко Христо́с пребыва́ет во ве́ки, ка́ко Ты глаго́леши, вознести́ся подоба́ет Сы́ну Челове́ческому? Кто есть Сей Сын Челове́ческий? Рече́ же им Иису́с: еще́ ма́ло вре́мя свет в вас есть. Ходи́те, до́ндеже свет и́мате, да тма вас не и́мет, и ходя́й во тме не весть, ка́мо и́дет. До́ндеже свет и́мате, ве́руйте во свет, да сы́нове све́та бу́дете.

Чтения Евангелия и Апостола в Пасхальный период