Шрифт

Чтения дня / Календарь 2021

Богослужебные чтения 25 ноября 2021 года

1 Сол., 265 зач., II, 9-14. Лк., 70 зач., XIII, 1-9, и за пятницу (под зачало): 1 Сол., 266 зач., II, 14-19. Лк., 73 зач., XIII, 31-35. Свт.: Евр., 311 зач., IV, 14 - V, 6. Лк., 24 зач., VI, 17-23.

Послание к солуняном первое, зачало 265

Бра́тие, по́мните труд наш и по́двиг: нощь бо и день де́лающе, да не отяготи́ти ни еди́наго от вас, пропове́дахом вам благовествова́ние Бо́жие. Вы свиде́тели и Бог, я́ко преподо́бно и пра́ведно, и непоро́чно вам ве́рующым бы́хом, я́коже ве́сте, зане́ еди́наго кого́ждо вас, я́коже оте́ц ча́да своя́, моля́ще и утеша́юще вас, и свиде́тельствующе вам ходи́ти досто́йно Бо́гу, призва́вшему вы во Свое́ Ца́рство и сла́ву. Сего́ ра́ди и мы благодари́м Бо́га непреста́нно, я́ко прие́мше сло́во слы́шания Бо́жия от нас, прия́сте не а́ки сло́во челове́ческо, но я́коже есть вои́стинну сло́во Бо́жие, е́же и де́йствуется в вас ве́рующих. Вы бо подо́бницы бы́сте, бра́тие, це́рквам Бо́жиим су́щым во Иуде́и о Христе́ Иису́се.

Евангелие от Луки, зачало 70

Во вре́мя о́но, приидо́ша не́цыи ко Иису́сови, пове́дающе Ему́ о Галиле́ех, и́хже кровь Пила́т смеси́ с же́ртвами их. И отвеща́в Иису́с рече́ им: мните́ ли, я́ко Галиле́ане си́и гре́шнейши па́че всех Галиле́ан бя́ху, я́ко та́ко пострада́ша? Ни, глаго́лю вам, но а́ще не пока́етеся, вси та́кожде поги́бнете. Или́ они́ осмьна́десяте, на ни́хже паде́ столп Силоа́мский и поби́ их, мните́ ли, я́ко ти́и до́лжнейши бя́ху па́че всех живу́щих во Иерусали́ме? Ни, глаго́лю вам, но а́ще не пока́етеся, вси та́кожде поги́бнете. Глаго́лаше же сию́ при́тчу: смоко́вницу имя́ше не́кий в виногра́де свое́м всаждену́, и прии́де ищя́ плода́ на ней, и не обре́те. Рече́ же к винаре́ви: се тре́тие ле́то, отне́лиже прихожду́ ищя́ плода́ на смоко́внице сей, и не обрета́ю, посецы́ ю́ у́бо, вску́ю и зе́млю упражня́ет? Он же отвеща́в рече́ ему́: го́споди, оста́ви ю́ и се ле́то, до́ндеже окопа́ю о́крест ея́ и осы́плю гно́ем. И а́ще у́бо сотвори́т плод, а́ще ли же ни, во гряду́щее посече́ши ю́.

Послание к солуняном первое, зачало 266

Бра́тие, вы подо́бницы бы́сте це́рквам Бо́жиим су́щым во Иуде́и о Христе́ Иису́се. Зане́ та́яжде и вы пострада́сте от свои́х сплеме́нник, я́коже и ти́и от иуде́й, уби́вших и Го́спода Иису́са и Его́ проро́ки, и нас изгна́вших, и Бо́гу не угоди́вших, и всем челове́ком проти́вящихся, и возбраня́ющих нам глаго́лати язы́ком, да спасу́тся, во е́же испо́лнити им грехи́ своя́ всегда́, пости́же же на них гнев до конца́. Мы же, бра́тие, осироте́вше от вас ко вре́мени часа́ лице́м, а не се́рдцем, ли́шше тща́хомся лице́ ва́ше ви́дети мно́гим жела́нием. Те́мже хоте́хом приити́ к вам, аз у́бо Па́вел, еди́ною и два́жды, и возбрани́ нам сатана́. Кто бо нам упова́ние или́ ра́дость, или́ вене́ц похвале́ния? Не и вы ли пред Го́сподем на́шим Иису́с Христо́м во прише́ствии Его́?

Евангелие от Луки, зачало 73

Во вре́мя о́но, приступи́ша ко Иису́су не́цыи от фарисе́й, глаго́люще Ему́: изы́ди и иди́ отсю́ду, я́ко И́род хо́щет Тя уби́ти. И рече́ им: ше́дше рцы́те ли́су тому́, се изгоню́ бе́сы и исцеле́ния творю́ днесь и у́тре, и в тре́тий сконча́ю. Оба́че подоба́ет Ми днесь и у́тре и в бли́жний ити́, я́ко невозмо́жно есть проро́ку поги́бнути кроме́ Иерусали́ма. Иерусали́ме, Иерусали́ме, изби́вый проро́ки и ка́мением побива́я по́сланныя к тебе́, колькра́ты восхоте́х собра́ти ча́да твоя́, я́коже ко́кош гнездо́ свое́ под криле́, и не восхоте́сте? Се оставля́ется вам дом ваш пуст. Глаго́лю же вам, я́ко не и́мате Мене́ ви́дети, до́ндеже прии́дет, егда́ рече́те: благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне.

Послание ко евреем, зачало 311Б

Бра́тие, никто́же сам о себе́ прие́млет честь, но зва́нный от Бо́га, я́коже и Ааро́н. Та́ко и Христо́с не Себе́ просла́ви бы́ти первосвяще́нника, но Глаго́лавый к Нему́: Сын Мой еси́ Ты, Аз днесь роди́х Тя. Я́коже и и́нде глаго́лет: Ты еси́ свяще́нник во век по чи́ну Мелхиседе́кову. И́же во днех пло́ти Своея́ моле́ния же и моли́твы к Могу́щему спасти́ Его́ от сме́рти с во́плем кре́пким и со слеза́ми прине́с, и услы́шан быв от благогове́инства, а́ще и Сын бя́ше, оба́че навы́че, отону́дуже пострада́, послуша́нию, и соверши́вся бысть всем послу́шающым Его́ вино́вен спасе́ния ве́чнаго, нарече́н от Бо́га Первосвяще́нник по чи́ну Мелхиседе́кову.

Евангелие от Луки, зачало 24

Во вре́мя о́но, ста Иису́с на ме́сте ра́вне, и наро́д учени́к Его́, и мно́жество мно́го люде́й от всея́ Иуде́и и Иерусали́ма, и помо́рия Ти́рска и Сидо́нска, и́же приидо́ша послу́шати Его́ и исцели́тися от неду́г свои́х, и стра́ждущии от дух нечи́стых, и исцеля́хуся. И весь наро́д иска́ше прикаса́тися Ему́, я́ко си́ла от Него́ исхожда́ше, и исцеля́ше вся. И той возве́д о́чи свои́ на ученики́ своя́, глаго́лаше: блаже́ни ни́щии ду́хом, я́ко ва́ше есть Ца́рствие Бо́жие. Блаже́ни, а́лчущии ны́не, я́ко насы́титеся. Блаже́ни, пла́чущии ны́не, я́ко возсмее́теся. Блаже́ни бу́дете, егда́ возненави́дят вас челове́цы, и егда́ разлуча́т вы и поно́сят, и пронесу́т и́мя ва́ше я́ко зло, Сы́на Челове́ческаго ра́ди. Возра́дуйтеся в той день и взыгра́йте, се бо мзда ва́ша мно́га на небеси́.