Шрифт

Чтения Священного Писания на каждый день от Пасхи до Пятидесятницы

Чтение Апостола и Евангелия в понедельник 6 седмицы по Пасхе

Апостол в Деяниих, зачало 39.

Во дни о́ны, Па́вел и Си́ла преше́дша Амфипо́ль и Аполло́нию, внидо́ста в Солу́нь, иде́же бе со́нмище Иуде́йское. По обы́чаю же своему́ Па́вел вни́де к ним и по суббо́ты три стяза́шеся с ни́ми от Писа́ний, сказу́я и предлага́я им, я́ко Христу́ подоба́ше пострада́ти и воскре́снути от ме́ртвых, и я́ко Сей Иису́с, Его́же аз пропове́даю вам, есть Христо́с. И не́цыи от них ве́роваша и приложи́шася к Па́влу и Си́ле, от чести́вых Е́ллин мно́жество мно́го и от жен благоро́дных не ма́ло. Зазре́вше же непоко́ршиися Иуде́е и прие́мше крамо́льники не́кия му́жы злы́я, и собра́вше наро́д, мо́лвяху по гра́ду, наше́дше же на дом Иассо́нов, иска́ху их извести́ к наро́ду. Не обре́тше же их, влеча́ху Иассо́на и не́кия от бра́тий ко градонача́льником, вопию́ще, я́ко и́же разврати́ша вселе́нную, си́и и зде приидо́ша, и́же прия́т Иассо́н. И си́и вси проти́вно веле́нием ке́саревым творя́т, царя́ глаго́люще ино́го бы́ти, Иису́са. Смято́ша же наро́д и градонача́льники слы́шащыя сия́. Взе́мше же дово́льное от Иассо́на и от про́чих, отпусти́ша их. Бра́тия же а́бие в нощи́ отсла́ша Па́вла и Си́лу в Бе́рию, и́же прише́дша, идо́ша в собо́р Иуде́йский. Си́и же бя́ху благоро́днейши живу́щих в Солу́не, и́же прия́ша сло́во со всем усе́рдием, по вся дни разсужда́юще Писа́ния, а́ще суть сия́ та́ко. Мно́зи у́бо от них ве́роваша, и от е́ллинских жен благообра́зных и муже́й не ма́ло. И я́ко уве́даша и́же от Солу́ня иуде́е, я́ко и в Бе́рии пропове́дася от Па́вла сло́во Бо́жие, приидо́ша и та́мо дви́жуще и смуща́юще наро́ды. А́бие же тогда́ бра́тия отпусти́ша Па́вла ити́ на помо́рие, оста́ста же Си́ла и Тимофе́й та́мо. Провожда́ющии же Па́вла ведо́ша его́ да́же до Афи́н, и прие́мше за́поведь к Си́ле и Тимофе́ю, да я́ко скоре́е прии́дут к нему́, изыдо́ша.

Евангелие Иоанна, зачало 40.

Во вре́мя о́но, собра́шася архиере́е и фарисе́е на Иису́са и глаго́лаху: что сотвори́м? Я́ко Челове́к Сей мно́га зна́мения твори́т? А́ще оста́вим Его́ та́ко, вси ве́руют в Него́, и прии́дут ри́мляне и во́змут ме́сто и язы́к наш. Еди́н же не́кто от них Каиа́фа, архиере́й сый ле́ту тому́, рече́ им: вы не ве́сте ничесо́же, ни помышля́ете, я́ко у́не есть нам, да еди́н челове́к у́мрет за лю́ди, а не весь язы́к поги́бнет. Сего́ же о себе́ не рече́, но архиере́й сый ле́ту тому́, прорече́, я́ко хотя́ше Иису́с умре́ти за лю́ди, и не то́кмо за лю́ди, но да и ча́да Бо́жия расточе́нная собере́т во еди́но. От того́ же дне совеща́ша, да убию́т Его́. Иису́с же ктому́ не я́ве хожда́ше во Иуде́ех, но и́де отту́ду во страну́ близ пусты́ни, во Ефре́м нарица́емый град, и ту хожда́ше со ученики́ Свои́ми. Бе же близ фа́ска иуде́йска, и взыдо́ша мно́зи во Иеросоли́м от стран пре́жде Па́схи, да очи́стятся. Иска́ху у́бо Иису́са и глаго́лаху к себе́, в це́ркви стоя́ще: что мни́тся вам, я́ко не и́мать ли приити́ в пра́здник? Да́ша у́бо архиере́е и фарисе́е за́поведь, да а́ще кто ощути́т Его́, где бу́дет, пове́сть, я́ко да и́мут Его́.

Чтения Евангелия и Апостола в Пасхальный период