Шрифт

Чтения Священного Писания на каждый день от Пасхи до Пятидесятницы

Чтение Апостола и Евангелия в пятницу 5 седмицы по Пасхе

Апостол в Деяниих, зачало 36.

Во дни о́ны, воста́ша не́цыи от е́реси фарисе́йския ве́ровавшии, глаго́люще, я́ко подоба́ет обре́зати их, завещава́ти же блюсти́ зако́н Моисе́ов. Собра́шася же Апо́столи и ста́рцы ве́дети о словеси́ сем. Мно́гу же взыска́нию бы́вшу, воста́в Петр рече́ к ним: му́жие бра́тие, вы ве́сте, я́ко от дний пе́рвых Бог в нас избра́ усты́ мои́ми услы́шати язы́ком сло́во Благове́стия и ве́ровати, и Сердцеве́дец Бог свиде́тельствова им, дав им Ду́ха Свята́го, я́коже и нам, и ничто́же разсуди́ между́ на́ми же и о́неми, ве́рою очи́щь сердца́ их. Ны́не у́бо что искуша́ете Бо́га, хотя́ще возложи́ти и́го на вы́и ученико́м, его́же ни отцы́ на́ши, ни мы возмого́хом понести́? Но благода́тию Го́спода Иису́са Христа́ ве́руем спасти́ся, я́коже и они́. Умолча́ же все мно́жество и послу́шаху Варна́вы и Па́вла пове́дающих, ели́ка сотвори́ Бог зна́мения и чудеса́ во язы́цех и́ма. По умолча́нии же их отвеща́ Иа́ков глаго́ля: му́жие бра́тие, послу́шайте мене́. Симео́н пове́да, я́ко пре́жде Бог посети́ прия́ти от язы́к лю́ди о и́мени Свое́м. И сему́ согласу́ют словеса́ проро́к, я́коже пи́шет: по сих обращу́ся и сози́жду кров Дави́дов па́дший, и раско́паная его́ сози́жду и испра́влю его́, я́ко да взы́щут про́чии челове́цы Го́спода, и вси язы́цы, в ни́хже нарече́ся и́мя Мое́, глаго́лет Госпо́дь, творя́й сия́ вся. Разу́мна от ве́ка суть Бо́гови вся дела́ Его́. Сего́ ра́ди аз сужду́ не стужа́ти от язы́к обраща́ющымся к Бо́гу, но запове́дати им огреба́тися от треб и́дольских и от блуда́ и уда́вленины и от кро́ве, и ели́ка неуго́дна себе́ бы́ти, ины́м не твори́ти. Моисе́й бо от родо́в дре́вних по вся гра́ды пропове́дающыя его́ и́мать, в со́нмищах по вся суббо́ты что́мый. Тогда́ изво́лися Апо́столом и ста́рцем со все́ю це́рковию, избра́вше му́жа от них, посла́ти во Антиохи́ю с Па́влом и Варна́вою, Иу́ду нарица́емаго Варса́ву, и Си́лу, му́жа наро́чита в бра́тии, написа́вше рука́ма их сия́: Апо́столи и ста́рцы и бра́тия, су́щым во Антиохи́и и Сири́и и Килики́и бра́тии, и́же от язы́к, о Го́споде ра́доватися. Поне́же у́бо слы́шахом, я́ко не́цыи от нас изше́дше возмути́ша вас словесы́, развраща́юще ду́шы ва́ша, глаго́люще обре́затися и блюсти́ зако́н, и́мже мы не завеща́хом, изво́лися нам собра́вшымся единоду́шно, избра́нныя му́жы посла́ти к вам, с возлю́бленныма на́шима Варна́вою и Па́влом, челове́кома преда́вшема душа́ своя́ о и́мени Го́спода на́шего Иису́са Христа́. Посла́хом у́бо Иу́ду и Си́лу, и тех сло́вом сказу́ющих та́яжде. Изво́лися бо Свято́му Ду́ху и нам, ничто́же мно́жае возложи́ти вам тяготы́, ра́зве ну́ждных сих: огреба́тися от идоложе́ртвенных и кро́ве, и уда́вленины, и блуда́, и ели́ка не хо́щете вам бы́ти, други́м не твори́те. От ни́хже соблюда́юще себе́, до́бре сотворите́. Здра́вствуйте. Они́ же у́бо по́слани бы́вше приидо́ша во Антиохи́ю, и собра́вше наро́д, вда́ша посла́ние. Проче́тше же, возра́довашася о утеше́нии. Иу́да же и Си́ла, и та проро́ка су́ща, сло́вом мно́зем уте́шиста бра́тию и утверди́ста. Пребы́вше же та́мо вре́мя, отпуще́на бы́ста с ми́ром от бра́тий ко Апо́столом. Изво́лися же Си́ле пребы́ти та́мо, Иу́да же возврати́ся во Иерусали́м.

Евангелие Иоанна, зачало 37.

Рече́ Госпо́дь ко прише́дшым к Нему́ иуде́ем: сего́ ра́ди Мя Оте́ц лю́бит, я́ко Аз ду́шу Мою́ полага́ю, да па́ки прииму́ ю́. Никто́же во́змет ю́ от Мене́, но Аз полага́ю ю́ о Себе́, о́бласть и́мам положи́ти ю́ и о́бласть и́мам па́ки прия́ти ю́, сию́ за́поведь прия́х от Отца́ Моего́. Ра́спря же па́ки бысть во иуде́ех за словеса́ сия́. Глаго́лаху же мно́зи от них: бе́са и́мать и неи́стов есть, что Его́ послу́шаете? Ини́и глаго́лаху: си́и глаго́ли не суть бесну́ющагося, еда́ мо́жет бес слепо́му о́чи отве́рсти? Бы́ша же тогда́ обновле́ния во Иерусоли́мех, и зима́ бе. И хожда́ше Иису́с в це́ркви, в притво́ре Соломо́ни. Обыдо́ша же Его́ иуде́е и глаго́лаху Ему́: доко́ле ду́шы на́ша взе́млеши? А́ще Ты еси́ Христо́с, рцы нам не обину́яся. Отвеща́ им Иису́с: рех вам, и не ве́руете, дела́, я́же Аз творю́ о и́мени Отца́ Моего́, та свиде́тельствуют о Мне, но вы не ве́руете, не́сте бо от ове́ц Мои́х, я́коже рех вам. О́вцы Моя́ гла́са Моего́ слу́шают, и Аз зна́ю их, и по Мне гряду́т, и Аз живо́т ве́чный дам им.

Чтения Евангелия и Апостола в Пасхальный период