Шрифт

Чтения Священного Писания на каждый день от Пасхи до Пятидесятницы

Чтение Апостола и Евангелия в Неделю о Самаряныне

На Утрени

Евангелие от Иоанна, утреннее 7, зачало 63.

Во вре́мя о́но, во еди́ну от суббо́т, Мари́я Магдали́на прии́де зау́тра, еще́ су́щи тьме, на гроб, и ви́де ка́мень взят от гро́ба. Тече́ у́бо и прии́де к Си́мону Петру́, и к друго́му ученику́, его́же любля́ше Иису́с, и глаго́ла и́ма: взя́ша Го́спода от гро́ба, и не вем, где положи́ша Его́. Изы́де же Петр и други́й учени́к, и идя́ста ко гро́бу. Теча́ста же о́ба вку́пе: и други́й учени́к тече́ скоре́е Петра́, и прии́де пре́жде ко гро́бу. И прини́к ви́де ри́зы лежа́ща, оба́че не вни́де. Прии́де же Си́мон Петр в след его́, и вни́де во гроб, и ви́де ри́зы еди́ны лежа́ща. И суда́рь, и́же бе на главе́ Его́, не с ри́зами лежа́щь, но осо́бь свит на еди́ном ме́сте. Тогда́ у́бо вни́де и други́й учени́к, прише́дый пре́жде ко гро́бу, и ви́де, и ве́рова. Не у бо ве́дяху Писа́ния, я́ко подоба́ет Ему́ из ме́ртвых воскре́снути. Идо́ста же па́ки к себе́ ученика́.

На Литургии

Апостол в Деяниих, зачало 28.

Во дни о́ны, разсе́явшиися апо́столи от ско́рби, бы́вшия при Стефа́не, проидо́ша да́же до Финики́и, и Ки́пра, и Антиохи́и, ни еди́ному же глаго́люще сло́ва, то́кмо иуде́ем. Бя́ху же не́цыи от них му́жие ки́прстии и кирине́йстии, и́же вше́дше во Антиохи́ю, глаго́лаху к е́ллином, благовеству́юще Го́спода Иису́са. И бе рука́ Госпо́дня с ни́ми: мно́гое же число́ ве́ровавше обрати́шася ко Го́споду. Слы́шано же бысть сло́во о них во у́шию це́ркве су́щия во Иерусали́ме, и посла́ша Варна́ву преити́ да́же до Антиохи́и. И́же прише́д и ви́дев благода́ть Бо́жию, возра́довася и утеша́ше вся изволе́нием се́рдца терпе́ти о Го́споде. Я́ко бе муж благ, и испо́лнь Ду́ха Свя́та и ве́ры. И приложи́ся наро́д мног Го́сподеви. Изы́де же Варна́ва в Тарс взыска́ти Са́вла, и обре́т его́, приведе́ его́ во Антиохи́ю. Бысть же им ле́то це́ло собира́тися в це́ркви, и учи́ти наро́д мног, нарещи́ же пре́жде во Антиохи́и ученики́, Христиа́ны. От учени́к же, по ели́ку кто име́яше что, изво́лиша ки́йждо их на слу́жбу посла́ти живу́щим во Иуде́и бра́тиям, е́же и сотвори́ша, посла́вше к ста́рцем руко́ю Варна́влею и Са́влею.

Евангелие Иоанна, зачало 12.

Во вре́мя о́но, прии́де Иису́с во град Самари́йский, глаго́лемый Сиха́рь, близ ве́си, я́же даде́ Иа́ков Ио́сифу сы́ну своему́. Бе же ту исто́чник Иа́ковль. Иису́с же тру́ждься от пути́, седя́ше та́ко на исто́чнице: бе же я́ко час шесты́й. Прии́де жена́ от Самари́и почерпа́ти во́ду. Глаго́ла ей Иису́с: даждь Ми пи́ти. Ученицы́ бо Его́ отшли́ бя́ху во град, да бра́шно ку́пят. Глаго́ла Ему́ жена́ самаряны́ня: ка́ко Ты жидови́н сый от мене́ пи́ти про́сиши, жены́ самаряны́ни су́щей, не прикаса́ют бо ся жи́дове самаря́нех. Отвеща́ Иису́с и рече́ ей: а́ще бы ве́дала дар Бо́жий, и Кто есть глаго́ляй ти: даждь Ми пи́ти: ты бы проси́ла у Него́, и дал бы ти во́ду жи́ву. Глаго́ла Ему́ жена́: Го́споди, ни почерпа́ла и́маши, и студене́ц есть глубо́к: отку́ду у́бо и́маши во́ду жи́ву? Еда́ Ты бо́лий еси́ отца́ на́шего Иа́кова, и́же даде́ нам студене́ц сей, и той из него́ пит, и сы́нове его́, и ско́ти его́? Отвеща́ Иису́с, и рече́ ей: всяк пия́й от воды́ сея́ вжа́ждется па́ки, а и́же пие́т от воды́, ю́же Аз дам ему́, не вжа́ждется во ве́ки, но вода́, ю́же Аз дам ему́, бу́дет в нем исто́чник воды́ теку́щь в живо́т ве́чный. Глаго́ла к Нему́ жена́: Го́споди, даждь ми сию́ во́ду, да ни жа́жду, ни прихожду́ се́мо почерпа́ти. Глаго́ла ей Иису́с: иди́, пригласи́ му́жа твоего́ и прииди́ се́мо. Отвеща́ жена́ и рече́ Ему́: не и́мам му́жа. Глаго́ла ей Иису́с: до́бре рече́, я́ко му́жа не и́мам. Пять бо муже́й име́ла еси́, и ны́не, его́же и́маши, несть ти муж: се вои́стинну рекла́ еси́. Глаго́ла Ему́ жена́: Го́споди, ви́жу, я́ко проро́к еси́ Ты. Отцы́ на́ши в горе́ сей поклони́шася: и вы глаго́лете, я́ко во Иерусали́мех есть ме́сто, иде́же кла́нятися подоба́ет. Глаго́ла ей Иису́с: же́но, ве́ру Ми ими́, я́ко гряде́т час, егда́ ни в горе́ сей, ни во Иерусали́мех покло́нитеся Отцу́. Вы кла́няетеся, его́же не ве́сте: мы кла́няемся, его́же ве́мы, я́ко спасе́ние от иуде́й есть. Но гряде́т час, и ны́не есть, егда́ и́стиннии покло́нницы покло́нятся Отцу́ ду́хом и и́стиною: и́бо Оте́ц таковы́х и́щет покланя́ющихся Ему́. Дух есть Бог, и и́же кла́няется Ему́, ду́хом и и́стиною досто́ит кла́нятися. Глаго́ла Ему́ жена́: вем, я́ко Месси́а прии́дет, глаго́лемый Христо́с: егда́ Той прии́дет, возвести́т нам вся. Глаго́ла ей Иису́с: Аз есмь, глаго́ляй с тобо́ю. И тогда́ приидо́ша ученицы́ Его́, и чужда́хуся, я́ко с жено́ю глаго́лаше. Никто́же бо рече́: чесо́ и́щеши; или́ что глаго́леши с не́ю? Оста́ви же водоно́с свой жена́, и и́де во град, и глаго́ла челове́ком. Прииди́те, и ви́дите Челове́ка, И́же рече́ ми вся, ели́ка сотвори́х: еда́ Той есть Христо́с? Изыдо́ша же из гра́да, и грядя́ху к Нему́. Между́ же сим моля́ху Его́ ученицы́ Его́, глаго́люще: Равви́, яждь. Он же рече́ им: Аз бра́шно и́мам я́сти, его́же вы не ве́сте. Глаго́лаху у́бо ученицы́ к себе́: еда́ кто принесе́ Ему́ я́сти? Глаго́ла им Иису́с: Мое́ бра́шно есть, да сотворю́ во́лю Посла́вшаго Мя, и совершу́ де́ло Его́. Не вы ли глаго́лете, я́ко еще́ четы́ри ме́сяцы суть, и жа́тва прии́дет? Се глаго́лю вам: возведи́те о́чи ва́ши, и ви́дите ни́вы, я́ко пла́вы суть к жа́тве уже́. И жняй мзду прие́млет, и собира́ет плод в живо́т ве́чный, да се́яй вку́пе ра́дуется, и жняй. О сем бо сло́во есть и́стинное, я́ко ин есть се́яй, и ин есть жняй. Аз посла́х вы жа́ти, иде́же вы не труди́стеся: ини́и труди́шася, и вы в труд их внидо́сте. От гра́да же того́ мно́зи ве́роваша в онь от самаря́н, за сло́во жены́ свиде́тельствующия, я́ко рече́ ми вся, ели́ка сотвори́х. Егда́ же приидо́ша к Нему́ самаря́не, моля́ху Его́, да бы пребы́л у них: и пребы́сть ту два дни. И мно́го па́че ве́роваша за сло́во Его́. Жене́ же глаго́лаху, я́ко не ктому́ за твою́ бесе́ду ве́руем: са́ми бо слы́шахом, и ве́мы, я́ко Сей есть вои́стинну Спас ми́ру, Христо́с.

Чтения Евангелия и Апостола в Пасхальный период