Шрифт

Чтения Священного Писания на каждый день от Пасхи до Пятидесятницы

Чтение Апостола и Евангелия в среду 5 седмицы по Пасхе

Апостол в Деяниих, зачало 32.

Во дни о́ны, отве́зшеся от Па́фа Па́вел и су́щии с ним, приидо́ша в Перги́ю Памфили́йскую. Иоа́нн же, отлучи́вся от них, возврати́ся во Иерусали́м. Они́ же, проше́дше от Перги́и, приидо́ша во Антиохи́ю Писиди́йскую, и вше́дше в со́нмище в день суббо́тный, седо́ша. По чте́нии же зако́на и проро́к, посла́ша нача́льницы со́нмища к ним, глаго́люще: му́жие бра́тие, а́ще есть сло́во в вас утеше́ния к лю́дем, глаго́лите. Воста́в же Па́вел и помаа́в руко́ю, рече́: му́жие изра́ильтяне и боя́щиися Бо́га, услы́шите. Бог люде́й сих избра́ отцы́ на́ши и лю́ди вознесе́ в прише́льствии в земли́ Еги́петстей, и мы́шцею высо́кою изведе́ их из нея́ и до четы́редесяти лет препита́ их в пусты́ни. И низложи́в язы́к седмь в земли́ Ханаа́нстей, даде́ им в насле́дие зе́млю их, и по сих, я́ко лет четы́реста и пятьдеся́т, даде́ им судии́ до Саму́ила проро́ка. И отту́ду проси́ша царя́, и даде́ им Бог Сау́ла сы́на Ки́сова, му́жа от коле́на Вениами́нова, лет четы́редесять. И преста́вль его́, воздви́же им Дави́да в царя́, ему́же и рече́ свиде́тельствовав: обрето́х Дави́да сы́на Иессе́ова, му́жа по се́рдцу Моему́, и́же сотвори́т вся хоте́ния Моя́. От сего́ се́мене Бог по обетова́нию воздви́же Изра́илю спасе́ние Иису́са, пропове́давшу Иоа́нну пред лице́м вни́тия Его́ креще́ние покая́ния всем лю́дем изра́илевым.

Евангелие Иоанна, зачало 18.

Во вре́мя о́но, возве́д Иису́с о́чи и ви́дев, я́ко мног наро́д гряде́т к Нему́, глаго́ла к Фили́ппу: чим ку́пим хле́бы, да ядя́т си́и? Сие́ же глаго́лаше искуша́я его́, Сам бо ве́дяше, что хо́щет сотвори́ти. Отвеща́ Ему́ Фили́пп: двема́ сто́ма пе́нязь хле́бы не довле́ют им, да ко́ждо их ма́ло что прии́мет. Глаго́ла Ему́ еди́н от учени́к Его́, Андре́й, брат Си́мона Петра́: есть о́трочищь зде еди́н, и́же и́мать пять хлеб ячме́нных и две ры́бе, но си́и что суть в сели́ко? Рече́ же Иису́с: сотвори́те челове́ки возлещи́. Бе же трава́ мно́га на ме́сте. Возлеже́ у́бо муже́й число́м я́ко пять ты́сящ. Прия́т же хле́бы Иису́с и хвалу́ возда́в, подаде́ ученико́м, ученицы́ же возлежа́щым, та́кожде и от ры́бу, ели́ко хотя́ху. И я́ко насы́тишася, глаго́ла ученико́м Свои́м: собери́те избы́тки укру́х, да не поги́бнет ничто́же. Собра́ша же и испо́лниша двана́десяте ко́шя укру́х от пяти́х хлеб ячме́нных, и́же избы́ша я́дшым. Челове́цы же ви́девше зна́мение, е́же сотвори́ Иису́с, глаго́лаху, я́ко Сей есть вои́стинну Проро́к Гряды́й в мир.

Чтения Евангелия и Апостола в Пасхальный период