Шрифт

Чтения дня / Календарь 2022

Богослужебные чтения 2 декабря 2022 года

Паримии на святителя Филарета, митрополита Московскаго и Коломенскаго

1. При́тчей чте́ние.

Па́мять пра́веднаго с похвала́ми, и благослове́ние Госпо́дне на главе́ его́. Блаже́н челове́к, и́же обре́те Прему́дрость, и сме́ртен, и́же уве́де ра́зум. Лу́чше бо Сию́ купова́ти, не́жели зла́та и сребра́ сокро́вища. Честне́йшая же есть ка́мений многоце́нных, все же честно́е недосто́йно Ея́ есть. Долгота́ бо дней и ле́та живота́ в десни́це Ея́, в шу́йце же Ея́ бога́тство и сла́ва. От уст Ея́ исхо́дит пра́вда, зако́н же и ми́лость на язы́це но́сит. Послу́шайте у́бо Мене́, о ча́да, честна́я бо реку́: и блаже́н челове́к, и́же пути́ Моя́ сохрани́т; исхо́ди бо Мои́, исхо́ди живота́, и уготовля́ется хоте́ние от Го́спода. Сего́ ра́ди молю́ вас и предлага́ю Мой глас сыново́м челове́ческим: я́ко Аз, прему́дрость устро́их, сове́т и ра́зум, и смысл Аз призва́х. Мой сове́т и утвержде́ние, Мой ра́зум, Моя́ же кре́пость. Аз Мене́ лю́бящия люблю́, и́щущии же Мене́ обря́щут благода́ть. Разуме́йте у́бо, незло́бивии, кова́рство, ненака́заннии же, прилага́йте сердца́. Послу́шайте Мене́ и па́ки, честна́я бо реку́: и отве́рзу от усте́н пра́вая, я́ко и́стине поучи́тся горта́нь Мой, ме́рзки же пре́до Мно́ю устны́ лжи́выя. С пра́вдою вси глаго́лы уст Мои́х, ничто́же в них стро́потно, ниже́ развраще́нно. Вся пра́ва суть разумева́ющим и про́ста обрета́ющим ра́зум. Науча́ю бо вас и́стине, да бу́дет о Го́споде наде́жда ва́ша, и испо́лнитеся Ду́ха.

Cр. Притч 10:7А, 5 А; 3:13–16; 8:6, 34А, 35, 4, 12, 14, 17, 5–9

2. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние.

Уста́ пра́веднаго ка́плют прему́дрость, устне́ же муже́й му́дрых ве́дят благода́ть. Уста́ му́дрых поуча́тся прему́дрости, пра́вда же избавля́ет их от сме́рти. Сконча́вшуся му́жу пра́ведну, не поги́бнет наде́жда. Сын бо пра́веден ражда́ется в живо́т и во благи́х свои́х плод пра́вды обы́мет. Свет пра́ведным всегда́, и от Го́спода обря́щут благода́ть и сла́ву. Язы́к му́дрых до́брая свесть, и в се́рдце их почи́ет му́дрость. Лю́бит Госпо́дь преподо́бная сердца́, прия́тни же Ему́ вси непоро́чнии в пути́. Му́дрость Госпо́дня просвеща́ет лице́ разу́мнаго. Постига́ет бо жела́ющия Ю́, пре́жде да́же разуме́ти Ю́, и удо́бь у́зрится от лю́бящих Ю́. У́треневавый к Ней не утруди́тся, и бдяй Ея́ ра́ди вско́ре без печа́ли бу́дет. Я́ко досто́йных Ея́ Сама́ обхо́дит, и́щущи, и во стезя́х Ея́ явля́ется им благоприе́мне. Му́дрости никогда́же одоле́ет зло́ба. Сих ра́ди и рачи́тель бых добро́ты Ея́, и возлюби́х Ю́, и поиска́х от ю́ности моея́. И взыска́х Неве́сту привести́ себе́, я́ко всех Влады́ка возлюби́ Ю́. Таи́нница бо есть Бо́жия хи́трости, и обрета́тельница дел Его́. Труды́ Ея́ суть доброде́тели: целому́дрию же и ра́зуму Та учи́т, пра́вде и му́жеству, и́хже потре́бнее ничто́же есть в житии́ челове́ком. А́ще же и мно́гаго иску́сства жела́ет кто, весть дре́вняя, и бы́ти хотя́щая разсмо́трит. Свесть изви́тия слове́с и разреше́ния гада́ний, зна́мения и чудеса́ проразуме́ет, и сбытия́ време́н и лет; и всем сове́тник есть благ, я́ко безсме́ртие есть в Ней и благосла́вие во обще́нии слове́с Ея́. Сего́ ра́ди бесе́довах ко Го́споду, и помоли́хся Ему́, и рех от всего́ се́рдца моего́: Бо́же отце́в и Го́споди ми́лости, сотвори́вый вся Сло́вом Твои́м и Му́дростию Твое́ю устро́ивый челове́ка, да владе́ет бы́вшими от Тебе́ тварьми́ и да управля́ет мир в преподо́бии и пра́вде. Даждь ми Твои́х Престо́лов приседя́щую Прему́дрость и не отлучи́ мене́ от о́трок Твои́х, я́ко аз раб Твой и сын рабы́ни Твоея́. Посли́ Ю́ с Небе́с от свята́го жили́ща Твоего́, и от Престо́ла сла́вы Твоея́, да су́щи со мно́ю, научи́т мя, что благоуго́дно есть пред Тобо́ю, и наста́вит мя в ра́зум, и сохрани́т мя в сла́ве Свое́й. Помышле́ния бо сме́ртных вся боязли́ва, и погреши́тельна умышле́ния их.

Притч 10:31А; 10: 32А; ср. Притч 11:2Б; 10:2Б; Притч 11:7А; 11:19А; ср. Притч 13:2А, 9А, ?; 15:2А; ср. Притч 14:33; Притч 22:11А, ?; Прем 6:13; 6:12Б; 6:14А; 6:15Б; 6:16А; 7:30Б; 8:2Б; 8:2Б; 8:3Б; 8:4; 8:7Б; 8:8; ср. Прем 8:9Б; ср. Прем 8:17Б; Прем 8:18Б; 8:21Б; 9:1-3А; 9:4-5А; 9:10; 9:11Б; 9:14

3. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние.

Похваля́ему пра́веднику, возвеселя́тся лю́дие: безсме́ртие бо есть па́мять его́, я́ко от Го́спода познава́ется и от челове́ков, и уго́дна Го́споду душа́ его́. Возлюби́те у́бо, о му́жие, Му́дрость и поживете́, восхощи́те Ея́ и нака́зани бу́дете: нача́ло бо Ея́ любы́ и соблюде́ние зако́на. Почти́те Прему́дрость, да во ве́ки ца́рствуете. Возвещу́ вам и не скры́ю от вас та́ин Бо́жиих. Я́ко Той му́дрости наста́вник есть, и му́дрых испра́витель, и вся́кому смы́слу и де́лу хитрее́ц. И всем смы́слом научи́т Му́дрость: есть бо в Ней Дух разу́мен и свят, и сия́ние Све́та Присносу́щнаго, и О́браз бла́гости Бо́жия. Та́я дру́ги Бо́жия и про́роки устроя́ет. Благоле́пнейши же есть со́лнца и па́че вся́каго сотворе́ния звезд, све́ту сосужда́ема обрета́ется пе́рвейши. Та́я угожда́ющия Ей от боле́зни изба́ви и наста́ви на стези́ пра́выя. Даде́ им ра́зум име́ти свят и сохрани́ от ловя́щих, и по́двиг кре́пок подаде́ им. Да разуме́ют вси, я́ко си́льнейши всего́ есть благоче́стие; и никогда́же премо́жет зло́ба му́дрости, ниже́ пре́йдет злы́я облича́ющи суд. Реко́ша же в себе́, помы́сливше непра́ведно: наси́льствуем пра́ведному и не пощади́м преподо́бства его́, ни усрами́мся седи́н ста́рости многоле́тны. Бу́дет бо нам кре́пость зако́н, и улови́м пра́веднаго, я́ко неуго́ден нам есть, и проти́вится дело́м на́шим, и поно́сит нам отпаде́ние зако́на, и облича́ет нам согреше́ния наказа́ния на́шего. Возвеща́ет нам ра́зум име́ти Бо́жий и о́трока Госпо́дня себе́ имену́ет. Бысть нам на обличе́ние помышле́ний на́ших и тя́жек нам есть, и ви́дим, я́ко неподо́бно ины́м житие́ его́ и измене́ны стези́ его́. В поруга́ние вмени́хомся ему́, и удаля́ется от путе́й на́ших, я́ко от нечисто́т, и блажи́т после́дняя пра́ведных. Уви́дим у́бо, а́ще словеса́ его́ и́стинна суть, иску́сим, я́же сбыва́ются ему́. Руга́нием и му́кою истя́жем его́, да разуме́ем кро́тость его́, и иску́сим беззло́бство его́, сме́ртию безобра́зною осу́дим его́, бу́дет бо посеще́ние от слове́с его́. Сия́ помы́слиша и прельсти́шася: ослепи́ бо я́ зло́ба их, и не разуме́ша та́ин Бо́жиих и не разсуди́ша, я́ко Ты еси́ Бог Еди́н, живота́ име́яй и сме́рти власть, и спаса́яй во вре́мя ско́рби, и избавля́яй от вся́каго зла. Ще́др и ми́лостив, и дая́й преподо́бным Свои́м благода́ть, и Свое́ю мы́шцею го́рдым противля́яся.

Притч 29:2А; Прем 4:1Б; 4:14А; 6:11; ср. Прем 6:17А, 18А; 6:21Б; 6:21Б; Прем 7:15Б; ср. Прем 7:15Б; Прем 7:21Б; 7:22А; 7:26А, В; 7:27Б; 7:29; 10:9; 10:10Б; 10:10В; ср.Прем 10:12; 7:30Б; Прем 2:1А; ср. Прем 2:10А; Прем 2:11А; 2:11А; 2:13-16; 2:17; 2:19-21; 2:19-22; ?; ср. Притч 3:34

Утр. – Ин., 35 зач. (от полу'), X, 1–9. Лит. – 2 Сол., 277 зач., III, 6–18. Лк., 82 зач., XVI, 15–18; XVII, 1–4. Свт.: Еф., 233 зач., VI, 10–17. Мф., 11 зач., V, 14–19.

Евангелие от Иоанна, зачало 35Б

Рече́ Госпо́дь ко прише́дшым к Нему́ иуде́ем: ами́нь, ами́нь глаго́лю вам, не входя́й две́рьми во двор о́вчий, но прела́зя и́нуде, той тать есть и разбо́йник. А входя́й две́рьми па́стырь есть овца́м. Сему́ две́рник отверза́ет, и о́вцы глас его́ слы́шат, и своя́ о́вцы глаша́ет по и́мени, и изго́нит их. И егда́ своя́ о́вцы иждене́т, пред ни́ми хо́дит, и о́вцы по нем и́дут, я́ко ве́дят глас его́. По чужде́м же не и́дут, но бежа́т от него́, я́ко не зна́ют чужда́го гла́са. Сию́ при́тчу рече́ им Иису́с, они́ же не разуме́ша, что бя́ше, я́же глаго́лаше им. Рече́ же па́ки им Иису́с: ами́нь, ами́нь глаго́лю вам, я́ко Аз есмь дверь овца́м. Вси, ели́ко их прии́де пре́жде Мене́, та́тие суть и разбо́йницы, но не послу́шаша их о́вцы. Аз есмь дверь, Мно́ю а́ще кто вни́дет, спасе́тся, и вни́дет и изы́дет, и па́жить обря́щет.

Послание к солуняном второе, зачало 277

Бра́тие, повелева́ем вам о и́мени Го́спода на́шего Иису́са Христа́, отлуча́тися вам от вся́каго бра́та безчи́нно ходя́ща, а не по преда́нию, е́же прия́ша от нас. Са́ми бо ве́сте, ка́ко ле́по есть вам подо́битися нам, я́ко не безчи́нновахом у вас, ни ту́не хлеб ядо́хом у кого́, но в труде́ и по́двизе, нощь и день де́лающе, да не отягчи́м никого́же от вас. Не я́ко не и́мамы вла́сти, но я́ко да себе́ о́браз да́мы вам, во е́же уподо́битися нам. И́бо егда́ бе́хом у вас, сие́ завещава́хом вам: я́ко а́ще кто не хо́щет де́лати ниже́ да яст. Слы́шим бо не́кия безчи́нно ходя́щыя у вас, ничто́же де́лающыя, но лука́вно обходя́щыя. Таковы́м запреща́ем и мо́лим о Го́споде на́шем Иису́се Христе́, да с безмо́лвием де́лающе, свой хлеб ядя́т. Вы же, бра́тие, не стужа́йте си до́брое творя́ще. А́ще ли же кто не послу́шает словесе́ на́шего посла́нием, сего́ назна́менуйте и не примеша́йтеся ему́, да посрами́тся. И не а́ки врага́ име́йте его́, но наказу́йте я́коже бра́та. Сам же Госпо́дь ми́ра да даст вам мир всегда́ во вся́ком о́бразе. Госпо́дь со все́ми ва́ми. Целова́ние мое́ю руко́ю Па́влею, е́же есть зна́мение во вся́ком посла́нии, си́це пишу́: благода́ть Го́спода на́шего Иису́са Христа́ со все́ми ва́ми. Ами́нь.

Евангелие от Луки, зачало 82

Рече́ Госпо́дь ко прише́дшым к Нему́ иуде́ем: вы есте́ оправда́юще себе́ пред челове́ки, Бог же весть сердца́ ва́ша, я́ко е́же есть в челове́цех высоко́, ме́рзость есть пред Бо́гом. Зако́н и проро́цы до Иоа́нна, отто́ле Ца́рствие Бо́жие благовеству́ется, и всяк в не ну́дится. Удо́бее же есть не́бу и земли́ прейти́, не́же от зако́на еди́ной черте́ поги́бнути. Всяк пуща́яй жену́ свою́ и приводя́ и́ну прелюбы́ де́ет, и женя́йся пуще́ною от му́жа прелюбы́ твори́т. Рече́ же ко ученико́м Свои́м: не возмо́жно есть не приити́ собла́зном, го́ре же, его́же ра́ди прихо́дит. У́нее ему́ бы́ло бы, а́ще же́рнов осе́льский облежа́л бы о вы́и его́, и вве́ржен в мо́ре, не́же да соблазни́т ма́лых сих еди́наго. Внемли́те себе́. А́ще согреши́т к тебе́ брат твой, запрети́ ему́, и а́ще пока́ется, оста́ви ему́, и а́ще седми́щи на день согреши́т к тебе́ и седми́щи на день обрати́тся, глаго́ля: ка́юся, оста́ви ему́.

Послание ко ефесеем, зачало 233

Бра́тие, возмога́йте о Го́споде и в держа́ве кре́пости Его́, облецы́теся во вся ору́жия Бо́жия, я́ко возмощи́ вам ста́ти проти́ву ко́знем диа́вольским, я́ко несть на́ша брань к кро́ви и пло́ти, но к нача́лом и ко власте́м и к миродержи́телем тмы ве́ка сего́, к духово́м зло́бы поднебе́сным. Сего́ ра́ди приими́те вся ору́жия Бо́жия, да возмо́жете проти́витися в день лют и вся соде́явше ста́ти. Ста́ните у́бо препоя́сани чресла́ ва́ша и́стиною, и обо́лкшеся в броня́ пра́вды, и обу́вше но́зе во угото́вание благовествова́ния ми́ра, над все́ми же восприи́мше щит ве́ры, в не́мже возмо́жете вся стре́лы лука́ваго разжже́нныя угаси́ти. И шлем спасе́ния восприими́те, и мечь духо́вный, и́же есть глаго́л Бо́жий.

Евангелие от Матфеа, зачало 11

Рече́ Госпо́дь Свои́м ученико́м: вы есте́ свет ми́ра, не мо́жет град укры́тися верху́ горы́ стоя́. Ниже́ вжига́ют свети́льника и поставля́ют его́ под спу́дом, но на све́щнице, и све́тит всем, и́же в хра́мине суть. Та́ко да просвети́тся свет ваш пред челове́ки, я́ко да ви́дят ва́ша до́брая дела́ и просла́вят Отца́ ва́шего, И́же на небесе́х. Да не мни́те, я́ко приидо́х разори́ти зако́н, или́ проро́ки: не приидо́х разори́ти, но испо́лнити. Ами́нь бо глаго́лю вам: до́ндеже пре́йдет не́бо и земля́, ио́та еди́на, или́ еди́на черта́ не пре́йдет от зако́на, до́ндеже вся бу́дут. И́же а́ще разори́т еди́ну за́поведий сих ма́лых и нау́чит та́ко челове́ки, мний нарече́тся в Ца́рствии Небе́снем, а и́же сотвори́т и нау́чит, сей ве́лий нарече́тся в Ца́рствии Небе́снем.