Шрифт

Чтения дня / Календарь 2023

Богослужебные чтения 4 декабря 2023 года

Паримии на Введение во храм Пресвятыя Богородицы

1. Исхо́да чте́ние.

Глаго́ла Госпо́дь к Моисе́ю, глаго́ля: в день еди́н ме́сяца пе́рваго поста́виши ски́нию свиде́ния, и вложи́ши киво́т, и покры́еши его́ заве́сою. И внесе́ши трапе́зу и свети́льник ея́, и положи́ши кади́льницу злату́ю, во е́же кади́ти пред киво́том свиде́ния. И положи́ши покро́в заве́сы над две́рьми ски́нии свиде́ния. И во́змеши еле́й пома́зания и пома́жеши ски́нию и вся, я́же в ней. И освяти́ши ю́ и вся сосу́ды ея́, и бу́дет свята́. И освяти́ши же́ртвенник, и бу́дет же́ртвенник свята́я святы́х. И сотвори́ Моисе́й вся, ели́ка запове́да ему́ Госпо́дь Бог Святы́й Изра́илев. И покры́ о́блак ски́нию свиде́ния, и сла́вы Госпо́дни испо́лнися ски́ния. И не можа́ше Моисе́й вни́ти в ски́нию свиде́ния, я́ко осеня́ше над не́ю о́блак, и сла́вы Госпо́дни испо́лнися ски́ния.

Исх 40:1–5, 9–10, 16, 34–35

2. Царств тре́тиих чте́ние.

Бысть, я́ко соверши́ Соломо́н е́же созда́ти дом Госпо́день. И собра́ вся ста́рцы Изра́илевы в Сио́н вознести́ киво́т заве́та Госпо́дня из гра́да Дави́дова, сей есть Сио́н. И взя́ша свяще́нницы киво́т заве́та Госпо́дня, и ски́нию свиде́ния, и вся сосу́ды святы́я, я́же в ски́нии свиде́ния. И царь, и весь Изра́иль пред киво́том. И внесо́ша свяще́нницы киво́т заве́та Госпо́дня на ме́сто его́, в дави́р хра́ма, во свята́я святы́х, под кри́ла Херуви́мов. Я́ко Херуви́ми бя́ху распросте́рты крила́ми над ме́стом киво́та, и покрыва́ху Херуви́ми над киво́том и над свята́я его́ свы́шше. И не бе в киво́те, кроме́ двух скрижа́лей заве́та, я́же положи́ та́мо Моисе́й в Хори́ве, я́же завеща́ Госпо́дь. И бысть, я́ко изыдо́ша свяще́нницы от свята́го, и о́блак испо́лни дом. И не возмого́ша свяще́нницы ста́ти служи́ти от лица́ о́блака, я́ко испо́лнися сла́вы дом Го́спода Бо́га Вседержи́теля.

3 Цар 7:51А; 8:1, 3–7, 9–11

3. Проро́чества Иезеки́илева чте́ние.

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: бу́дет от дне осма́го и про́чее, сотворя́т иере́и на олтари́ всесожже́ния ва́шего и я́же спасе́ния ва́шего, и прииму́ вы, глаго́лет Адонаи́ Госпо́дь. И обрати́ мя на путь врат святы́х вне́шних, зря́щих на восто́ки, и сия́ бя́ху затворе́на. И рече́ Госпо́дь ко мне: врата́ сия́ затворе́на бу́дут и не отве́рзутся, и никто́же про́йдет сквозе́ их; я́ко Госпо́дь Бог Изра́илев про́йдет и́ми, и бу́дут затворе́на. Я́ко игу́мен ся́дет в них сне́сти хлеб, по пути́ Ела́мских врат вни́дет и по пути́ его́ изы́дет. И введе́ мя по пути́ врат святы́х, су́щих к се́веру, пря́мо хра́му, и ви́дех, и се испо́лнь сла́вы храм Госпо́день.

Иез 43:27; 44:1–4

Утр. – Лк., 4 зач., I, 39–49, 56. Лит. – Евр., 320 зач., IX, 1–7. Лк., 54 зач., X, 38–42; XI, 27–28.

Евангелие от Луки, зачало 4

Во дни о́ны, воста́вши, Мариа́м, и́де в го́рняя со тща́нием, во град Иу́дов. И вни́де в дом Заха́риин, и целова́ Елисаве́т. И бысть я́ко услы́ша Елисаве́т целова́ние Мари́ино, взыгра́ся младе́нец во чре́ве ея́, и испо́лнися Ду́ха Свя́та Елисаве́т. И возопи́ гла́сом ве́лиим, и рече́: благослове́на Ты в жена́х, и благослове́н плод чре́ва Твоего́. И отку́ду мне сие́, да прии́де Ма́ти Го́спода моего́ ко мне? Се бо, я́ко бысть глас целова́ния Твоего́ во у́шию мое́ю, взыгра́ся младе́нец ра́дощами во чре́ве мое́м. И блаже́нна Ве́ровавшая, я́ко бу́дет соверше́ние глаго́ланным Ей от Го́спода. И рече́ Мариа́м: вели́чит душа́ Моя́ Го́спода, и возра́довася дух Мой о Бо́зе Спа́се Мое́м. Я́ко призре́ на смире́ние рабы́ Своея́, се бо, отны́не ублажа́т Мя вси роди́. Я́ко сотвори́ Мне вели́чие Си́льный, и свя́то и́мя Его́. Пребы́сть же Мариа́м с не́ю я́ко три ме́сяцы, и возврати́ся в дом Свой.

Послание ко евреем, зачало 320

Бра́тие, име́яше пе́рвая ски́ниа оправда́ния слу́жбы, свято́е же людско́е. Ски́ниа бо сооружена́ бысть пе́рвая, в не́йже свети́льник, и трапе́за, и предложе́ние хле́бов, я́же глаго́лется Свята́я. По вторе́й же заве́се ски́ниа глаго́лемая, Свята́я святы́х. Зла́ту иму́щи кади́льницу, и ковче́г заве́та окова́н всю́ду зла́том, в не́мже ста́мна злата́ иму́щая ма́нну, и жезл Ааро́нов прозя́бший, и скрижа́ли заве́та. Превы́шше же eго́ херуви́ми сла́вы, осеня́ющии oлта́рь, о ни́хже несть ны́не глаго́лати подро́бну. Сим же та́ко устро́eным, в пе́рвую у́бо ски́нию вы́ну вхожда́ху свяще́нницы, слу́жбы соверша́юще. Во втору́ю же eди́ною в ле́то eди́н архиере́й, не без кро́ве, ю́же прино́сит за себе́, и о людски́х неве́жествиих.

Евангелие от Луки, зачало 54

Во вре́мя о́но, вни́де Иису́с в весь не́кую, жена́ же не́кая и́менем Ма́рфа прия́т Его́ в дом свой. И сестра́ ей бе нарица́емая Мари́а, я́же и се́дши при ногу́ Иису́сову, слы́шаше сло́во Его́. Ма́рфа же мо́лвяше о мно́зе слу́жбе, ста́вши же рече́: Го́споди, не бреже́ши ли, я́ко сестра́ моя́ еди́ну мя оста́ви служи́ти; рцы у́бо ей, да ми помо́жет. Отвеща́в же Иису́с, рече́ ей: Ма́рфо, Ма́рфо, пече́шися и мо́лвиши о мно́зе. Еди́но же есть на потре́бу. Мари́а же благу́ю часть избра́, я́же не оты́мется от нея́. Бысть же егда́ глаго́лаше сия́, воздви́гши не́кая жена́ глас от наро́да, рече́ Ему́: блаже́но чре́во носи́вшее Тя, и сосца́, я́же еси́ ссал. Он же рече́: те́мже у́бо блаже́ни слы́шащии сло́во Бо́жие, и храня́ще е́.