Шрифт

Чтения Священного Писания на каждый день от Пасхи до Пятидесятницы

Чтение Апостола и Евангелия во вторник 3 седмицы по Пасхе

Апостол в Деяниих, зачало 18.

Во дни о́ны, Фили́пп соше́д во град самари́йский, пропове́даше им Христа́. Внима́ху же наро́ди глаго́лемым от Фили́ппа единоду́шно, слы́шаще и ви́дяще зна́мения, я́же творя́ше: ду́си бо нечи́стии от мно́гих иму́щих я́, вопию́ще гла́сом ве́лиим, исхожда́ху, мно́зи же разсла́бленнии и хро́мии исцели́шася, и бысть ра́дость ве́лия во гра́де том. Муж же не́кий, и́менем Си́мон, пре́жде бе во гра́де волхву́я и удивля́я язы́к самари́йский, глаго́ля не́коего бы́ти себе́ вели́ка, ему́же внима́ху вси от ма́ла да́же до вели́ка, глаго́люще: сей есть си́ла Бо́жия вели́кая. Внима́ху же ему́ за сие́, я́ко дово́льно вре́мя волхвова́нии удивля́ше их. Егда́ же ве́роваша Фили́ппу благовеству́ющу я́же о Ца́рствии Бо́жии и о и́мени Иису́с Христо́ве, креща́хуся му́жие же и жены́. Си́мон же и той ве́рова и кре́щься бе пребыва́я у Фили́ппа, ви́дя же си́лы и зна́мения ве́лия быва́ема, ужа́сен дивля́шеся. Слы́шавше же и́же во Иерусали́ме Апо́столи, я́ко прия́т Самари́а сло́во Бо́жие, посла́ша к ним Петра́ и Иоа́нна, и́же соше́дше помоли́шася о них, я́ко да прии́мут Ду́ха Свята́го, еще́ бо ни на еди́наго их бе прише́л, то́чию креще́ни бя́ху во и́мя Го́спода Иису́са. Тогда́ возложи́ша ру́це на ня, и прия́ша Ду́ха Свята́го.

Евангелие Иоанна, зачало 20.

Рече́ Госпо́дь ко прише́дшым к Нему́ иуде́ем: де́лайте не бра́шно ги́блющее, но бра́шно пребыва́ющее в животе́ ве́чнем, е́же Сын Челове́ческий вам даст, Сего́ бо Оте́ц зна́мена Бог. Ре́ша же к Нему́: что сотвори́м, да де́лаем дела́ Бо́жия? Отвеща́ Иису́с и рече́ им: се есть де́ло Бо́жие, да ве́руете в Того́, Его́же посла́ Он. Ре́ша же Ему́: ко́е у́бо Ты твори́ши зна́мение, да ви́дим и ве́ру и́мем Тебе́? Что де́лаеши? Отцы́ на́ши ядо́ша ма́нну в пусты́ни, я́коже есть пи́сано: хлеб с небесе́ даст им я́сти. Рече́ у́бо им Иису́с: ами́нь, ами́нь глаго́лю вам, не Моисе́й даде́ вам хлеб с небесе́, но Оте́ц Мой даст вам хле́ба и́стиннаго с небесе́. Хлеб бо Бо́жии есть сходя́й с небесе́ и дая́й живо́т ми́ру.

Чтения Евангелия и Апостола в Пасхальный период