Шрифт

Чтения Священного Писания на каждый день от Пасхи до Пятидесятницы

Чтение Апостола и Евангелия в Светлый Вторник

Деяния святых Апостол, зачало 4.

Во дни о́ны, став Петр со единона́десятьми, воздви́же глас свой и рече́ им: му́жие Иуде́йстии и живу́щии во Иерусали́ме вси, сие́ вам разу́мно да бу́дет, и внуши́те глаго́лы моя́, не бо, я́коже вы непщу́ете, си́и пия́ни суть, есть бо час тре́тий дне, но сие́ есть рече́нное проро́ком Ио́илем: и бу́дет в после́дния дни, глаго́лет Госпо́дь, излию́ от Ду́ха Моего́ на вся́ку плоть, и прореку́т сы́нове ва́ши и дще́ри ва́ша, и ю́ноши ва́ши виде́ния у́зрят, и ста́рцы ва́ши со́ния ви́дят, и́бо на рабы́ Моя́ и на рабы́ни Моя́ во дни о́ны излию́ от Ду́ха Моего́, и прореку́т, и дам чудеса́ на небеси́ горе́ и зна́мения на земли́ ни́зу, кровь и огнь и куре́ние ды́ма. Со́лнце преложи́тся во тьму, и луна́ в кровь, пре́жде да́же не приити́ дню Госпо́дню вели́кому и просвеще́нному. И бу́дет, всяк, и́же а́ще призове́т и́мя Госпо́дне, спасе́тся.

Евангелие от Луки, зачало 113.

Во вре́мя о́но, Петр воста́в тече́ ко гро́бу и прини́к ви́де ри́зы еди́ны лежа́щя, и оты́де, в себе́ дивя́ся бы́вшему. И се два от них бе́ста иду́ща в то́йже день в весь отстоя́щу ста́дий шестьдеся́т от Иерусали́ма, е́йже и́мя Еммау́с, и та бесе́доваста к себе́ о всех сих приклю́чшихся. И бысть бесе́дующема и́ма и совопроща́ющемася, и Сам Иису́с прибли́жися идя́ше с ни́ма, о́чи же ею́ держа́стеся, да Его́ не позна́ета. Рече́ же к ни́ма: что суть словеса́ сия́, о ни́хже стяза́етася к себе́ иду́ща, и еста́ дря́хла? Отвеща́в же еди́н, ему́же и́мя Клео́па, рече́ к Нему́: Ты ли еди́н пришле́ц еси́ во Иерусали́м, и не уве́де бы́вших в нем во дни сия́? И рече́ и́ма: ки́их? О́на же ре́ста Ему́: я́же о Иису́се Назаряни́не, И́же бысть муж проро́к, си́лен де́лом и сло́вом пред Бо́гом и все́ми людьми́, ка́ко преда́ша Его́ архиере́и и кня́зи на́ши на осужде́ние сме́рти и распя́ша Его́. Мы же наде́яхомся, я́ко Сей есть хотя́ изба́вити Изра́иля, но и над все́ми си́ми, тре́тий сей день и́мать днесь, отне́лиже сия́ бы́ша. Но и жены́ не́кия от нас ужаси́ша ны, бы́вшыя ра́но у гро́ба, и не обре́тше телесе́ Его́, приидо́ша, глаго́люще, и явле́ние А́нгел ви́девше, и́же глаго́лют Его́ жи́ва. И идо́ша не́цыи от нас ко гро́бу и обрето́ша та́ко, я́коже и жены́ ре́ша, Самого́ же не ви́деша. И Той рече́ к нима: о несмы́сленная и ко́сная се́рдцем, е́же ве́ровати о всех, я́же глаго́лаша проро́цы. Не сия́ ли подоба́ше пострада́ти Христу́ и вни́ти в сла́ву Свою́? И наче́н от Моисе́а и от всех проро́к, сказа́ше и́ма от всех Писа́ний я́же о Нем. И прибли́жишася в весь, в ню́же идя́ста, и Той творя́шеся далеча́йше ити́. И ну́ждаста Его́, глаго́люще: обля́зи с на́ма, я́ко к ве́черу есть, и преклони́лся есть день. И вни́де с ни́ма облещи́. И бысть я́ко возлеже́ с ни́ма, и прии́м хлеб благослови́, и преломи́в дая́ше и́ма. О́нема же отверзо́стеся о́чи, и позна́ста Его́, и Той неви́димь бысть и́ма. И реко́ста к себе́: не се́рдце ли на́ю горя́ бе в на́ю, егда́ глаго́лаше на́ма на пути́ и я́ко ска́зоваше на́ма Писа́ния? И воста́вша в той час, возврати́стася во Иерусали́м и обрето́ста совоку́плены единагона́десяте и и́же бя́ху с ни́ми, глаго́лющих, я́ко вои́стинну воста́ Госпо́дь и яви́ся Си́мону. И та пове́даста, я́же бы́ша на пути́, и я́ко позна́ся и́ма в преломле́нии хле́ба.

Чтения Евангелия и Апостола в Пасхальный период