Шрифт

Чтения Священного Писания на каждый день от Пасхи до Пятидесятницы

Чтение Апостола и Евангелия в четверг 5 седмицы по Пасхе

Апостол в Деяниих, зачало 35.

Во дни о́ны, изы́де Па́вел с Варна́вою в Де́рвию. Благовествова́ста же гра́ду тому́ и научи́ста мно́ги, возврати́стася в Ли́стру и Икони́ю и Антиохи́ю, утвержда́юща ду́шы ученико́в, моля́ща пребы́ти в ве́ре, и я́ко мно́гими скорбьми́ подоба́ет нам вни́ти в Ца́рствие Бо́жие. Рукополо́жше же им пресви́теры на вся це́ркви и помоли́вшеся с посто́м, преда́ста их Го́сподеви, в Него́же ве́роваша. И проше́дша Писиди́ю, приидо́ста в Памфили́ю. И глаго́лавша в Перги́и сло́во Госпо́дне, снидо́ста во Аттали́ю. И отту́ду отплы́ста во Антиохи́ю, отню́дуже бе́ста пре́дана благода́ти Бо́жией в де́ло, е́же сконча́ста. Прише́дша же и собра́вша це́рковь, сказа́ста, ели́ка сотвори́ Бог с ни́ма и я́ко отве́рзе язы́ком дверь ве́ры.

Евангелие Иоанна, зачало 35.

Рече́ Госпо́дь ко прише́дшым к Нему́ иуде́ем: на суд Аз в мир сей приидо́х, да неви́дящии ви́дят, и ви́дящии сле́пи бу́дут. И слы́шаша от фарисе́й сия́ су́щии с Ним и ре́ша Ему́: еда́ и мы сле́пи есмы́? Рече́ им Иису́с: а́ще бы́сте сле́пи бы́ли, не бы́сте име́ли греха́, ны́не же глаго́лете, я́ко ви́дим, грех ваш пребыва́ет. Ами́нь, ами́нь глаго́лю вам, не входя́й две́рьми во двор о́вчий, но прела́зя и́нуде, той тать есть и разбо́йник, а входя́й две́рьми па́стырь есть овца́м, сему́ две́рник отверза́ет, и о́вцы глас его́ слы́шат, и своя́ о́вцы глаша́ет по и́мени, и изго́нит их. И егда́ своя́ о́вцы иждене́т, пред ни́ми хо́дит, и о́вцы по нем и́дут, я́ко ве́дят глас его́, по чужде́м же не и́дут, но бежа́т от него́, я́ко не зна́ют чужда́го гла́са. Сию́ при́тчу рече́ им Иису́с, они́ же не разуме́ша, что бя́ше, я́же глаго́лаше им. Рече́ же па́ки им Иису́с: ами́нь, ами́нь глаго́лю вам, я́ко Аз есмь дверь овца́м. Вси, ели́ко их прии́де пре́жде Мене́, та́тие суть и разбо́йницы, но не послу́шаша их о́вцы. Аз есмь дверь, Мно́ю а́ще кто вни́дет, спасе́тся, и вни́дет и изы́дет, и па́жить обря́щет.

Чтения Евангелия и Апостола в Пасхальный период