Шрифт

Чтения Священного Писания на каждый день от Пасхи до Пятидесятницы

Чтение Апостола и Евангелия в субботу 5 седмицы по Пасхе

Апостол в Деяниих, зачало 37.

Во дни о́ны, Па́вел и Варна́ва живя́ста во Антиохи́и, уча́ща и благовеству́юща сло́во Госпо́дне, и со ине́ми мно́гими. По не́ких же днех рече́ Па́вел к Варна́ве: возвра́щшеся подоба́ет посети́ти бра́тию на́шу во всех гра́дех, в ни́хже пропове́дахом сло́во Госпо́дне, ка́ко пребыва́ют. Варна́ва же восхоте́ поя́ти с собо́ю Иоа́нна нарица́емаго Ма́рка. Па́вел же глаго́лаше отсту́пльшаго от на́ю от Памфили́и и не ше́дшаго с на́ма на де́ло, на не́же положе́ни бы́хом, не поя́ти сего́ с собо́ю. Бысть у́бо ра́спря, я́ко отлучи́тися и́ма от себе́: Варна́ва у́бо пое́м Ма́рка отплы́ в Кипр. Па́вел же избра́в Си́лу изы́де пре́дан благода́ти Бо́жией от бра́тий, прохожда́ше же Сири́ю и Килики́ю, утвержда́я це́ркви.

Евангелие Иоанна, зачало 38.

Рече́ Госпо́дь ко прише́дшым к Нему́ иуде́ем: о́вцы Моя́ гла́са Моего́ слу́шают, и Аз зна́ю их, и по Мне гряду́т. И Аз живо́т ве́чный дам им, и не поги́бнут во ве́ки, и не восхи́тит их никто́же от руки́ Моея́. Оте́ц Мой, И́же даде́ Мне, бо́лий всех есть, и никто́же мо́жет восхи́тити их от руки́ Отца́ Моего́. Аз и Оте́ц еди́но есма́. Взя́ша же ка́мение па́ки иуде́е, да побию́т Его́. Отвеща́ им Иису́с: мно́га добра́ дела́ яви́х вам от Отца́ Моего́, за ко́е их де́ло ка́мение ме́щете на Мя? Отвеща́ша Ему́ иуде́е, глаго́люще: о добре́ де́ле ка́мение не ме́щем на Тя, но о хуле́, я́ко Ты, челове́к сый, твори́ши Себе́ Бо́га. Отвеща́ им Иису́с: несть ли пи́сано в зако́не ва́шем: Аз рех, бо́зи есте́? А́ще о́ны рече́ бо́ги, к ни́мже сло́во Бо́жие бысть, и не мо́жет разори́тися Писа́ние, Его́же Оте́ц святи́ и посла́ в мир, вы глаго́лете, я́ко хулу́ глаго́леши, зане́ рех: Сын Бо́жий есмь. А́ще не творю́ дела́ Отца́ Моего́, не ими́те Ми ве́ры, а́ще ли творю́, а́ще и Мне не ве́руете, дело́м Мои́м ве́руйте, да разуме́ете и ве́руете, я́ко во Мне Оте́ц, и Аз в Нем.

Чтения Евангелия и Апостола в Пасхальный период