Шрифт

Чтения Священного Писания на каждый день от Пасхи до Пятидесятницы

Чтение Паремий, Апостола и Евангелия в четверг 6 седмицы по Пасхе. Вознесение Господне

На Великой Вечерне паремии

Пророчества Исаиина чтение. [Глава 2.]

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: бу́дет в после́дняя дни явле́на гора́ Госпо́дня, и дом Бо́жий на версе́х гор, и вознесе́тся превы́ше холмо́в, и прии́дут на ню вси язы́цы. И по́йдут лю́дие мно́зи, и реку́т: прииди́те взы́дем на го́ру Госпо́дню, и в дом Бо́га Иа́ковля, и возвести́т нам путь Свой, и по́йдем по нему́.

Пророчества Исаиина чтение. [Глава 62.]

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: поиди́те и вни́дите враты́ Мои́ми, угото́вите путь Мой, и путь твори́те лю́дем Мои́м, и ка́мения от пути́ размещи́те, вознеси́те зна́мение на язы́ки. Се бо Госпо́дь сотвори́ слы́шано да́же до после́дних земли́: рцы́те дще́ри Сио́нове, се Спаси́тель твой прихо́дит, име́я с Собо́ю мзду, и де́ло Его́ пред лице́м Его́. И прозове́т я́ лю́ди свя́ты, изба́влены от Го́спода: ты же нарече́шися взы́сканный град, и не оста́вленный. Кто Сей прише́дый из Едо́ма, оброще́ние риз Его́ от Восо́ра? Сей красе́н во оде́жди Свое́й, вопие́т с кре́постию ве́лиею: Аз глаго́лю пра́вду, и суд спасе́ния. Почто́ ти оброще́ны ри́зы, и оде́жды твоя́ я́ко от истопта́ния точи́ла испо́лнены истопта́ния? Точи́ло истопта́х еди́н, и от язы́к несть муж со Мно́ю. Ми́лость Госпо́дню помяну́х, доброде́тели Госпо́дни во всех, и́миже нам воздава́ет. Госпо́дь, судия́ благи́й до́му Изра́илеву, нано́сит нам по ми́лости Свое́й, и по мно́жеству пра́вды Своея́. И рече́: не лю́дие ли Мои́; ча́да не отве́ргут ли ся? И бысть им во спасе́ние от вся́кия ско́рби их. Не хода́тай, ниже́ А́нгел, но Сам Госпо́дь спасе́ их: за е́же люби́ти их, и щаде́ти их, Сам изба́ви их, и восприя́т их, и вознесе́ их во вся дни ве́ка.

Пророчества Захариина чтение. [Глава 14.]

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: се день гряде́т Госпо́день, и ста́нут но́зе Его́ в день о́ный на горе́ Елео́нстей, пря́мо Иерусали́ма, от восто́к со́лнца. И в день о́ный изы́дет вода́ жива́ из Иерусали́ма, пол ея́ в мо́ре пе́рвое, и пол ея́ в мо́ре после́днее: в жа́тву и в ве́сну бу́дет та́ко. И бу́дет Госпо́дь Царь по всей земли́, в день о́ный бу́дет Госпо́дь Еди́н. И́мя Его́ еди́но, окружа́ющее всю зе́млю и пусты́ню, от Га́вы да́же до Реммо́на, проти́ву хребту́ Иерусали́млю: и вознесе́тся, и на ме́сте пребу́дет, от врат Вениами́новых, да́же до ме́ста двере́й пе́рвых, да́же до врат уго́льных, и да́же до столпа́ Анамеи́лева, да́же до подточи́лий царе́вых, обита́ют в нем: и ана́фема не бу́дет ктому́, и всели́тся Иерусали́м наде́яйся.

На Утрени

Евангелие от Марка, зачало 71.

Во вре́мя о́но воскре́с Иису́с зау́тра, в пе́рвую суббо́ту, яви́ся пре́жде Мари́и Магдали́ни, из нея́же изгна́ седмь бесо́в. Она́ же ше́дши возвести́ с Ним бы́вшим, пла́чущимся и рыда́ющим. И они́ слы́шавше, я́ко жив есть, и ви́ден бысть от нея́, не я́ша ве́ры. По сих же двема́ от них гряду́щема яви́ся ине́м о́бразом, иду́щема на село́. И та ше́дша возвести́ста про́чим: и ни те́ма ве́ры я́ша. Последи́ же возлежа́щим им единомуна́десяте яви́ся, и поноси́ неве́рствию их и жестосе́рдию, я́ко ви́девшим Его́ воста́вша не я́ша ве́ры. И рече́ им: ше́дше в мир весь, пропове́дите Ева́нгелие всей тва́ри. И́же ве́ру име́т и крести́тся, спасе́н бу́дет, а и́же не име́т ве́ры, осужде́н бу́дет. Зна́мения же ве́ровавшим сия́ после́дуют: и́менем Мои́м бе́сы иждену́т; язы́ки возглаго́лют но́вы; зми́я возму́т; а́ще и что сме́ртно испию́т, не вреди́т их; на неду́жныя ру́ки возложа́т, и здра́ви бу́дут. Госпо́дь же у́бо, по глаго́лании Его́ к ним, вознесе́ся на не́бо, и се́де одесну́ю Бо́га. Они́ же изше́дше пропове́даша всю́ду, Го́споду поспе́шствующу и сло́во утвержа́ющу после́дствующими зна́меньми. Ами́нь.

На Литургии

Апостол в Деяниих, зачало 1.

Пе́рвое у́бо сло́во сотвори́х о всех, о Фео́филе, я́же нача́т Иису́с твори́ти же и учи́ти да́же до дне, во́ньже, запове́дав апо́столом Ду́хом Святы́м, и́хже избра́, вознесе́ся. Пред ни́миже и поста́ви Себе́ жи́ва по страда́нии Свое́м во мно́зех и́стинных зна́мениих, де́ньми четы́редесятьми явля́яся им и глаго́ля я́же о Ца́рствии Бо́жии: С ни́миже и яды́й, повеле́ им от Иерусали́ма не отлуча́тися, но жда́ти обетова́ния О́тча, е́же слы́шасте от Мене́: Я́ко Иоа́нн у́бо крести́л есть водо́ю, вы же и́мате крести́тися Ду́хом Святы́м не по мно́зех сих днех. Они́ же у́бо соше́дшеся, вопроша́ху Его́, глаго́люще: Го́споди, а́ще в ле́то сие́ устроя́еши ца́рствие Изра́илево? Рече́ же к ним: несть ва́ше разуме́ти времена́ и ле́та, я́же Оте́ц положи́ во Свое́й вла́сти. Но прии́мете си́лу, наше́дшу Свято́му Ду́ху на вы, и бу́дете Ми свиде́телие во Иерусали́ме же и во всей Иуде́и и Самари́и, и да́же до после́дних земли́. И сия́ рек, зря́щим им, взя́тся, и о́блак подъя́т Его́ от о́чию их. И я́ко взира́юще бя́ху на не́бо, иду́щу Ему́, и се му́жа два ста́ста пред ни́ми во оде́жди беле́. Я́же и реко́ста: му́жие Галиле́йстии, что стоите́ зря́ще на не́бо? Сей Иису́с, вознесы́йся от вас на не́бо, та́кожде прии́дет, и́мже о́бразом ви́десте Его́ иду́ща на не́бо. Тогда́ возврати́шася во Иерусали́м от горы́ нарица́емыя Елео́н, я́же есть близ Иерусали́ма, суббо́ты иму́щия путь.

Евангелие от Луки, зачало 114.

Во вре́мя о́но, воскре́с Иису́с от ме́ртвых, и ста посреде́ учени́к Свои́х, и глаго́ла им: мир вам. Убоя́вшеся же и пристра́шни бы́вше, мня́ху дух ви́дяще. И рече́ им: что смуще́ни есте́; и почто́ помышле́ния вхо́дят в сердца́ ва́ша? Ви́дите ру́це Мои́ и но́зе Мои́, я́ко Сам Аз есмь. Осяжи́те Мя и ви́дите, я́ко дух пло́ти и ко́сти не и́мать, я́коже Мене́ ви́дите иму́ща. И сие́ рек, показа́ им ру́це и но́зе. Еще́ же не ве́рующим им от ра́дости и чудя́щимся, рече́ им: и́мате ли что сне́дно зде? Они́ же да́ша Ему́ ры́бы печены́ часть, и от пчел сот. И взем, пред ни́ми яде́. Рече́ же им: сия́ суть словеса́, я́же глаго́лах к вам еще́ сый с ва́ми, я́ко подоба́ет сконча́тися всем напи́санным в зако́не Моисе́ове и проро́цех и псалме́х о Мне. Тогда́ отве́рзе им ум разуме́ти Писа́ния. И рече́ им: я́ко та́ко пи́сано есть, и та́ко подоба́ше пострада́ти Христу́, и воскре́снути от ме́ртвых в тре́тий день, и пропове́датися во и́мя Его́ покая́нию и отпуще́нию грехо́в во всех язы́цех, наче́нше от Иерусали́ма. Вы же есте́ свиде́телие сим. И се, Аз послю́ обетова́ние Отца́ Моего́ на вы: вы же седи́те во гра́де Иерусали́мсте, до́ндеже облече́теся си́лою свы́ше. Изве́д же их вон до Вифа́нии, и воздви́г ру́це Свои́, и благослови́ их. И бысть егда́ благословля́ше их, отступи́ от них и возноша́шеся на не́бо. И ти́и поклони́шася Ему́ и возврати́шася во Иерусали́м с ра́достию вели́кою: И бя́ху вы́ну в це́ркви, хва́ляще и благословя́ще Бо́га. Ами́нь.

Чтения Евангелия и Апостола в Пасхальный период