Шрифт

Чтения Священного Писания на каждый день от Пасхи до Пятидесятницы

Чтение Апостола и Евангелия в Светлую Среду

Деяния святых Апостол, зачало 5.

Во дни о́ны, рече́ Петр к лю́дем: му́жие Изра́ильстии, послу́шайте слове́с сих: Иису́са Назоре́а, Му́жа от Бо́га изве́ствованна в вас си́лами и чудесы́ и зна́мении, я́же сотвори́ Тем Бог посреде́ вас, я́коже и са́ми ве́сте, Сего́ нарекова́нным сове́том и проразуме́нием Бо́жиим пре́дана прие́мше, рука́ми беззако́нных пригво́ждьше уби́сте: Его́же Бог воскреси́, разреши́в боле́зни сме́ртныя, я́коже не бя́ше мо́щно держа́ну бы́ти Ему́ от нея́. Дави́д бо глаго́лет о Нем: предзре́х Го́спода пре́до мно́ю вы́ну, я́ко одесну́ю мене́ есть, да не подви́жуся: сего́ ра́ди возвесели́ся се́рдце мое́, и возра́довася язы́к мой: еще́ же и плоть моя́ всели́тся на упова́нии, я́ко не оста́виши души́ моея́ во а́де, ниже́ да́си преподо́бному Твоему́ ви́дети истле́ния: сказа́л ми еси́ пути́ живота́: испо́лниши мя весе́лия с лице́м Твои́м. Му́жие бра́тие, досто́ит рещи́ с дерзнове́нием к вам о патриа́рсе Дави́де, я́ко и у́мре и погребе́н бысть, и гроб его́ есть в нас да́же до дне сего́: проро́к у́бо сый и ве́дый, я́ко кля́твою кля́тся ему́ Бог от плода́ чресл его́ по пло́ти воздви́гнути Христа́ и посади́ти Его́ на престо́ле его́, предви́дев глаго́ла о воскресе́нии Христо́ве, я́ко не оста́вися душа́ Его́ во а́де, ни плоть Его́ ви́де истле́ния. Сего́ Иису́са воскреси́ Бог, ему́же вси мы есмы́ свиде́тели. Десни́цею у́бо Бо́жиею вознесе́ся, и обетова́ние Свята́го Ду́ха прие́м от Отца́, излия́ сие́, е́же вы ны́не ви́дите и слы́шите. Не бо Дави́д взы́де на небеса́, глаго́лет бо сам: рече́ Госпо́дь Го́сподеви моему́: седи́ одесну́ю Мене́, до́ндеже положу́ враги́ Твоя́ подно́жие ног Твои́х. Тве́рдо у́бо да разуме́ет весь дом Изра́илев, я́ко и Го́спода и Христа́ его́ Бог сотвори́л есть, Сего́ Иису́са, Его́же вы распя́сте.

Евангелие от Иоанна, зачало 4.

Во вре́мя о́но, стоя́ше Иоа́нн, и от учени́к его́ два. И узре́в Иису́са гряду́ща, глаго́ла: се А́гнец Бо́жий. И слы́шаста его́ о́ба ученика́ глаго́люща, и по Иису́се идо́ста. Обра́щься же Иису́с и ви́дев я́ по Себе́ иду́ща, глаго́ла и́ма: чесо́ и́щета? О́на же ре́ста Ему́: Равви́, е́же глаго́лется сказа́емо учи́телю, где живе́ши? И глаго́ла и́ма: прииди́та и ви́дита. Приидо́ста же и ви́деста, где живя́ше, и у Него́ пребы́ста день той. Бе же час я́ко деся́тый. Бе же Андре́й, брат Си́мона Петра́, еди́н от обою́ слы́шавшею от Иоа́нна и по Нем ше́дшею. Обре́те сей пре́жде бра́та своего́ Си́мона и глаго́ла ему́: обрето́хом Месси́ю, е́же есть сказа́емо Христо́с. И приведе́ его́ ко Иису́сови. Воззре́в же нань Иису́с рече́: ты еси́ Си́мон сын Ио́нин, ты нарече́шися Ки́фа, е́же сказа́ется Петр. Во у́трий же восхоте́ изы́ти в Галиле́ю, и обре́те Фили́ппа и глаго́ла ему́: гряди́ по Мне. Бе же Фили́пп от Вифсаи́ды, от гра́да Андре́ова и Петро́ва. Обре́те Фили́пп Нафана́ила и глаго́ла ему́: Его́же писа́ Моисе́й в зако́не и проро́цы, обрето́хом Иису́са сы́на Ио́сифова, и́же от Назаре́та. И глаго́ла ему́ Нафана́ил: от Назаре́та мо́жет ли что добро́ бы́ти? Глаго́ла ему́ Фили́пп: прииди́ и виждь. Ви́де же Иису́с Нафана́ила гряду́ща к Себе́ и глаго́ла о нем: се вои́стинну Изра́ильтянин, в не́мже льсти несть. Глаго́ла Ему́ Нафана́ил: ка́ко мя зна́еши? Отвеща́ Иису́с и рече́ ему́: пре́жде да́же не возгласи́ тебе́ Фили́пп, су́ща под смоко́вницею ви́дех тя. Отвеща́ Нафана́ил и глаго́ла Ему́: Равви́, Ты еси́ Сын Бо́жий, Ты еси́ Царь Изра́илев. Отвеща́ Иису́с и рече́ ему́: зане́ рех ти, я́ко ви́дех тя под смоко́вницею, ве́руеши, бо́льша сих у́зриши. И глаго́ла ему́: ами́нь, ами́нь глаго́лю вам, отсе́ле у́зрите не́бо отве́рсто и А́нгелы Бо́жия восходя́щя и нисходя́щя над Сы́на Челове́ческаго.

Чтения Евангелия и Апостола в Пасхальный период