Шрифт

Чтения Священного Писания на каждый день от Пасхи до Пятидесятницы

Евангелие воскресно утреннее 8-е, от Иоанна, зачало 64.

Во вре́мя о́но, Мари́я стоя́ше у гро́ба вне пла́чущи. Я́коже пла́кашеся, прини́че во гроб и ви́де два а́нгела в бе́лых ри́зах седя́ща, еди́наго у главы́ и еди́наго у ногу́, иде́же бе лежа́ло те́ло Иису́сово. И глаго́ласта ей о́на: же́но, что пла́чешися? Глаго́ла и́ма: я́ко взя́ша Го́спода моего́, и не вем, где положи́ша Его́. И сия́ ре́кши обрати́ся вспять и ви́де Иису́са стоя́ща, и не ве́дяше, я́ко Иису́с есть. Глаго́ла ей Иису́с: же́но, что пла́чеши, кого́ и́щеши? Она́ же мня́щи, я́ко вертогра́дарь есть, глаго́ла Ему́: го́споди, а́ще ты еси́ взял Его́, пове́ждь ми, где еси́ положи́л Его́, и аз возму́ Его́. Глаго́ла ей Иису́с: Мари́е. Она́ же обра́щшися глаго́ла Ему́: Раввуни́, е́же глаго́лется, Учи́телю. Глаго́ла ей Иису́с: не прикаса́йся Мне, не у бо взыдо́х ко Отцу́ Моему́: иди́ же ко бра́тии Мое́й и рцы им: восхожду́ ко Отцу́ Моему́ и Отцу́ ва́шему, и Бо́гу Моему́ и Бо́гу ва́шему. Прии́де же Мари́я Магдали́на пове́дающи ученико́м, я́ко ви́де Го́спода, и сия́ рече́ ей.

На Литургии

Апостол в Деяниих, зачало 38.

Во дни о́ны, бысть иду́щим апо́столом на моли́тву, отрокови́ца не́кая иму́щая дух пытли́в сре́те нас, я́же стяжа́ние мно́го дая́ше господе́м свои́м волхву́ющи. Та после́довавши Па́влу и нам, взыва́ше глаго́лющи: си́и челове́цы раби́ Бо́га Вы́шняго суть, и́же возвеща́ют нам путь спасе́ния. Се же творя́ше на мно́ги дни. Стужи́в же си Па́вел, и обра́щся, ду́хови рече́: запреща́ю ти и́менем Иису́са Христа́, изы́ди из нея́. И изы́де в том часе́. Ви́девше же госпо́дие ея́, я́ко изы́де наде́жда тяжа́ния их, пое́мше Па́вла и Сил́у, влеко́ша на торг ко князе́м. И вве́дше их к воево́дам, ре́ша: си́и челове́цы возмуща́ют град наш, иуде́е су́ще. И завещава́ют обы́чаи, я́же не досто́ит нам приима́ти, ни твори́ти, ри́мляном су́щим. И сни́деся наро́д на них, и воево́ды растерза́вше им ри́зы, веля́ху па́лицами би́ти их. Мно́ги же да́вше им ра́ны, всади́ша в темни́цу, завеща́вше темни́чному стра́жу тве́рдо стрещи́ их. И́же таково́ завеща́ние прие́м, всади́ их во вну́треннюю темни́цу, и но́ги их заби́ в кла́де. В полу́нощи же Па́вел и Си́ла моля́щася поя́ста Бо́га, послу́шаху же их ю́зницы. Внеза́пу же трус бысть ве́лий, я́ко поколеба́тися основа́нию темни́чному: отверзо́ша же ся а́бие две́ри вся, и всем ю́зы ослабе́ша. Возбу́ждься же темни́чный страж, и ви́дев отве́рсты две́ри темни́цы, извле́к нож, хотя́ше себе́ уби́ти, мня избе́гша ю́зники. Возгласи́ же гла́сом ве́лиим Па́вел, глаго́ля: ничто́же сотвори́ себе́ зла, вси бо есмы́ зде. Проси́в же свещи́, вскочи́, и тре́петен быв, припаде́ к Па́влу и Си́ле. И изве́д их вон, рече́: госпо́дие, что ми подоба́ет твори́ти, да спасу́ся? О́ни же реко́ста: ве́руй в Го́спода Иису́са Христа́, и спасе́шися ты, и весь дом твой. И глаго́ласта ему́ сло́во Госпо́дне, и всем и́же в дому́ его́. И пое́м я́ в той же час но́щи, измы́ от ран, и крести́ся сам и свои́ ему́ вси а́бие. Введ же я́ в дом свой, поста́ви трапе́зу, и возра́довася со всем до́мом свои́м, ве́ровав Бо́гу.

Евангелие Иоанна, зачало 34.

Во вре́мя о́но, мимоиды́й Иису́с ви́де челове́ка сле́па от рождества́. И вопроси́ша Его́ ученицы́ Его́, глаго́люще: Равви́, кто согреши́; сей ли, или́ роди́теля его́, да слеп роди́ся? Отвеща́ Иису́с: ни сей согреши́, ни роди́теля его́, но да явя́тся дела́ Бо́жия на нем. Мне подоба́ет де́лати дела́ Посла́вшаго Мя, до́ндеже день есть: прии́дет нощь, егда́ никто́же мо́жет де́лати. Егда́ в ми́ре есмь, свет есмь ми́ру. Сия́ рек, плю́ну на зе́млю, и сотвори́ бре́ние от плюнове́ния, и пома́за о́чи бре́нием слепо́му. И рече́ ему́: иди́, умы́йся в купе́ли Силоа́мсте, е́же сказа́ется по́слан. И́де же, и умы́ся, и прии́де ви́дя. Сосе́ди же и и́же бя́ху ви́дели его́ пре́жде, я́ко слеп бе, глаго́лаху: не сей ли есть седя́й и прося́й? О́вии глаго́лаху, я́ко сей есть: ини́и же глаго́лаху, я́ко подо́бен ему́ есть. Он же глаго́лаше, я́ко аз есмь. Глаго́лаху же ему́: ка́ко ти отверзо́стеся о́чи? Отвеща́ он и рече́: Челове́к нарица́емый Иису́с бре́ние сотвори́, и пома́за о́чи мои́, и рече́ ми: иди́ в купе́ль Силоа́млю, и умы́йся. Шед же и умы́вся, прозре́х. Ре́ша же ему́: кто Той есть? Глаго́ла: не вем. Ведо́ша же его́ к фарисе́ем, и́же бе иногда́ слеп. Бе же суббо́та, егда́ сотвори́ бре́ние Иису́с, и отве́рзе ему о́чи. Па́ки же вопроша́ху его́ и фарисе́е: ка́ко прозре́? Он же рече́ им: бре́ние положи́ мне на о́чи, и умы́хся, и ви́жу. Глаго́лаху же от фарисе́й не́цыи: несть Сей от Бо́га Челове́к, я́ко суббо́ту не храни́т. О́вии глаго́лаху: ка́ко мо́жет челове́к гре́шен сицева́ зна́мения твори́ти? И ра́спря бе в них. Глаго́лаху у́бо слепцу́ па́ки: ты что глаго́леши о Нем, я́ко отве́рзе о́чи твои́? Он же рече́, я́ко проро́к есть. Не я́ша у́бо ве́ры иуде́е о нем, я́ко слеп бе, и прозре́, до́ндеже возгласи́ша роди́теля того́ прозре́вшаго. И вопроси́ша я́, глаго́люще: сей ли есть сын ва́ю, его́же вы глаго́лете, я́ко слеп роди́ся? Ка́ко у́бо ны́не ви́дит? Отвеща́ста же им роди́теля его́, и ре́ста: ве́мы, я́ко сей есть сын на́ю, и я́ко слеп роди́ся. Ка́ко же ны́не ви́дит, не ве́мы: или́ кто отве́рзе ему́ о́чи, мы не ве́мы, сам во́зраст и́мать, самого́ вопроси́те: сам о себе́ да глаго́лет. Сия́ реко́ста роди́теля его́, я́ко боя́стася жидо́в: уже́ бо бя́ху сложи́лися жи́дове, да а́ще кто Его́ испове́сть Христа́, отлуче́н со́нмища да бу́дет. Сего́ ра́ди роди́теля его́ реко́ста: я́ко во́зраст и́мать, самого́ вопроси́те. Возгласи́ша же втори́цею челове́ка, и́же бе слеп, и ре́ша ему́: даждь сла́ву Бо́гу, мы ве́мы, я́ко Челове́к Сей гре́шен есть. Отвеща́ же он, и рече́: а́ще гре́шен есть, не вем: еди́но вем, я́ко слеп бех, ны́не же ви́жу. Ре́ша же ему́ па́ки: что сотвори́ тебе́; ка́ко отве́рзе о́чи твои́? Отвеща́ им: реко́х вам уже́, и не слы́шати: что па́ки хо́щете слы́шати; еда́ и вы ученицы́ Его́ хо́щете бы́ти? Они́ же укори́ша его́, и ре́ша ему́: ты учени́к еси́ Того́, мы же Моисе́овы есмы́ ученицы́. Мы ве́мы, я́ко Моисе́ови глаго́ла Бог: Сего́ же не ве́мы, отку́ду есть. Отвеща́ челове́к, и рече́ им: о сем бо ди́вно есть, я́ко вы не ве́сте, отку́ду есть, и отве́рзе о́чи мои́. Вем же, я́ко гре́шники Бог не послу́шает, но а́ще кто богочте́ц есть, и во́лю Его́ твори́т, того́ послу́шает. От ве́ка несть слы́шано, я́ко кто отве́рзе о́чи сле́пу рожде́ну. А́ще не бы был Сей от Бо́га, не могл бы твори́ти ничесо́же. Отвеща́ша и ре́ша ему́: во гресе́х ты роди́лся еси́ весь, и ты ли ны учи́ши? И изгна́ша его́ вон. Услы́ша Иису́с, я́ко изгна́ша его́ вон, и обре́т его́, рече́ ему́: ты ве́руеши ли в Сы́на Бо́жия? Отвеща́ он, и рече́: и кто есть, Го́споди, да ве́рую в Него́? Рече́ же ему́ Иису́с: и ви́дел еси́ Его́, и глаго́ляй с тобо́ю, Той есть. Он же рече́: ве́рую, Го́споди, и поклони́ся Ему́.

Чтения Евангелия и Апостола в Пасхальный период