Шрифт

Чтения Священного Писания на каждый день от Пасхи до Пятидесятницы

Чтение Апостола и Евангелия в понедельник 5 седмицы по Пасхе

Апостол в Деяниих, зачало 30.

Во дни о́ны, смотри́в Петр прии́де в дом Мари́ин ма́тере Иоа́нновы, нарица́емаго Ма́рка, иде́же бя́ху мно́зи со́брани и моля́щеся. Толкну́вшу же Петру́ во врата́ двора́, приступи́ слы́шати отрокови́ца, и́менем Ро́ди, и позна́вши глас Петро́в, от ра́дости не отве́рзе врат, прите́кши же сказа́ Петра́ стоя́ща пред враты́. Они́ же к ней ре́ша: бесну́еши ли ся? Она́ же крепля́шеся та́ко бы́ти. Они́ же глаго́лаху: А́нгел его́ есть. Петр же пребыва́ше толки́й: отве́рзше же ви́деша его́ и ужасо́шася. Помаа́в же им руко́ю молча́ти, сказа́ им, ка́ко Госпо́дь его́ изведе́ из темни́цы. Рече́ же: возвести́те Иа́кову и бра́тиям сия́. И изше́д и́де во и́но ме́сто.

Евангелие Иоанна, зачало 32.

Рече́ Госпо́дь ко прише́дшым к Нему́ иуде́ем: а́ще Бог Оте́ц ваш бы был, люби́ли бы́сте у́бо Мене́, Аз бо от Бо́га изыдо́х и приидо́х. Не о Себе́ бо приидо́х, но Той Мя посла́, почто́ бесе́ды Моея́ не разуме́ете? Я́ко не мо́жете слы́шати словесе́ Моего́, вы отца́ ва́шего диа́вола есте́, и по́хоти отца́ ва́шего хо́щете твори́ти. Он человекоуби́йца бе искони́ и во и́стине не стои́т, я́ко несть и́стины в нем, егда́ глаго́лет лжу, от свои́х глаго́лет, я́ко ложь есть и оте́ц лжи. Аз же зане́ и́стину глаго́лю, не ве́руете Мне, кто от вас облича́ет Мя о гресе́? А́ще ли и́стину глаго́лю, почто́ вы не ве́руете Мне? И́же есть от Бо́га, глаго́лы Бо́жия послу́шает, сего́ ра́ди вы не послу́шаете, я́ко от Бо́га не́сте. Отвеща́ша у́бо иуде́е и ре́ша Ему́: не до́бре ли мы глаго́лем, я́ко самаряни́н еси́ Ты и бе́са и́маши? Отвеща́ Иису́с: Аз бе́са не и́мам, но чту Отца́ Моего́, и вы не чте́те Мене́. Аз же не ищу́ сла́вы Моея́, есть Ищя́ и Судя́. Ами́нь, ами́нь глаго́лю вам, а́ще кто сло́во Мое́ соблюде́т, сме́рти не и́мать ви́дети во ве́ки.

Чтения Евангелия и Апостола в Пасхальный период