Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2023

23 Ноября 2023 года - Четверг

Седмица 25-я по Пятидесятнице, глас 7

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Апп. от 70-ти Ера́ста, Оли́мпа (Олимпа́на), Родио́на (Иродио́на), Сосипа́тра, Куа́рта (Ква́рта) и Те́ртия (Тере́нтия) (I).

Мч. Оре́ста врача (304); сщмч. Ми́лия Персидского, епископа, и двух учеников его (341); прп. Феостири́кта (Стири́кта), иже в Симво́лех; вмч. Константина-Кахи, кн. Грузинского (852); Колесование вмч. Гео́ргия Победоносца (303) (Груз.).

Прмч. Ни́фонта (Выблова), иеромонаха и мч. Алекса́ндра Медема (1931); сщмчч. Проко́пия (Титова), архиепископа Херсонского, Диони́сия Щегопева, Иоа́нна Скадовского и Петра Павлушкова, пресвитеров (1937); сщмчч. Августи́на (Беляева), архиепископа Калужского, и с ним Иоа́нна Сперанского, пресвитера, прмчч. Иоанни́кия (Дмитриева), архимандрита и Серафи́ма (Гущина), иеромонаха, мчч. Алекси́я Горбачева, Аполло́на Бабичева, Михаила Арефьева (1937); сщмч. Бори́са Семенова, диакона, мч. Николая Смирнова и мц. Анны Остроглазовой (1930-е); мцц. Ольги Масленниковой (1941) и Феокти́сты Ченцовой (1942).

Читать Священное Писание вместе с Церковью:

Апостолам Ерасту, Олимпу, Родиону, Сосипатру, Куарту (Кварту) и Тертию (житие / история праздника)

Тропари, глас 3:

Апо́столи святи́и,/ моли́те Ми́лостиваго Бо́га,/ да прегреше́ний оставле́ние// пода́ст душа́м на́шим.

Кондак, глас 4:

Яви́ся днесь апо́стол честно́е торжество́,/ подаю́щее я́ве всем прегреше́ний оставле́ние,// соверша́ющим их па́мять.

Мученику Оресту врачу (житие / история праздника)

Тропари, глас 4:

Удо́м усекнове́ние терпе́л еси́/ и о́гненную лю́тую му́ку, му́чениче,/ подви́гся, всесла́вне,/ венце́м я́ве увязе́ся нетле́нным, преблаже́нне,/ Престо́лу же предстои́ши Святы́я Тро́ицы,/ Ю́же помоли́, да спасе́т ны,/ му́чениче Оре́сте,// ве́рою пою́щим тя.

Кондак, глас 2:

Звезда́ све́тлая яви́лся еси́ непреле́стная ми́рови, Со́лнца Христа́ возвеща́я заря́ми твои́ми, страстоте́рпче Оресте, и пре́лесть погаси́л еси́ всю, нам же подае́ши свет, моля́ся непреста́нно о всех нас.

Великомученику Георгию Победоносцу (житие / история праздника)

Тропари, глас 4:

Я́ко пле́нных свободи́тель/ и ни́щих защи́титель,/ немощству́ющих вpач,/ правосла́вных побо́рниче,/ победоно́сче великому́чениче Гео́pгие,// моли́ Хpиста́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 4:

Возде́лан от Бо́га показа́лся еси́ благоче́стия де́латель честне́йший,/ доброде́телей рукоя́ти собра́в себе́,/ се́яв бо в слеза́х, весе́лием жне́ши,/ страда́льчествовав же кро́вию, Христа́ прия́л еси́,// и моли́твами, свя́те, твои́ми все́м подае́ши прегреше́ний проще́ние.

Молитва:

О, всехва́льный, святы́й великому́чениче и чудотво́рче Гео́ргие! При́зри на ны ско́рою твое́ю по́мощию, и умоли́ Человеколю́бца Бо́га, да не осу́дит нас, гре́шных, по беззако́ниям на́шим, но да сотвори́т с на́ми по вели́цей Свое́й ми́лости. Не пре́зри моле́ния на́шего, но испроси́ нам у Христа́ Бо́га на́шего ти́хое и богоуго́дное житие́, здра́вие же душе́вное и теле́сное, земли́ плодоро́дие, и во всем изоби́лие, и да не во зло обрати́м блага́я, да́руемая нам тобо́ю от Всеще́драго Бо́га, но во сла́ву свята́го и́мени Его́ и в прославле́ние кре́пкаго твоего́ заступле́ния, да пода́ст Он стране́ на́шей и всему боголюби́вому во́инству на супоста́ты одоле́ние и да укрепи́т непременя́емым ми́ром и благослове́нием. Изря́днее же да огради́т нас святы́х А́нгел Свои́х ополче́нием, во е́же изба́витися нам, по исхо́де на́шем из жития́ сего́, от ко́зней лука́ваго и тя́жких возду́шных мыта́рств его́, и неосужде́нным предста́ти Престо́лу Го́спода сла́вы. Услы́ши ны, страстоте́рпче Христо́в Гео́ргие, и моли́ за ны непреста́нно Триипоста́снаго Влады́ку всех Бо́га, да благода́тию Его́ и человеколю́бием, твое́ю же по́мощию и заступле́нием обря́щем ми́лость, со А́нгелы и Арха́нгелы и все́ми святы́ми одесну́ю Правосу́дного Судии́ ста́ти, и Того́ вы́ну сла́вити со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Священномученику Прокопию, архиепископу Херсонскому (житие / история праздника)

Тропари, глас 1:

Свети́льник всесве́тлый во гра́де Херсо́не яви́лся еси́, па́стырю до́брый, священному́чениче Проко́пие. Любо́вь и милосе́рдие в сердца́х ве́рных насажда́я, тве́рдо стоя́ти во испове́дании ве́ры Правосла́вныя призыва́л еси́. Те́мже со пресви́тером Иоа́нном за Христа́ пострада́л еси́, и ны́не ку́пно с ни́м на небеси́ престо́лу Бо́жию предстоя́, моли́ Ми́лостиваго Бо́га оте́чество на́ше в Правосла́вии и благоче́стии утверди́ти, ми́р Це́ркви дарова́ти и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 4:

Во святи́телех благоче́стно пожи́в, и муче́ния пу́ть проше́д, безбо́жия си́лу побежда́я, побо́рник бы́в Херсо́нстей па́стве, богому́дре. Те́мже тя́ почита́юще, та́ко вопие́м ти́: от бе́д изба́ви на́с при́сно твои́ми мольба́ми, о́тче священному́чениче Проко́пие.

Молитва:

О, пресла́вный священному́чениче Проко́пие, страстоте́рпче непреодоле́нный, Архиере́ю Бо́жий и о Це́ркви Херсо́нстей хода́таю! При́зри на моле́ние на́с, почита́ющих святу́ю па́мять твою́ и испроси́ на́м у Христа́ Бо́га проще́ния грехо́в на́ших, да не до конца́ прогне́вается на на́с Госпо́дь: согреши́хом бо и недосто́йнии яви́хомся милосе́рдия Бо́жия. Моли́ о на́с Го́спода, да ниспо́слет ми́р на гра́ды и ве́си на́ша, да изба́вит на́с от наше́ствия иноплеме́нников, междоусо́бныя бра́ни и вся́ких раздо́ров, и нестрое́ний. Утверди́, священному́чениче всеблаже́нне, ве́ру и благоче́стие во все́х на́с, и да изба́вит на́с Госпо́дь от ересе́й, раско́лов и вся́каго суеве́рия. О, ми́лостивый на́ш предста́телю! Моли́ся за ны́ ко Го́споду, да сохрани́т на́с от гла́да и вся́ких боле́зней, и да пода́ст вся́ на потре́бу челове́ком поле́зная. Наипа́че же да сподо́бимся моли́твами твои́ми Небе́снаго Ца́рствия Христа́ Бо́га на́шего, Ему́же че́сть и поклоне́ние подоба́ет со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.