Шрифт

Чтения Священного Писания на каждый день от Пасхи до Пятидесятницы

Чтение Апостола и Евангелия в Неделю Жен-Мироносиц

Евангелие утреннее воскресное 3

Евангелие от Марка, зачало 71.

Во вре́мя о́но воскре́с Иису́с зау́тра, в пе́рвую суббо́ту, яви́ся пре́жде Мари́и Магдали́ни, из нея́же изгна́ седмь бесо́в. Она́ же ше́дши возвести́ с Ним бы́вшим, пла́чущимся и рыда́ющим. И они́ слы́шавше, я́ко жив есть, и ви́ден бысть от нея́, не я́ша ве́ры. По сих же двема́ от них гряду́щема яви́ся ине́м о́бразом, иду́щема на село́. И та ше́дша возвести́ста про́чим: и ни те́ма ве́ры я́ша. Последи́ же возлежа́щим им единомуна́десяте яви́ся, и поноси́ неве́рствию их и жестосе́рдию, я́ко ви́девшим Его́ воста́вша не я́ша ве́ры. И рече́ им: ше́дше в мир весь, пропове́дите Ева́нгелие всей тва́ри. И́же ве́ру име́т и крести́тся, спасе́н бу́дет, а и́же не име́т ве́ры, осужде́н бу́дет. Зна́мения же ве́ровавшим сия́ после́дуют: и́менем Мои́м бе́сы иждену́т; язы́ки возглаго́лют но́вы; зми́я возму́т; а́ще и что сме́ртно испию́т, не вреди́т их; на неду́жныя ру́ки возложа́т, и здра́ви бу́дут. Госпо́дь же у́бо, по глаго́лании Его́ к ним, вознесе́ся на не́бо, и се́де одесну́ю Бо́га. Они́ же изше́дше пропове́даша всю́ду, Го́споду поспе́шствующу и сло́во утвержа́ющу после́дствующими зна́меньми. Ами́нь.

На Литургии

Апостол в Деяниих, зачало 16.

Во дни о́ны, умно́жившимся ученико́м, бысть ропта́ние е́ллином ко евре́ем, я́ко презира́еми быва́ху во вседне́внем служе́нии вдови́цы их. Призва́вше же двана́десять мно́жество учени́к, ре́ша: не уго́дно есть нам, оста́вльшим сло́во Бо́жие, служи́ти трапе́зам. Усмотри́те у́бо, бра́тие, му́жи от вас свиде́телствованы седмь, испо́лнены Ду́ха Свя́та и прему́дрости, и́хже поста́вим над слу́жбою се́ю. Мы же в моли́тве и служе́нии сло́ва пребу́дем. И уго́дно бысть сло́во сие́ пред всем наро́дом. И избра́ша Стефа́на, му́жа испо́лнена ве́ры и Ду́ха Свя́та, и Фили́ппа, и Про́хора и Никано́ра, и Ти́мона, и Парме́на, и Никола́а прише́льца Антиохи́йскаго. И́же поста́виша пред апо́столы, и помоли́вшеся положи́ша на ня ру́ки. И сло́во Бо́жие растя́ше, и мно́жашеся число́ учени́к во Иерусали́ме зело́: мног же наро́д свяще́нников послу́шаху ве́ры.

Евангелие от Марка, зачало 69.

Во вре́мя о́но прии́де Ио́сиф, и́же от Аримафе́а, благообра́зен сове́тник, и́же и той бе ча́я Ца́рствия Бо́жия, дерзну́в вни́де к Пила́ту, и проси́ те́ло Иису́сово. Пила́т же диви́ся, а́ще уже́ у́мре, и призва́в со́тника, вопроси́ его́: а́ще уже́ у́мре? И уве́дев от со́тника, даде́ те́ло Ио́сифови. И купи́в плащани́цу, и снемь Его́, обви́т плащани́цею, и положи́ Его́ во гроб, и́же бе изсе́чен от ка́мене: и привали́ ка́мень над две́ри гро́ба. Мари́я же Магдали́на, и Мари́я Иоси́ева зря́сте, где Его́ полага́ху. И мину́вши суббо́те, Мари́я Магдали́на и Мари́я Иа́ковля и Саломи́а, купи́ша арома́ты, да прише́дша пома́жут Иису́са. И зело́ зау́тра во еди́ну от суббо́т приидо́ша на гроб, возсия́вшу со́лнцу, и глаго́лаху к себе́: кто отвали́т нам ка́мень от две́рий гро́ба? [И воззре́вша ви́деша, я́ко отвале́н бе ка́мень:] бе бо ве́лий зело́. И вле́зше во гроб, ви́деша ю́ношу седя́ща в десны́х, оде́яна во оде́жду белу́, и ужасо́шася. Он же глаго́ла им: не ужаса́йтеся. Иису́са и́щете Назаряни́на распя́таго: воста́, несть зде; се, ме́сто, иде́же положи́ша Его́. Но иди́те, рцы́те ученико́м Его́ и Петро́ви, я́ко варя́ет вы в Галиле́и: та́мо Его́ ви́дите, я́коже рече́ вам. И изше́дше бежа́ша от гро́ба: имя́ше же их тре́пет и у́жас. И ни кому́же ничто́же ре́ша, боя́ху бо ся.

Чтения Евангелия и Апостола в Пасхальный период