Шрифт

Чтения Священного Писания на каждый день от Пасхи до Пятидесятницы

Чтение Апостола и Евангелия в субботу 4 седмицы по Пасхе

Апостол в Деяниих, зачало 29.

Во дни о́ны, возложи́ И́род царь ру́це озло́бити не́кия и́же от це́ркве, уби́ же Иа́кова, бра́та Иоа́ннова, мече́м. И ви́дев, я́ко го́де есть Иуде́ем, приложи́ я́ти и Петра́, бя́ху же дни́е опресно́чнии. Его́же и емь всади́ в темни́цу, преда́в четы́рем четвери́цам во́инов стрещи́ его́, хотя́ по Па́сце извести́ его́ к лю́дем. И у́бо Петра́ стрежа́ху в темни́це: моли́тва же бе приле́жна быва́емая от це́ркве к Бо́гу о нем. Егда́ же хотя́ше его́ извести́ И́род, в нощи́ той бе Петр спя между́ двема́ во́инома, свя́зан желе́знома у́жема двема́, стра́жие же пред две́рьми стрежа́ху темни́цы. И се А́нгел Госпо́день предста́, и свет возсия́ в хра́мине: толкну́в же в ре́бра Петра́, воздви́же его́, глаго́ля: воста́ни вско́ре. И спадо́ша ему́ у́жя желе́зная с руку́. Рече́ же А́нгел к нему́: препоя́шися и вступи́ в плесни́цы твоя́. Сотвори́ же та́ко. И глаго́ла ему́: облецы́ся в ри́зу твою́ и после́дствуй ми. И изше́д вслед его́ идя́ше и не ве́дяше, я́ко и́стина есть бы́вшее от А́нгела, мня́ше же виде́ние зре́ти. Проше́дша же пе́рвую стра́жу и втору́ю, приидо́ста ко врато́м желе́зным, вводя́щым во град, я́же о себе́ отверзо́шася и́ма, и изше́дше преидо́ша сто́гну еди́ну, и а́бие отступи́ А́нгел от него́. И Петр быв в себе́, рече́: ны́не вем вои́стинну, я́ко посла́ Бог А́нгела Своего́ и изъя́т мя из руки́ И́родовы и от всего́ ча́яния люде́й иуде́йских.

Евангелие Иоанна, зачало 31.

Рече́ Госпо́дь к ве́ровавшым к Нему́ иуде́ем: а́ще вы пребу́дете во словеси́ Мое́м, вои́стинну ученицы́ Мои́ бу́дете и уразуме́ете и́стину, и и́стина свободи́т вы. Отвеща́ша и ре́ша Ему́: се́мя Авраа́мле есмы́ и никому́же рабо́тахом николи́же, ка́ко Ты глаго́леши, я́ко свобо́дни бу́дете? Отвеща́ им Иису́с: ами́нь, ами́нь глаго́лю вам, я́ко всяк творя́й грех раб есть греха́, раб же не пребыва́ет в дому́ во век, сын пребыва́ет во век. А́ще у́бо Сын вы свободи́т, вои́стинну свобо́дни бу́дете. Вем, я́ко се́мя Авраа́мле есте́, но и́щете Мене́ уби́ти, я́ко сло́во Мое́ не вмеща́ется в вы. Аз, е́же ви́дех у Отца́ Моего́, глаго́лю, и вы у́бо, е́же ви́десте у отца́ ва́шего, творите́. Отвеща́ша и ре́ша Ему́: оте́ц наш Авраа́м есть. Глаго́ла им Иису́с: а́ще ча́да Авраа́мля бы́сте бы́ли, дела́ Авраа́мля бы́сте твори́ли, ны́не же и́щете Мене́ уби́ти, Челове́ка, и́же и́стину вам глаго́лах, ю́же слы́шах от Бо́га, сего́ Авраа́м несть сотвори́л, вы творите́ дела́ отца́ ва́шего. Ре́ша же Ему́: мы от любодея́ния не́смы рожде́ни, еди́наго Отца́ и́мамы, Бо́га. Рече́ же им Иису́с: а́ще Бог Оте́ц ваш бы был, люби́ли бы́сте у́бо Мене́, Аз бо от Бо́га изыдо́х и приидо́х.

Чтения Евангелия и Апостола в Пасхальный период