Шрифт

Чтения дня / Календарь 2021

Богослужебные чтения 24 ноября 2021 года

1 Сол., 264 зач., II, 1-8. Лк., 69 зач., XII, 48-59. Мчч.: Еф., 233 зач., VI, 10-17. Мф., 38 зач., X, 32-33, 37-38; XIX, 27-30. Прп.: Евр., 335 зач., XIII, 17-21. Мф., 10 зач., IV, 25 - V, 12.

Послание к солуняном первое, зачало 264

Бра́тие, ве́сте вход наш и́же к вам, я́ко не вотще́ бысть, но предпострада́вше и досажде́ни бы́вше, я́коже ве́сте, в Фили́ппех, дерзну́хом о Бо́зе на́шем глаго́лати к вам благовествова́ние Бо́жие со мно́гим по́двигом. Утеше́ние бо на́ше не от пре́лести, ни от нечистоты́, ни ле́стию, но я́коже искуси́хомся от Бо́га ве́рни бы́ти прия́ти благовествова́ние, та́ко глаго́лем, не а́ки челове́ком угожда́юще, но Бо́гу искуша́ющему сердца́ на́ша. Никогда́же бо в словеси́ ласка́ния бы́хом к вам, я́коже ве́сте, ниже́ вино́ю лихоима́ния, Бог свиде́тель! Ни и́щуще от челове́к сла́вы, ни от вас, ни от ине́х, могу́ще в тяготе́ бы́ти, я́коже Христо́вы Апо́столи, но бы́хом ти́си посреде́ вас, я́коже дои́лица гре́ет своя́ ча́да. Та́ко жела́юще вас, благоволи́хом пода́ти вам не то́чию благовествова́ние Бо́жие, но и ду́шы своя́, зане́же возлю́блени бы́сте нам.

Евангелие от Луки, зачало 69

Рече́ Госпо́дь: вся́кому, ему́же дано́ бу́дет мно́го, мно́го взы́щется от него́, и ему́же преда́ша мно́жайше, мно́жайше про́сят от него́. Огня́ приидо́х воврещи́ на зе́млю, и что хощу́, а́ще уже́ возгоре́ся? Креще́нием же и́мам крести́тися, и ка́ко удержу́ся, до́ндеже сконча́ются? Мните́ ли, я́ко ми́ра приидо́х да́ти на зе́млю? Ни, глаго́лю вам, но разделе́ния. Бу́дут бо отсе́ле пять во еди́ном дому́ разделе́ни, трие́ на два, и два на три. Раздели́тся оте́ц на сы́на, и сын на отца́, ма́ти на дщерь, и дщи на ма́терь, свекры́ на неве́сту свою́, и неве́ста на свекро́вь свою́. Глаго́лаше же и наро́дом: егда́ у́зрите о́блак восходя́щь от за́пада, а́бие глаго́лете: ту́ча гряде́т, и быва́ет та́ко. И егда́ юг ве́ющь, глаго́лете: зной бу́дет, и быва́ет. Лицеме́ри, лице́ не́бу и земли́ ве́сте искуша́ти, вре́мене же сего́ ка́ко не искуша́ете? Что же и о себе́ не су́дите пра́ведное? Егда́ бо гряде́ши с сопе́рником твои́м ко кня́зю, на пути́ даждь де́лание избы́ти от него́, да не ка́ко привлече́т тебе́ к судии́, и судия́ тя преда́ст слузе́, и слуга́ всади́т тя в темни́цу. Глаго́лю тебе́: не изы́деши отту́ду, до́ндеже и после́днюю ме́дницу возда́си.

Послание ко ефесеем, зачало 233

Бра́тие, возмога́йте о Го́споде и в держа́ве кре́пости Его́, облецы́теся во вся ору́жия Бо́жия, я́ко возмощи́ вам ста́ти проти́ву ко́знем диа́вольским, я́ко несть на́ша брань к кро́ви и пло́ти, но к нача́лом и ко власте́м и к миродержи́телем тмы ве́ка сего́, к духово́м зло́бы поднебе́сным. Сего́ ра́ди приими́те вся ору́жия Бо́жия, да возмо́жете проти́витися в день лют и вся соде́явше ста́ти. Ста́ните у́бо препоя́сани чресла́ ва́ша и́стиною, и обо́лкшеся в броня́ пра́вды, и обу́вше но́зе во угото́вание благовествова́ния ми́ра, над все́ми же восприи́мше щит ве́ры, в не́мже возмо́жете вся стре́лы лука́ваго разжже́нныя угаси́ти. И шлем спасе́ния восприими́те, и мечь духо́вный, и́же есть глаго́л Бо́жий.

Евангелие от Матфеа, зачало 38А

Рече́ Госпо́дь Свои́м ученико́м: всяк и́же испове́сть Мя пред челове́ки, испове́м его́ и Аз пред Отце́м Мои́м, и́же на небесе́х, а и́же отве́ржется Мене́ пред челове́ки, отве́ргуся его́ и Аз пред Отце́м Мои́м, и́же на небесе́х. И́же лю́бит отца́ или́ ма́терь па́че Мене́, несть Мене́ досто́ин, и и́же лю́бит сы́на или́ дщерь па́че Мене́, несть Мене́ досто́ин, и и́же не прии́мет креста́ своего́ и вслед Мене́ гряде́т, несть Мене́ досто́ин. Тогда́ отвеща́в Петр рече́ Ему́: се мы оста́вихом вся и вслед Тебе́ идо́хом, что у́бо бу́дет нам? Иису́с же рече́ им: ами́нь глаго́лю вам, я́ко вы ше́дшии по Мне, в пакибытие́, егда́ ся́дет Сын Челове́ческий на престо́ле сла́вы Своея́, ся́дете и вы на двоюна́десяте престо́лу, судя́ще обемана́десяте коле́нома Изра́илевома. И всяк, и́же оста́вит дом, или́ бра́тию, или́ сестры́, или́ отца́, или́ ма́терь, или́ жену́, или́ ча́да, или́ се́ла, и́мене Моего́ ра́ди, стори́цею прии́мет и живо́т ве́чный насле́дит. Мно́зи же бу́дут пе́рви после́днии, и после́дни пе́рвии.

Послание ко евреем, зачало 335

Бра́тие, повину́йтеся наста́вником ва́шим и покаря́йтеся, ти́и бо бдят о душа́х ва́ших, я́ко сло́во возда́ти хотя́ще, да с ра́достию сие́ творя́т, а не воздыха́юще, несть бо поле́зно вам сие́. Моли́теся о нас, упова́ем бо, я́ко добру́ со́весть и́мамы во всем, до́бре хотя́ще жи́ти. Ли́шше же молю́, сие́ твори́те, да вско́ре устро́юся вам. Бог же ми́ра, возведы́й из ме́ртвых Па́стыря овца́м вели́каго, кро́вию заве́та ве́чнаго, Го́спода на́шего Иису́са Христа́, да соверши́т вы во вся́ком де́ле бла́зе, сотвори́ти во́лю Его́, творя́ в вас благоуго́дное пред Ним, Иису́с Христо́м. Ему́же сла́ва во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Евангелие от Матфеа, зачало 10А

Во вре́мя о́но, по Иису́се идо́ша наро́ди мно́зи от Галиле́и и десяти́ град, и от Иерусали́ма и Иуде́и, и со о́наго по́лу Иорда́на. Узре́в же наро́ды, взы́де на гору́, и се́дшу Ему́, приступи́ша к Нему́ ученицы́ Его́. И отве́рз уста́ Своя́, уча́ше их, глаго́ля: блаже́ни ни́щии ду́хом, я́ко тех есть Ца́рствие Небе́сное. Блаже́ни пла́чущии, я́ко ти́и уте́шатся. Блаже́ни кро́тцыи, я́ко ти́и насле́дят зе́млю. Блаже́ни а́лчущии и жа́ждущии пра́вды, я́ко ти́и насы́тятся. Блаже́ни ми́лостивии, я́ко ти́и поми́ловани бу́дут. Блаже́ни чи́стии се́рдцем, я́ко ти́и Бо́га у́зрят. Блаже́ни миротво́рцы, я́ко ти́и сы́нове Бо́жии нареку́тся. Блаже́ни изгна́ни пра́вды ра́ди, я́ко тех есть Ца́рствие Небе́сное. Блаже́ни есте́, егда́ поно́сят вам, и иждену́т, и реку́т всяк зол глаго́л на вы лжу́ще, Мене́ ра́ди. Ра́дуйтеся и весели́теся, я́ко мзда ва́ша мно́га на небесе́х.