Шрифт

Чтения дня / Календарь 2021

Богослужебные чтения 6 декабря 2021 года

Утр. - Мф., 43 зач., XI, 27-30. Лит. - 2 Сол., 274 зач., I, 1-10. Лк., 86 зач., XVII, 20-25. Блгв. кн.: Гал., 213 зач., V, 22 - VI, 2. Мф., 43 зач., XI, 27-30.

Евангелие от Матфеа, зачало 43

Рече́ Госпо́дь Свои́м ученико́м: вся Мне предана́ суть Oтце́м Мои́м, и никто́же зна́ет Сы́на, то́кмо Oте́ц, ни Oтца́ кто зна́ет, то́кмо Сын, и ему́же а́ще во́лит Сын откры́ти. Прииди́те ко Мне вси тружда́ющиися и обремене́ннии, и Аз упоко́ю вы. Возми́те и́го Мое́ на себе́, и научи́теся от Мене́, я́ко кро́ток есмь и смире́н се́рдцем, и обря́щете поко́й душа́м ва́шим. И́го бо Мое́ бла́го, и бре́мя Мое́ легко́ есть.

Послание к солуняном второе, зачало 274А

Па́вел и Силуа́н, и Тимофе́й, це́ркви Солу́нстей, о Бо́зе Отце́ на́шем и Го́споде Иису́се Христе́, благода́ть вам и мир от Бо́га Отца́ на́шего, и Го́спода Иису́са Христа́. Благодари́ти до́лжни есмы́ Бо́га всегда́ о вас, бра́тие, я́коже досто́йно есть, я́ко превозраста́ет ве́ра ва́ша, и мно́жится любо́вь еди́наго коего́ждо всех вас друг ко дру́гу, я́ко саме́м нам хвали́тися о вас в це́рквах Бо́жиих, о терпе́нии ва́шем и ве́ре во всех гоне́ниих ва́ших и ско́рбех, и́хже прие́млете, показа́ние пра́веднаго суда́ Бо́жия, во е́же сподо́битися вам Ца́рствия Бо́жия, его́же ра́ди и стра́ждете. А́ще у́бо пра́ведно у Бо́га, возда́ти скорбь оскорбля́ющым вас, а вам оскорбля́емым отра́ду с на́ми, во открове́нии Го́спода Иису́са с небесе́, со А́нгелы си́лы Своея́, во огни́ пла́менне даю́щаго отмще́ние не ве́дущым Бо́га и не послу́шающым благовествова́ния Го́спода на́шего Иису́са Христа́. И́же му́ку прии́мут, поги́бель ве́чную, от лица́ Госпо́дня и от сла́вы кре́пости Его́, егда́ прии́дет просла́витися во святы́х Свои́х и ди́вен бы́ти во всех ве́ровавших, я́ко уве́рися свиде́тельство на́ше в вас в день он.

Евангелие от Луки, зачало 86

Во вре́мя о́но, вопроше́н быв Иису́с от фарисе́й, когда́ прии́дет Ца́рствие Бо́жие, отвеща́в им рече́: не прии́дет Ца́рствие Бо́жие с соблюде́нием. Ниже́ реку́т: се зде, или́: о́нде. Се бо, Ца́рствие Бо́жие внутрь вас есть. Рече́ же ко ученико́м Свои́м: прии́дут дни́е, егда́ вожделе́ете еди́наго дне Сы́на Челове́ческаго ви́дети, и не у́зрите. И реку́т вам: се зде, се о́нде, не изы́дите, ни пожени́те. Я́ко бо мо́лния блиста́ющися от поднебе́сныя на поднебе́сней све́тится, та́ко бу́дет Сын Челове́ческий в день Свой. Пре́жде же подоба́ет Ему́ мно́го пострада́ти и искуше́ну бы́ти от ро́да сего́.

Послание к галатом, зачало 213

Бра́тие, плод духо́вный есть любы́, ра́дость, мир, долготерпе́ние, бла́гость, милосе́рдие, ве́ра, кро́тость, воздержа́ние: на таковы́х несть зако́на. А и́же Христо́вы суть, плоть распя́ша со страстьми́ и похотьми́. А́ще живе́м ду́хом, ду́хом и да хо́дим. Не быва́им тщесла́вни, друг дру́га раздража́юще, друг дру́гу зави́дяще. Бра́тие, а́ще и впаде́т челове́к в не́кое прегреше́ние, вы духо́внии исправля́йте такова́го ду́хом кро́тости: блюды́й себе́, да не и ты искуше́н бу́деши. Друг дру́га тяготы́ носи́те, и та́ко испо́лните зако́н Христо́в.

Евангелие от Матфеа, зачало 43

Рече́ Госпо́дь Свои́м ученико́м: вся Мне предана́ суть Oтце́м Мои́м, и никто́же зна́ет Сы́на, то́кмо Oте́ц, ни Oтца́ кто зна́ет, то́кмо Сын, и ему́же а́ще во́лит Сын откры́ти. Прииди́те ко Мне вси тружда́ющиися и обремене́ннии, и Аз упоко́ю вы. Возми́те и́го Мое́ на себе́, и научи́теся от Мене́, я́ко кро́ток есмь и смире́н се́рдцем, и обря́щете поко́й душа́м ва́шим. И́го бо Мое́ бла́го, и бре́мя Мое́ легко́ есть.