Шрифт

Помощь святых в нуждах / Кому молиться в житейских нуждах?

Кому молиться в болезнях и житейских нуждах

Святые, хадатайствующие к Богу об исцелении и помощи. Кому молиться?

Об урожае огурцов

молятся святым:

Равноапостольному царю Константину (21 мая/ 3 июня).

Святому Константину, известному во всемирной истории как Великому, по народному верованию молятся об урожае огурцов.

Блаженному Исидору, Христа ради юродивому, Ростовскому чудотворцу (14/27 мая).

Многие чудеса как при жизни Исидора, Христа ради юродивого, так и по кончине его ознаменовали святость угодника Божия. Ему молятся об урожае огурцов.

Преподобномученице Евдокии (4/17 августа).

Евдокия пострадала за Христа в Персии около 362-364 годов. Мощи ее впоследствии перенесены в Царьград. Ей молятся об урожае огурцов.

Молитвы

Равноапостольным царю Константину Великому и матери его, царице Елене

Тропарь, глас 8:

Кpеста́ Твоего́ о́бpаз на Небеси́ ви́дев/ и, я́коже Па́вел, зва́ние не от челове́к пpие́м,/ в цаpе́х апо́стол Твой, Го́споди,/ Ца́pствующий гpад в pуце́ Твое́й положи́,/ его́же спаса́й всегда́ в ми́pе моли́твами Богоpо́дицы,// Еди́не Человеколю́бче.

Кондак, глас 3:

Константи́н днесь с ма́терию Еле́ною/ Крест явля́ют, всечестно́е дре́во,/ всех у́бо иуде́ев посрамле́ние су́ще,/ ору́жие же на проти́вныя ве́рных люде́й:// нас бо ра́ди яви́ся зна́мение ве́лие// и во бране́х гро́зное.

Величание

Велича́ем вас, / святи́и благове́рнии и равноапо́стольнии ца́рие Константи́не и Еле́но, / и чтим святу́ю па́мять ва́шу, / вы бо святы́м Кресто́м // всю вселе́нную просвети́ли есте́.

Молитва

О, преди́внии и всехва́льнии ца́рие, святи́и равноапо́стольнии Константи́не и Еле́но! К вам, те́плым засту́пником, возно́сим на́ши недосто́йныя моли́твы, я́ко ве́лие и́мате дерзнове́ние ко Го́споду. Испроси́те у Него́ мир Це́ркви и всему́ ми́ру благоде́нствие. Нача́льником му́дрость, па́стырем попече́ние о па́стве, пасо́мым смире́ние, ста́рцем жела́нное упокое́ние, муже́м кре́пость, жена́м благоле́пие, де́вственником чистоту́, де́тем послуша́ние, младе́нцем христиа́нское воспита́ние, больны́м исцеле́ние, вражду́ющим примире́ние, оби́димым терпе́ние, оби́дящим страх Бо́жий. Приходя́щим в храм сей и моля́щимся в нем свято́е благослове́ние и всем вся по коего́ждо проше́нию поле́зная, да хва́лим и пое́м Благоде́теля всех Бо́га в Тро́ице сла́вимаго Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Блаженному Исидору Твердислову, Христа ради юродивому

Тропарь, глас 4:

Просвети́вся Боже́ственною благода́тию, Богому́дре,/ целому́дрием мно́гим и терпе́нием/ во вре́менней жи́зни тече́ние до́бре сконча́л еси́./ Тем и по сме́рти яви́ тя све́тлость жития́ твоего́:/ источа́еши бо исцеле́ний благода́ть/ и́же с ве́рою притека́ющим ко свято́му твоему́ гро́бу,/ Иси́доре блаже́нне,/ моли́ Христа́ Бо́га,// да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас 8:

Взбра́нному и ди́вному в пра́ведницех,/ и́же у́бо от Христа́ дар чуде́с прии́мшему,/ похва́льныя ны́не принесе́м глаго́лы,/ но я́ко име́я дерзнове́ние ко Святе́й Тро́ице,/ Ю́же моли́ изба́витися от бед рабо́м твои́м, да зове́м ти:// ра́дуйся, Богому́дре Иси́доре.

Величание

Велича́ем тя,/ святы́й пра́ведный Иси́доре,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши о нас// Христа́ Бо́га на́шего.

Молитва:

О, вели́кий уго́дниче Бо́жий, святы́й пра́ведный Иси́доре! Помози́ мне гре́шному, всегда́ стра́стию грехо́вной побежда́емому: ты бо еси́ предста́тель и засту́пник, и ско́рый помо́щник в ско́рбех мои́х, и усе́рдный хода́тай спасе́ния моего́. Ты ве́рою пра́вою и трудо́м твои́м ве́чныя сла́вы и Ца́рствия Небе́снаго сподо́бился еси́, и ны́не у Престо́ла Влады́ки всех, Царя́ Христа́, Бо́га на́шего предстои́ши. Те́мже и молю́ тя, страстоте́рпче пра́ведный: помяни́ мя окая́ннаго, в ти́не грехо́вной валя́ющагося: уже́ бо не могу́ возвести́ о́чи мои́ к го́рнему Сио́ну, зане́ свя́зан есмь сетьми́ диа́вольскими и попече́ньми жите́йскими. Изба́ви мя моли́твами твои́ми от всех злых наве́тов вра́жиих и от вся́каго греха́, да прииму́ исцеле́ние от язв грехо́вных, от вселюте́йшаго зми́я наложе́нных мне. Все житие́ мое́ окая́нный аз во сласте́х ми́ра сего́ изнури́х, и не и́мам помо́щника, и не вем к кому́ прибе́гнути, да пода́ст ми ру́ку по́мощи. Сего́ ра́ди к тебе́ прибега́ю и си́це молю́ся: о святы́й пра́ведный Иси́доре, пода́ждь ми по́мощь в день Стра́шнаго Суда́: егда́ прии́дет Сын Челове́ческий суди́ти всех, тогда́ умоли́ Того́ стра́шнаго и нелицеме́рнаго Судию́, да не осу́дит мя по беззако́нием мои́м, но да поста́вит одесну́ю Себе́ по вели́цей ми́лости Свое́й. Помоли́ся Влады́це Христу́ Бо́гу, да и в ны́нешнем ве́це ми́лостив бу́дет нам гре́шным и недосто́йным рабо́м Свои́м, и да утверди́т мысль на́шу, е́же отврати́тися нам от вся́каго зла и соблюда́ти спаси́тельная Его́ за́поведи, и про́чее вре́мя жития́ на́шего преити́ в покая́нии и соблюде́нии Бо́жиих за́поведей, да дости́гше Небе́сных оби́телей, непреста́нно сла́вим Еди́наго Триипоста́снаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Преподобномученице Евдокии Илиопольской

Тропарь, глас 8:

Пpа́востию у́мною ду́шу твою́ пpивяза́вши в любо́вь Хpисто́ву,/ тле́нных, и кpа́сных, и вpе́менных забы́тием пpетекла́ еси́,/ я́ко Сло́ва учени́ца:/ поще́нием стpа́сти пе́pвее умеpтви́вши,/ стpада́льчески втоpо́е вpага́ посpами́ла еси́./ Тем Хpисто́с сугу́бых венца́ сподо́би тя,/ сла́вная Евдоки́е, пpеподо́бная стpастоте́pпице,// моли́ Хpиста́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 4:

Во страда́нии твое́м до́бре подвиза́вшися,/ и по сме́рти нас освяща́еши чуде́с изли́янии, всехва́льная,/ ве́рою прибега́ющия в Боже́ственную це́рковь твою́,/ и торжеству́юще, мо́лим тя, преподо́бная му́ченице Евдоки́е:// да изба́вимся неду́г душе́вных и чуде́с благода́ть почерпе́м.

Величание

Велича́ем тя,/ страстоте́рпице свята́я Евдоки́е,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас// Христа́ Бо́га на́шего.

Молитва преподобномученице Евдокии Илиопольской:

О, свята́я уго́днице Бо́жия, преподобному́ченице Евдоки́е! По́двигом до́брым подвиза́вшися на земли́, восприя́ла еси́ на Небесе́х вене́ц пра́вды, его́же угото́вал есть Госпо́дь всем лю́бящим Его́. Те́мже взира́юще на святы́й твой о́браз, ра́дуемся о пресла́внем сконча́нии жи́тельства твоего́ и чтим святу́ю па́мять твою́. Ты же, предстоя́ Престо́лу Бо́жию, приими́ моле́ния на́ша и ко Всеми́лостивому Бо́гу принеси́, о е́же прости́ти нам вся́кое прегреше́ние и помощи́ нам ста́ти проти́ву ко́знем диа́вольским, да изба́вльшеся от скорбе́й, боле́зней, бед и напа́стей и вся́каго зла, благоче́стно и пра́ведно поживе́м в ны́нешнем ве́це и сподо́бимся предста́тельством твои́м, а́ще и недосто́йни есмы́, ви́дети блага́я на земли́ живы́х, сла́вяще Еди́наго во святы́х Свои́х сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Каноны и акафисты