Шрифт

Чтения дня / Календарь 2022

Богослужебные чтения 25 ноября 2022 года

1 Сол., 272 зач., V, 9–13, 24–28. Лк., 73 зач., XIII, 31–35, и за субботу (под зачало): 2 Кор., 191 зач., XI, 1–6. Лк., 46 зач., IX, 37–43. Свт.: Евр., 311 зач., IV, 14 – V, 6. Лк., 24 зач., VI, 17–23.

Послание к солуняном первое, зачало 272

Бра́тие, не положи́ нас Бог в гнев, но в получе́ние спасе́ния Го́сподем на́шим Иису́с Христо́м, уме́ршим за нас, да а́ще бдим, а́ще ли спим, ку́пно с Ним и оживе́м. Сего́ ра́ди утеша́йте друг дру́га, и созида́йте ко́йждо бли́жняго, я́коже и творите́. Мо́лим же вы, бра́тие, зна́йте тружда́ющихся у вас, и настоя́телей ва́ших о Го́споде, и наказу́ющих вы, и име́йте я́ по преизли́ха в любви́ за де́ло их, ми́рствуйте в себе́. Ве́рен Призва́вый вас, И́же и сотвори́т. Бра́тие, моли́теся о нас. Целу́йте бра́тию всю лобза́нием святы́м. Заклина́ю вы Го́сподем, прочести́ посла́ние сие́ пред все́ю свято́ю бра́тиею. Благода́ть Го́спода на́шего Иису́са Христа́ с ва́ми. Ами́нь.

Евангелие от Луки, зачало 73

Во вре́мя о́но, приступи́ша ко Иису́су не́цыи от фарисе́й, глаго́люще Ему́: изы́ди и иди́ отсю́ду, я́ко И́род хо́щет Тя уби́ти. И рече́ им: ше́дше рцы́те ли́су тому́, се изгоню́ бе́сы и исцеле́ния творю́ днесь и у́тре, и в тре́тий сконча́ю. Оба́че подоба́ет Ми днесь и у́тре и в бли́жний ити́, я́ко невозмо́жно есть проро́ку поги́бнути кроме́ Иерусали́ма. Иерусали́ме, Иерусали́ме, изби́вый проро́ки и ка́мением побива́я по́сланныя к тебе́, колькра́ты восхоте́х собра́ти ча́да твоя́, я́коже ко́кош гнездо́ свое́ под криле́, и не восхоте́сте? Се оставля́ется вам дом ваш пуст. Глаго́лю же вам, я́ко не и́мате Мене́ ви́дети, до́ндеже прии́дет, егда́ рече́те: благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне.

Послание к коринфяном второе, зачало 191

Бра́тие, о да бы́сте ма́ло потерпе́ли безу́мию моему́! Но и потерпи́те мя. Ревну́ю бо о вас Бо́жиею ре́вностию: обручи́х бо вас еди́ному му́жу, де́ву чи́сту предста́вити Христо́ви. Бою́ся же, да не ка́ко, я́коже змия́ Е́ву прельсти́ лука́вством свои́м, та́ко истле́ют и ра́зумы ва́ша от простоты́, я́же о Христе́. А́ще бо гряды́й и́наго Иису́са пропове́дает, его́же не пропове́дахом, или́ Ду́ха ина́го прие́млете, его́же не прия́сте, или́ благовествова́ние и́но, е́же не прия́сте, до́бре бы́сте потерпе́ли. Непщу́ю бо ничи́мже лиши́тися пре́дних Апо́стол. А́ще бо и неве́жда сло́вом, но не ра́зумом, но везде́ я́вльшеся о всем в вас.

Евангелие от Луки, зачало 46

Во вре́мя о́но, соше́дшу Иису́су с горы, сре́те Его́ наро́д мног. И се муж из наро́да возопи́, глаго́ля: Учи́телю, молю́ Ти ся, при́зри на сы́на моего́, я́ко единоро́ден ми есть, и се дух е́млет его́, и внеза́пу вопие́т, и пружа́ется с пе́нами, и едва́ отхо́дит от него́, сокруша́я его́, и моли́хся ученико́м Твои́м, да иждену́т его́, и не возмого́ша. Отвеща́в же Иису́с рече́: о, ро́де неве́рный и развраще́нный, доко́ле бу́ду в вас и терплю́ вы? Приведи́ Ми сы́на твоего́ се́мо. Еще́ же гряду́щу ему́, пове́рже его́ бес и стрясе́. Запрети́ же Иису́с ду́хови нечи́стому, и исцели́ о́трока, и вдаде́ его́ отцу́ его́. Дивля́хуся же вси о вели́чии Бо́жии.

Послание ко евреем, зачало 311Б

Бра́тие, никто́же сам о себе́ прие́млет честь, но зва́нный от Бо́га, я́коже и Ааро́н. Та́ко и Христо́с не Себе́ просла́ви бы́ти первосвяще́нника, но Глаго́лавый к Нему́: Сын Мой еси́ Ты, Аз днесь роди́х Тя. Я́коже и и́нде глаго́лет: Ты еси́ свяще́нник во век по чи́ну Мелхиседе́кову. И́же во днех пло́ти Своея́ моле́ния же и моли́твы к Могу́щему спасти́ Его́ от сме́рти с во́плем кре́пким и со слеза́ми прине́с, и услы́шан быв от благогове́инства, а́ще и Сын бя́ше, оба́че навы́че, отону́дуже пострада́, послуша́нию, и соверши́вся бысть всем послу́шающым Его́ вино́вен спасе́ния ве́чнаго, нарече́н от Бо́га Первосвяще́нник по чи́ну Мелхиседе́кову.

Евангелие от Луки, зачало 24

Во вре́мя о́но, ста Иису́с на ме́сте ра́вне, и наро́д учени́к Его́, и мно́жество мно́го люде́й от всея́ Иуде́и и Иерусали́ма, и помо́рия Ти́рска и Сидо́нска, и́же приидо́ша послу́шати Его́ и исцели́тися от неду́г свои́х, и стра́ждущии от дух нечи́стых, и исцеля́хуся. И весь наро́д иска́ше прикаса́тися Ему́, я́ко си́ла от Него́ исхожда́ше, и исцеля́ше вся. И той возве́д о́чи свои́ на ученики́ своя́, глаго́лаше: блаже́ни ни́щии ду́хом, я́ко ва́ше есть Ца́рствие Бо́жие. Блаже́ни, а́лчущии ны́не, я́ко насы́титеся. Блаже́ни, пла́чущии ны́не, я́ко возсмее́теся. Блаже́ни бу́дете, егда́ возненави́дят вас челове́цы, и егда́ разлуча́т вы и поно́сят, и пронесу́т и́мя ва́ше я́ко зло, Сы́на Челове́ческаго ра́ди. Возра́дуйтеся в той день и взыгра́йте, се бо мзда ва́ша мно́га на небеси́.