Шрифт

Чтения Священного Писания на каждый день от Пасхи до Пятидесятницы

Чтение Апостола и Евангелия в Светлый Понедельник

Апостол в Деяниих, зачало 2. [Деян. 1, 12 – 17, 21 – 26.]

Во дни о́ны, возврати́шася апо́столи во Иерусали́м от горы́ нарица́емыя Елео́н, я́же есть близ Иерусали́ма, суббо́ты иму́щия путь. И егда́ внидо́ша, взыдо́ша на го́рницу, иде́же бя́ху пребыва́юще, Петр же и Иа́ков, и Иоа́нн, и Андре́й, Фили́пп и Фома́, Варфоломе́й и Матфе́й, Иа́ков Алфе́ов и Си́мон Зило́т, и Иу́да Иа́ковль. Си́и вси бя́ху терпя́ще единоду́шно в моли́тве и моле́нии, с жена́ми и Мари́ею Ма́терию Иису́совою, и с бра́тиею Его́. И во дни ты́я воста́в Петр посреде́ учени́к, рече́, бе же име́н наро́да вку́пе я́ко сто и два́десять: му́жие бра́тие, подоба́ше сконча́тися Писа́нию сему́, е́же предрече́ Дух Святы́й усты́ Дави́довыми о Иу́де, бы́вшем вожди́ е́мшим Иису́са, я́ко причте́н бе с на́ми и прия́л бя́ше жре́бий слу́жбы сея́. Подоба́ет у́бо от сходи́вшихся с на́ми муже́й во вся́ко ле́то, в не́же вни́де и изы́де в нас Госпо́дь Иису́с, наче́н от креще́ния Иоа́ннова да́же до дне, во́ньже вознесе́ся (на не́бо) от нас, свиде́телю воскресе́ния Его́ бы́ти с на́ми еди́ному от сих. И поста́виша два, Ио́сифа нарица́емаго Варса́ву, и́же нарече́н бысть Иу́ст, и Матфи́а. И помоли́вшеся ре́ша: Ты, Го́споди, Сердцеве́дче всех, покажи́, его́же избра́л еси́ от сею́ двою́ еди́наго, прия́ти жре́бий служе́ния сего́ и апо́стольства, из него́же испаде́ Иу́да, ити́ в ме́сто свое́. И да́ша жре́бия и́ма, и паде́ жре́бий на Матфи́а, и причте́н бысть ко единона́десяти апо́столом.

Евангелие от Иоанна, зачало 2. [Ин. 1, 18 – 28.]

Бо́га никто́же ви́де нигде́же: Единоро́дный Сын, сый в ло́не О́тчи, Той испове́да. И сие́ есть свиде́тельство Иоа́нново, егда́ посла́ша жи́дове от Иерусали́ма иере́ев и леви́тов, да вопро́сят его́: ты кто еси́? И испове́да и не отве́ржеся: и испове́да, я́ко несмь аз Христо́с. И вопроси́ша его́: что у́бо? Илиа́ ли еси́ ты? И глаго́ла: несмь. Проро́к ли еси́? И отвеща́: ни. Ре́ша же ему́: кто еси́? Да отве́т да́мы посла́вшим ны. Что глаго́леши о тебе́ само́м? Рече́: аз глас вопию́щаго в пусты́ни, испра́вите путь Госпо́день, я́коже рече́ Иса́иа проро́к. И по́сланнии бе́ху от фарисе́й. И вопроси́ша его́ и ре́ша ему́: что у́бо креща́еши, а́ще ты не́си Христо́с, ни Илиа́, ни проро́к? Отвеща́ им Иоа́нн, глаго́ля: аз креща́ю водо́ю, посреде́ же вас стои́т, Его́же вы не ве́сте. Той есть Гряды́й по мне, И́же предо мно́ю бысть, Ему́же несмь аз досто́ин, да отрешу́ реме́нь сапогу́ Его́. Сия́ в Вифава́ре бы́ша об он пол Иорда́на, иде́же бе Иоа́нн крестя́.

Чтения Евангелия и Апостола в Пасхальный период