Шрифт

Чтения дня / Календарь 2022

Богослужебные чтения 7 декабря 2022 года

1 Тим., 281 зач., I, 18–20; II, 8–15. Лк., 90 зач., XVIII, 15–17, 26–30. Свв.: Еф., 233 зач., VI, 10–17. Лк., 106 зач., XXI, 12–19.

Послание к Тимофею первое, зачало 281

Ча́до Тимофе́е, сие́ завеща́ние предаю́ тебе́ по бы́вших на тя пре́жде проро́чествиих, да во́инствуеши в них до́брое во́инство, име́я ве́ру и благу́ю со́весть, ю́же не́цыи отри́нувше, от ве́ры отпадо́ша. От ни́хже есть Имене́й и Алекса́ндр, и́хже преда́х сатане́, я́ко да нака́жутся не ху́лити. Хощу́ у́бо, да моли́твы творя́т му́жие на вся́ком ме́сте, возде́юще преподо́бныя ру́ки без гне́ва и размышле́ния. Та́кожде и жены́ во украше́нии ле́потном, со стыде́нием и целому́дрием да украша́ют себе́ не в плете́ниих, ни зла́том, или́ би́сером, или́ ри́зами многоце́нными, но е́же подоба́ет жена́м обещава́ющымся благоче́стию, делесы́ благи́ми. Жена́ в безмо́лвии да учи́тся со вся́ким покоре́нием. Жене́ же учи́ти не повелева́ю, ни владе́ти му́жем, но бы́ти в безмо́лвии. Ада́м бо пре́жде со́здан бысть, пото́м же Е́ва. И Ада́м не прельсти́ся, жена́ же прельсти́вшися, в преступле́нии бысть. Спасе́тся же чадоро́дия ра́ди, а́ще пребу́дет в ве́ре и любви́, и во святы́ни с целому́дрием.

Евангелие от Луки, зачало 90

Во вре́мя о́но, приноша́ху ко Иису́су младе́нцы, да их ко́снется, ви́девше же ученицы́ запрети́ша им. Иису́с же призва́в их, глаго́ла: оста́вите дете́й приходи́ти ко Мне и не брани́те им, таковы́х бо есть Ца́рствие Бо́жие. Ами́нь бо глаго́лю вам: и́же а́ще не прии́мет Ца́рствия Бо́жия я́ко отроча́, не и́мать вни́ти в не. Ре́ша же слы́шавшии: то кто мо́жет спасе́н бы́ти? Он же рече́: невозмо́жная от челове́к возмо́жна суть от Бо́га. Рече́ же Петр: се мы оста́вихом вся и по Тебе́ идо́хом. Он же рече́ им: ами́нь глаго́лю вам, я́ко никто́же есть, и́же оста́вит дом, или́ роди́тели, или́ бра́тию, или́ сестры́, или́ жену́, или́ ча́да, Ца́рствия ра́ди Бо́жия, и́же не прии́мет мно́жицею во вре́мя сие́, и в век гряду́щий живо́т ве́чный.

Послание ко ефесеем, зачало 233

Бра́тие, возмога́йте о Го́споде и в держа́ве кре́пости Его́, облецы́теся во вся ору́жия Бо́жия, я́ко возмощи́ вам ста́ти проти́ву ко́знем диа́вольским, я́ко несть на́ша брань к кро́ви и пло́ти, но к нача́лом и ко власте́м и к миродержи́телем тмы ве́ка сего́, к духово́м зло́бы поднебе́сным. Сего́ ра́ди приими́те вся ору́жия Бо́жия, да возмо́жете проти́витися в день лют и вся соде́явше ста́ти. Ста́ните у́бо препоя́сани чресла́ ва́ша и́стиною, и обо́лкшеся в броня́ пра́вды, и обу́вше но́зе во угото́вание благовествова́ния ми́ра, над все́ми же восприи́мше щит ве́ры, в не́мже возмо́жете вся стре́лы лука́ваго разжже́нныя угаси́ти. И шлем спасе́ния восприими́те, и мечь духо́вный, и́же есть глаго́л Бо́жий.

Евангелие от Луки, зачало 106

Рече́ Госпо́дь Свои́м ученико́м: внемли́те от челове́к, возложа́т на вы ру́ки своя́ и иждену́т, предаю́ще на со́нмища и темни́цы, ведо́мы к царе́м и влады́кам, и́мене Моего́ ра́ди, прилучи́тся же вам во свиде́тельство. Положи́те у́бо на сердца́х ва́ших, не пре́жде поуча́тися отвещава́ти. Аз бо дам вам уста́ и прему́дрость, е́йже не возмо́гут проти́витися или́ отвеща́ти вси противля́ющиися вам. Пре́дани же бу́дете и роди́тели и бра́тиею и ро́дом и дру́ги, и умертвя́т от вас. И бу́дете ненави́дими от всех и́мене Моего́ ра́ди. И влас главы́ ва́шея не поги́бнет. В терпе́нии ва́шем стяжи́те ду́шы ва́ша.