Шрифт

Чтения Священного Писания на каждый день от Пасхи до Пятидесятницы

Чтение Апостола и Евангелия в понедельник 3 седмицы по Пасхе

Апостол в Деяниих, зачало 17.

Во дни о́ны, Стефа́н испо́лнь ве́ры и си́лы творя́ше зна́мения и чудеса́ ве́лия в лю́дех. Воста́ша же не́цыи от со́нма глаго́лемаго Ливерти́нска и Кирине́йска и Алекса́ндрска, и и́же от Килики́и и Аси́и, стяза́ющеся со Стефа́ном. И не можа́ху проти́ву ста́ти прему́дрости и Ду́ху, И́мже глаго́лаше. Тогда́ подусти́ша му́жы глаго́лющыя, я́ко слы́шахом его́ глаго́люща глаго́лы ху́льныя на Моисе́а и на Бо́га. Сподвиго́ша же лю́ди и ста́рцы и кни́жники, и напа́дше восхи́тиша его́ и приведо́ша на со́нмище, поста́виша же свиде́тели ло́жны глаго́лющыя, я́ко челове́к сей не престае́т глаго́лы ху́льныя глаго́ля на ме́сто свято́е сие́ и зако́н. Слы́шахом бо его́ глаго́люща, я́ко Иису́с Назоре́й сей разори́т ме́сто сие́ и измени́т обы́чаи, я́же предаде́ нам Моисе́й. И воззре́вше нань вси седя́щии в со́нмищи, ви́деша лице́ его́ я́ко лице́ А́нгела. Рече́ же архиере́й: а́ще у́бо сия́ та́ко суть? Он же рече́: му́жие бра́тие и отцы́, послу́шайте. Бог сла́вы яви́ся отцу́ на́шему Авраа́му су́щу в Месопота́мии, пре́жде да́же не всели́тися ему́ в Харра́нь, и рече́ к нему́: изы́ди от земли́ твоея́ и от ро́да твоего́ и от до́му отца́ твоего́, и прииди́ в зе́млю, ю́же а́ще ти покажу́. Тогда́ изше́д от земли́ Халде́йския, всели́ся в Харра́нь, и отту́ду, по уме́ртвии отца́ его́, пресели́ его́ в зе́млю сию́, на не́йже вы ны́не живете́, и не даде́ ему́ насле́дия в ней, ниже́ стопы́ но́гу. Соломо́н же созда́ Ему́ храм. Но Вы́шний не в рукотворе́нных це́рквах живе́т, я́коже проро́к глаго́лет: Не́бо Мне престо́л есть, земля́ же подно́жие нога́ма Мои́ма. Кий храм сози́ждете Ми, глаго́лет Госпо́дь, или́ ко́е ме́сто поко́ищу Моему́? Не рука́ ли Моя́ сотвори́ сия́ вся? Жестоковы́йнии и необре́заннии се́рдцы и ушесы́, вы при́сно Ду́ху Свято́му проти́витеся, я́коже отцы́ ва́ши, та́ко и вы. Кого́ от проро́к не изгна́ша отцы́ ва́ши? И уби́ша предвозвести́вшыя о прише́ствии Пра́веднаго, Его́же вы ны́не преда́теле и уби́йцы бы́сте, и́же прия́сте зако́н устрое́нием А́нгельским и не сохрани́сте. Слы́шаще же сия́, распыха́хуся сердцы́ свои́ми и скрежета́ху зубы́ нань. Стефа́н же сый испо́лнь Ду́ха Свя́та, воззре́в на не́бо, ви́де сла́ву Бо́жию и Иису́са стоя́ща одесну́ю Бо́га, и рече́: се ви́жу небеса́ отве́рста и Сы́на Челове́ча одесну́ю стоя́ща Бо́га. Возопи́вше же гла́сом ве́лиим, затыка́ху у́ши свои́ и устреми́шася единоду́шно нань, и изве́дше вне гра́да, ка́мением побива́ху его́, и свиде́телие сне́мше ри́зы своя́ положи́ша при ногу́ ю́ноши нарица́емаго Са́вла, и ка́мением побива́ху Стефа́на, моля́щася и глаго́люща: Го́споди Иису́се приими́ дух мой. Прекло́нь же коле́на, возопи́ гла́сом ве́лиим: Го́споди, не поста́ви им греха́ сего́. И сия́ рек у́спе.

Евангелие Иоанна, зачало 13.

Во вре́мя о́но, бе не́кий царе́в муж, его́же сын боля́ше в Капернау́ме. Сей слы́шав, я́ко Иису́с прии́де от Иуде́и в Галиле́ю, и́де к Нему́ и моля́ше Его́, да сни́дет и исцели́т сы́на Его́, хотя́ше бо умре́ти. Рече́ у́бо Иису́с к нему́: а́ще зна́мений и чуде́с не ви́дите, не и́мате ве́ровати. Глаго́ла к Нему́ царе́в муж: Го́споди, сни́ди, пре́жде да́же не у́мрет отроча́ мое́. Глаго́ла ему́ Иису́с: иди́, сын твой жив есть. И ве́рова челове́к словеси́, е́же рече́ ему́ Иису́с, и идя́ше. А́бие же входя́щу ему́, се раби́ его́ срето́ша его́ и возвести́ша ему́, глаго́люще, я́ко сын твой жив есть. Вопроша́ше у́бо от них час, в кото́рый легча́е ему́ бысть, и ре́ша ему́, я́ко вчера́ в час седмы́й оста́ви его́ огнь. Разуме́ же оте́ц, я́ко той бе час, во́ньже рече́ ему́ Иису́с, я́ко сын твой жив есть, и ве́рова сам и весь дом его́. Сие́ па́ки второ́е зна́мение сотвори́ Иису́с, прише́д от Иуде́и в Галиле́ю.

Чтения Евангелия и Апостола в Пасхальный период