Шрифт

Чтения дня / Календарь 2022

Богослужебные чтения 30 ноября 2022 года

2 Сол., 275 зач., II, 1–12. Лк., 78 зач., XV, 1–10. Прп.: Гал., 213 зач., V, 22 – VI, 2. Мф., 10 зач., IV, 25 – V, 12 . Свт.: 1 Кор., 151 зач., XII, 7–11. Мф., 34 зач. (от полу'), X, 1, 5–8 .

Послание к солуняном второе, зачало 275

Бра́тие, мо́лим вы о прише́ствии Го́спода на́шего Иису́са Христа́ и на́шем собра́нии о Нем, не ско́ро подвиза́тися вам от ума́, ни ужаса́тися ниже́ ду́хом, ниже́ сло́вом, ни посла́нием а́ки от нас по́сланным, я́ко уже́ настои́т день Христо́в. Да никто́же вас прельсти́т ни по еди́ному же о́бразу, я́ко а́ще не прии́дет отступле́ние пре́жде, и откры́ется челове́к беззако́ния, сын поги́бели, проти́вник и превознося́йся па́че вся́каго глаго́лемаго Бо́га или́ чти́лища, я́коже ему́ се́сти в це́ркви Бо́жией а́ки Бо́гу, показу́ющу себе́, я́ко Бог есть. Не по́мните ли, я́ко еще́ живы́й у вас, сия́ глаго́лах вам? И ны́не одержа́щее ве́сте, во е́же яви́тися ему́ в свое́ ему́ вре́мя. Та́йна бо уже́ де́ется беззако́ния, то́чию держя́й ны́не до́ндеже от среды́ бу́дет, и тогда́ яви́тся беззако́нник, его́же Госпо́дь Иису́с убие́т ду́хом уст Свои́х, и упраздни́т явле́нием прише́ствия Своего́, его́же есть прише́ствие по де́йству сатанину́ во вся́кой си́ле и зна́мениих и чудесе́х ло́жных, и во вся́кой льсти непра́вды в погиба́ющих, зане́ любве́ и́стины не прия́ша, во е́же спасти́ся им. И сего́ ра́ди по́слет им Бог де́йство льсти, во е́же ве́ровати им лжи, да суд прии́мут вси неве́ровавшии и́стине, но благоволи́вше в непра́вде.

Евангелие от Луки, зачало 78

Во вре́мя о́но, бя́ху приближа́ющеся Иису́су вси мытари́е и гре́шницы, послу́шати Его́. И ропта́ху фарисе́е и кни́жницы, глаго́люще, я́ко Сей гре́шники прие́млет и с ни́ми яст. Рече́ же к ним при́тчу сию́, глаго́ля: кий челове́к от вас имы́й сто ове́ц, и погу́бль еди́ну от них, не оста́вит ли девяти́десят и девяти́ в пусты́ни и и́дет вслед поги́бшия, до́ндеже обря́щет ю́? И обре́т возлага́ет на ра́ме свои́ ра́дуяся. И прише́д в дом, созыва́ет дру́ги и сосе́ды, глаго́ля им: ра́дуйтеся со мно́ю, я́ко обрето́х овцу́ мою́ поги́бшую. Глаго́лю вам, я́ко та́ко ра́дость бу́дет на небеси́ о еди́нем гре́шнице ка́ющемся, не́жели о девяти́десятих и девяти́ пра́ведник, и́же не тре́буют покая́ния. Или́ ка́я жена́ иму́щи де́сять драхм, а́ще погуби́т дра́хму еди́ну, не вжига́ет ли свети́льника, и помете́т хра́мину, и и́щет приле́жно, до́ндеже обря́щет? И обре́тши созыва́ет други́ни и сосе́ды, глаго́лющи: ра́дуйтеся со мно́ю, я́ко обрето́х дра́хму поги́бшую. Та́ко, глаго́лю вам, ра́дость быва́ет пред А́нгелы Бо́жиими о еди́ном гре́шнице ка́ющемся.

Послание к галатом, зачало 213

Бра́тие, плод духо́вный есть любы́, ра́дость, мир, долготерпе́ние, бла́гость, милосе́рдие, ве́ра, кро́тость, воздержа́ние: на таковы́х несть зако́на. А и́же Христо́вы суть, плоть распя́ша со страстьми́ и похотьми́. А́ще живе́м ду́хом, ду́хом и да хо́дим. Не быва́им тщесла́вни, друг дру́га раздража́юще, друг дру́гу зави́дяще. Бра́тие, а́ще и впаде́т челове́к в не́кое прегреше́ние, вы духо́внии исправля́йте такова́го ду́хом кро́тости: блюды́й себе́, да не и ты искуше́н бу́деши. Друг дру́га тяготы́ носи́те, и та́ко испо́лните зако́н Христо́в.

Евангелие от Матфеа, зачало 10А

Во вре́мя о́но, по Иису́се идо́ша наро́ди мно́зи от Галиле́и и десяти́ град, и от Иерусали́ма и Иуде́и, и со о́наго по́лу Иорда́на. Узре́в же наро́ды, взы́де на гору́, и се́дшу Ему́, приступи́ша к Нему́ ученицы́ Его́. И отве́рз уста́ Своя́, уча́ше их, глаго́ля: блаже́ни ни́щии ду́хом, я́ко тех есть Ца́рствие Небе́сное. Блаже́ни пла́чущии, я́ко ти́и уте́шатся. Блаже́ни кро́тцыи, я́ко ти́и насле́дят зе́млю. Блаже́ни а́лчущии и жа́ждущии пра́вды, я́ко ти́и насы́тятся. Блаже́ни ми́лостивии, я́ко ти́и поми́ловани бу́дут. Блаже́ни чи́стии се́рдцем, я́ко ти́и Бо́га у́зрят. Блаже́ни миротво́рцы, я́ко ти́и сы́нове Бо́жии нареку́тся. Блаже́ни изгна́ни пра́вды ра́ди, я́ко тех есть Ца́рствие Небе́сное. Блаже́ни есте́, егда́ поно́сят вам, и иждену́т, и реку́т всяк зол глаго́л на вы лжу́ще, Мене́ ра́ди. Ра́дуйтеся и весели́теся, я́ко мзда ва́ша мно́га на небесе́х.

Послание к коринфяном первое, зачало 151

Бра́тие, кому́ждо дае́тся явле́ние Ду́ха на по́льзу. О́вому бо Ду́хом дае́тся сло́во прему́дрости, ино́му же сло́во ра́зума, о то́мже Ду́се, друго́му же ве́ра, те́мже Ду́хом, ино́му же дарова́ния исцеле́ний, о то́мже Ду́се. Друго́му же де́йствия сил, ино́му же проро́чество, друго́му же разсужде́ния духово́м, ино́му же ро́ди язы́ков, друго́му же сказа́ния язы́ков. Вся же сия́ де́йствует еди́н и то́йжде Дух, разделя́я вла́стию коему́ждо я́коже хо́щет.

Евангелие от Матфеа, зачало 34Б

Во вре́мя о́но, призва́ Иису́с обана́десять ученики́ Своя́, даде́ им власть на дусе́х нечи́стых, я́ко да изго́нят их, и цели́ти всяк неду́г и вся́ку боле́знь. Сия́ обана́десять посла́ Иису́с, запове́да им, глаго́ля: на путь язы́к не иди́те и во град Самаря́нский не вни́дите. Иди́те же па́че ко овца́м поги́бшым до́му Изра́илева. Ходя́ще же пропове́дуйте, глаго́люще, я́ко прибли́жися Ца́рствие Небе́сное. Боля́щыя изцеля́йте, прокаже́нныя очища́йте, ме́ртвыя воскреша́йте, бе́сы изгоня́йте, ту́не прия́сте, ту́не дади́те.