Шрифт

Чтения дня / Календарь 2022

Богослужебные чтения 1 декабря 2022 года

2 Сол., 276 зач., II, 13 – III, 5. Лк., 80 зач., XVI, 1–9.

Послание к солуняном второе, зачало 276

Бра́тие, мы до́лжни есмы́ благодари́ти Бо́га всегда́ о вас, бра́тие возлю́бленная от Го́спода, я́ко избра́л есть вас Бог от нача́ла во спасе́ние во святы́ни Ду́ха и ве́ры и́стины, в не́же призва́ вас благовествова́нием на́шим, в получе́ние сла́вы Го́спода на́шего Иису́са Христа́. Те́мже у́бо, бра́тие, сто́йте и держи́те преда́ния, и́мже научи́стеся или́ сло́вом, или́ посла́нием на́шим. Сам же Госпо́дь наш Иису́с Христо́с, и Бог и Оте́ц наш, возлюби́вый нас, и да́вый утеше́ние ве́чно, и упова́ние бла́го в благода́ти, да уте́шит сердца́ ва́ша, и да утверди́т во вся́ком сло́ве и де́ле бла́зе. Про́чее же моли́теся о нас, бра́тие, да сло́во Госпо́дне тече́т и сла́вится, я́коже и в вас, и да изба́вимся от злых и лука́вых челове́к, не всех бо есть ве́ра. Ве́рен есть Госпо́дь, И́же утверди́т вы и сохрани́т от лука́ваго. Упова́ем же на Го́спода о вас, я́ко я́же повелева́ем вам, и творите́

Евангелие от Луки, зачало 80

Рече́ Госпо́дь при́тчу сию́: челове́к не́кий бе бога́т, и́же имя́ше приста́вника, и той оклевета́н бысть к нему́, я́ко расточа́ет име́ния его́. И пригласи́в его́ рече́ ему́: что се слы́шу о тебе́? Возда́ждь отве́т о приставле́нии домо́внем, не возмо́жеши бо ктому́ до́му стро́ити. Рече́ же в себе́ приста́вник до́му: что сотворю́, я́ко госпо́дь мой оте́млет строе́ние до́му от мене́? Копа́ти не могу́, проси́ти стыжу́ся. Разуме́х, что сотворю́, да егда́ отста́влен бу́ду от строе́ния до́му, прии́мут мя в до́мы своя́. И призва́в еди́наго кого́ждо до́лжник господи́на своего́, глаго́лаше пе́рвому: коли́цем до́лжен еси́ господи́ну моему́? Он же рече́: сто мер ма́сла. И рече́ ему́: приими́ писа́ние твое́, и сед ско́ро напиши́ пятьдеся́т. Пото́м же рече́ друго́му: ты же коли́цем до́лжен еси́? Он же рече́: сто мер пшени́цы. И глаго́ла ему́: приими́ писа́ние твое́, и напиши́ о́смьдесят. И похвали́ госпо́дь до́му строи́теля непра́веднаго, я́ко му́дре сотвори́, я́ко сы́нове ве́ка сего́ мудре́йши па́че сыно́в све́та в ро́де свое́м суть. И Аз вам глаго́лю: сотвори́те себе́ дру́ги от мамо́ны непра́вды, да егда́ оскуде́ете, прии́мут вы в ве́чныя кро́вы.