Шрифт

Чтения дня / Календарь 2024

Богослужебные чтения 30 ноября 2024 года

Паримии на преподобнаго Никона Радонежскаго

1. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние.

Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией, и не прико́снется их му́ка. Непщева́ни бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти, и вмени́ся озлобле́ние исхо́д их, и е́же от нас ше́ствие сокруше́ние, они же суть в ми́ре. И́бо пред лице́м челове́ческим а́ще и му́ку прии́мут, упова́ние их безсме́ртия испо́лнено. И вма́ле нака́зани бы́вше, вели́кими благоде́тельствовани бу́дут, я́ко Бог искуси́ я́ и обре́те их досто́йны Себе́. Я́ко зла́то в горни́ле, искуси́ их и, я́ко всепло́дие же́ртвенное, прия́т я́. И во вре́мя посеще́ния их возсия́ют и, я́ко и́скры по сте́блию, потеку́т. Су́дят язы́ком, и облада́ют людьми́, и воцари́тся Госпо́дь в них во ве́ки. Наде́ющиися Нань разуме́ют и́стину, и ве́рнии в любви́ пребу́дут Ему́. Я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́, и посеще́ние во избра́нных Его́.

Прем 3:1–9

2. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние.

Пра́ведницы во ве́ки живу́т, и в Го́споде мзда их, и попече́ние их у Вы́шняго. Сего́ ра́ди прии́мут Ца́рствие благоле́пия и вене́ц добро́ты от руки́ Госпо́дни, зане́ десни́цею покры́ет я́ и мы́шцею защити́т их. Прии́мет всеору́жие рве́ние Свое́ и вооружи́т тварь в месть враго́м. Облече́тся в броня́ пра́вды и возложи́т шлем, суд нелицеме́рен. Прии́мет щит непобеди́мый, преподо́бие. Поостри́т же напра́сный гнев во ору́жие; спобо́рет же с ним мир на безу́мныя. По́йдут праволу́чныя стре́лы мо́лниины и, я́ко от благокру́гла лу́ка облако́в, на наме́рение полетя́т. И от каменоме́тныя я́рости испо́лнь паду́т гра́ды, вознегоду́ет на них вода́ морска́я, ре́ки же потопя́т я́ на́гло. Сопроти́в ста́нет им дух си́лы и, я́ко ви́хор, разве́ет их и опустоши́т всю зе́млю беззако́ние, и злоде́йство преврати́т престо́лы си́льных. Слы́шите у́бо, ца́рие, и разуме́йте, навы́кните судии́ конце́в земли́. Внуши́те, держа́щии мно́жества и гордя́щиися о наро́дех язы́ков, я́ко дана́ есть от Го́спода держа́ва вам и си́ла от Вы́шняго.

Прем 5:15–24; 6:1–3

3. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние.

Пра́ведник, а́ще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет: ста́рость бо честна́ не многоле́тна, ниже́ в числе́ лет исчита́ется. Седи́на же есть му́дрость челове́ком, и во́зраст ста́рости житие́ нескве́рно. Благоуго́ден Бо́гу быв, возлю́блен бысть, и живы́й посреде́ гре́шник преста́влен бысть, восхище́н бысть, да не зло́ба измени́т ра́зума его́ или́ лесть прельсти́т ду́шу его́. Раче́ние бо зло́бы помрача́ет до́брая и паре́ние по́хоти пременя́ет ум незло́бив. Сконча́вся вма́ле, испо́лни ле́та до́лга, уго́дна бо бе Го́сподеви душа́ его́, сего́ ра́ди потща́ся от среды́ лука́вствия. Лю́дие же ви́девше и не разуме́вше, ниже́ положи́вше в помышле́нии таково́е, я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́ и посеще́ние во избра́нных Его́.

Прем 4:7–15

Прп.: Гал., 213 зач., V, 22 – VI, 2. Мф., 10 зач., IV, 25 – V, 12 . Свт.: 1 Кор., 151 зач., XII, 7–11. Мф., 34 зач. (от полу'), X, 1, 5–8 . Ряд.: 2 Кор., 185 зач., VIII, 1–5. Лк., 49 зач., IX, 57–62.

Послание к галатом, зачало 213

Бра́тие, плод духо́вный есть любы́, ра́дость, мир, долготерпе́ние, бла́гость, милосе́рдие, ве́ра, кро́тость, воздержа́ние: на таковы́х несть зако́на. А и́же Христо́вы суть, плоть распя́ша со страстьми́ и похотьми́. А́ще живе́м ду́хом, ду́хом и да хо́дим. Не быва́им тщесла́вни, друг дру́га раздража́юще, друг дру́гу зави́дяще. Бра́тие, а́ще и впаде́т челове́к в не́кое прегреше́ние, вы духо́внии исправля́йте такова́го ду́хом кро́тости: блюды́й себе́, да не и ты искуше́н бу́деши. Друг дру́га тяготы́ носи́те, и та́ко испо́лните зако́н Христо́в.

Евангелие от Матфеа, зачало 10А

Во вре́мя о́но, по Иису́се идо́ша наро́ди мно́зи от Галиле́и и десяти́ град, и от Иерусали́ма и Иуде́и, и со о́наго по́лу Иорда́на. Узре́в же наро́ды, взы́де на гору́, и се́дшу Ему́, приступи́ша к Нему́ ученицы́ Его́. И отве́рз уста́ Своя́, уча́ше их, глаго́ля: блаже́ни ни́щии ду́хом, я́ко тех есть Ца́рствие Небе́сное. Блаже́ни пла́чущии, я́ко ти́и уте́шатся. Блаже́ни кро́тцыи, я́ко ти́и насле́дят зе́млю. Блаже́ни а́лчущии и жа́ждущии пра́вды, я́ко ти́и насы́тятся. Блаже́ни ми́лостивии, я́ко ти́и поми́ловани бу́дут. Блаже́ни чи́стии се́рдцем, я́ко ти́и Бо́га у́зрят. Блаже́ни миротво́рцы, я́ко ти́и сы́нове Бо́жии нареку́тся. Блаже́ни изгна́ни пра́вды ра́ди, я́ко тех есть Ца́рствие Небе́сное. Блаже́ни есте́, егда́ поно́сят вам, и иждену́т, и реку́т всяк зол глаго́л на вы лжу́ще, Мене́ ра́ди. Ра́дуйтеся и весели́теся, я́ко мзда ва́ша мно́га на небесе́х.

Послание к коринфяном первое, зачало 151

Бра́тие, кому́ждо дае́тся явле́ние Ду́ха на по́льзу. О́вому бо Ду́хом дае́тся сло́во прему́дрости, ино́му же сло́во ра́зума, о то́мже Ду́се, друго́му же ве́ра, те́мже Ду́хом, ино́му же дарова́ния исцеле́ний, о то́мже Ду́се. Друго́му же де́йствия сил, ино́му же проро́чество, друго́му же разсужде́ния духово́м, ино́му же ро́ди язы́ков, друго́му же сказа́ния язы́ков. Вся же сия́ де́йствует еди́н и то́йжде Дух, разделя́я вла́стию коему́ждо я́коже хо́щет.

Евангелие от Матфеа, зачало 34Б

Во вре́мя о́но, призва́ Иису́с обана́десять ученики́ Своя́, даде́ им власть на дусе́х нечи́стых, я́ко да изго́нят их, и цели́ти всяк неду́г и вся́ку боле́знь. Сия́ обана́десять посла́ Иису́с, запове́да им, глаго́ля: на путь язы́к не иди́те и во град Самаря́нский не вни́дите. Иди́те же па́че ко овца́м поги́бшым до́му Изра́илева. Ходя́ще же пропове́дуйте, глаго́люще, я́ко прибли́жися Ца́рствие Небе́сное. Боля́щыя изцеля́йте, прокаже́нныя очища́йте, ме́ртвыя воскреша́йте, бе́сы изгоня́йте, ту́не прия́сте, ту́не дади́те.

Послание к коринфяном второе, зачало 185

Бра́тие, сказу́ю вам благода́ть Бо́жию, да́нную в це́рквах Македо́нских, я́ко во мно́зем искуше́нии скорбе́й избы́ток ра́дости их, и я́же во глубине́ нищета́ их избы́точествова в бога́тство простоты́ их. Я́ко по си́ле их, свиде́тельствую, и па́че си́лы доброхо́тни, со мно́гим моле́нием моля́ще нас, благода́ть и обще́ние служе́ния, е́же во святы́х, прия́ти нам. И не я́коже наде́яхомся, но себе́ вда́ша пе́рвее Го́сподеви, и нам во́лею Бо́жиею.

Евангелие от Луки, зачало 49

Во вре́мя о́но, иду́щу Иису́су по пути́, рече́ не́кий к Нему́: иду́ по Тебе́, а́може а́ще и́деши, Го́споди. И рече́ ему́ Иису́с: ли́си я́звины и́мут, и пти́цы небе́сныя гне́зда, Сын же Челове́ческий не и́мать где главу́ подклони́ти. Рече́ же ко друго́му: ходи́ вслед Мене́. Он же рече́: Го́споди, повели́ ми, да шед пре́жде погребсти́ отца́ моего́. Рече́ же ему́ Иису́с: оста́ви ме́ртвыя погребсти́ своя́ мертвецы́, ты же шед возвеща́й Ца́рствие Бо́жие. Рече́ же и други́й: иду́ по Тебе́, Го́споди, пре́жде же повели́ ми отвеща́ти ми ся, и́же суть в дому́ мое́м. Рече́ же к нему́ Иису́с: никто́же возло́ж ру́ку свою́ на ра́ло и зря вспять, упра́влен есть в Ца́рствии Бо́жии.