Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2022

6 Ноября 2022 года - Воскресенье

Неделя 21-я по Пятидесятнице, глас 4

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (1688). Мч. Аре́фы и с ним 4299 мучеников (523); прп. Зоси́мы (Верховского) (1833).

Прпп. Аре́фы (XII), Сисо́я (XIII), и Фео́фила (XII–XIII), затворников Печерских, в Ближних пещерах; блж. Елезво́я, царя Ефиопского (ок. 553–555); мц. Синклитики́и Негранской и двух дщерей ее (VI); свт. Афана́сия I Константинопольского, патриарха (ок. 1315); исп. Гео́ргия (Карслидиса) (1959).

Сщмчч. Лавре́нтия (Князева), епископа Балахнинского, Алекси́я Порфирьева, пресвитера и мч. Алекси́я Нейдгардта (1918); исп. Аре́фы (Митренина), иеромонаха (1932); сщмчч. Иоа́нна Смирнова и Николая Никольского, пресвитеров (1937); сщмч. Петра Богородского, пресвитера (1938).

Читать Священное Писание вместе с Церковью:

Воскресению

Тропарь, глас 4:

Све́тлую воскресе́ния про́поведь/ от А́нгела уве́деша Госпо́дни учени́цы/ и пра́деднее осужде́ние отве́ргша,/ апо́столом хва́лящася глаго́лаху:/ испрове́ржеся сме́рть,/ воскре́се Христо́с Бо́г,// да́руяй ми́рови ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 4:

Спа́с и Изба́витель мо́й/ из гро́ба, я́ко Бо́г,/ воскреси́ от у́з земноро́дныя,/ и врата́ а́дова сокруши́,// и я́ко Влады́ка воскре́се тридне́вен.

Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Всех скорбящих Радость» (житие / история праздника)

Тропарь, глас 8:

Ко исто́чнику приснотеку́щему милосе́рдия, Пречи́стей Де́ве Богоро́дице,/ притеце́м, лю́дие вси, свяще́нницы же и и́ноцы,/ му́жие, и же́ны, и ча́да, здра́вии и боля́щии,/ в покая́нии вопию́ще и уми́льно глаго́люще:/ Влады́чице, помози́ гре́шным рабо́м Твои́м,/ яви́ я́ко Блага́я сла́ву Твою́,/ при́сно потщи́ся умилосе́рдитися на ны,/ испроси́ти очище́ние душ и теле́с на́ших/ от Исто́чника жи́зни на́шея, Бо́га,// Его́же родила́ еси́, еди́на Благослове́нная.

Кондак, глас 6:

Не и́мамы ины́я по́мощи,/ не и́мамы ины́я наде́жды,/ ра́зве Тебе́, Влады́чице./ Ты нам помози́:/ на Тебе́ наде́емся и Тобо́ю хва́лимся,/ Твои́ бо есмы́ раби́,// да не постыди́мся.

Молитва:

О, Пресвята́я Влады́чице и Богоро́дице, Вы́сшая Херуви́м и Честне́йшая Серафи́м, Богоизбра́нная Отрокови́це, поги́бших Взыска́ние и всех скорбя́щих Ра́досте! Пода́ждь утеше́ние и нам, в поги́бели и ско́рби су́щим; ра́зве бо Тебе́ ино́го прибе́жища и по́мощи не и́мамы. Ты еди́на еси́ ра́дости на́шея Хода́таица, и я́ко Ма́терь Бо́жия и Ма́ти милосе́рдия, предстоя́щи у Престо́ла Пресвяты́я Тро́ицы, мо́жеши нам помощи́, никто́же бо притека́яй к Тебе́ посра́млен отхо́дит. Услы́ши у́бо и нас ны́не в день поги́бели и печа́ли пред Твое́ю ико́ною припа́дающих и со слеза́ми Тебе́ моля́щихся: отжени́ от нас належ́ащия на нас ско́рби и бе́ды в сей вре́менней жи́зни, не лише́ны же сотвори́ Твои́м всеси́льным хода́тайством и ве́чныя несконча́емая ра́дости в Ца́рствии Сы́на и Бо́га на́шего. Ами́нь.

Мученику Арефе Негранскому (житие / история праздника)

Тропарь, глас 1:

Му́жествовавше во Христе́ проти́ву безбо́жнаго царя́,/ му́ченицы святи́и,/ и того́ неве́рие иуде́йское во Христа́ обличи́вше,/ прия́ша мук томле́ние и глава́м усече́ние;/ тем восхвали́ша тя А́нгели,/ и ве́рных ро́ди тя прославля́ют, Аре́фо,/ и пострада́вших с тобо́ю,// я́ко моля́щихся при́сно о душа́х на́ших.

Кондак, глас 4:

Весе́лия хода́тай нам наста́/ светоно́сный днесь страстоте́рпец пра́здник,// его́же соверша́юще, сла́вим в Вы́шних Су́щаго Го́спода.

Преподобному Зосиме (Верховскому) (житие / история праздника)

Тропарь, глас 8:

Любо́вию Христо́вою уязви́лся еси́, преподо́бне, вся́ кра́сная ми́ра отри́нув, по́двигом безмо́лвия подвиза́вся, доброде́тели Боже́ственныя стяжа́л еси́; прему́дрости Бо́жия прича́стниче, о́тче на́ш Зоси́мо, моли́ Христа́ Бо́га и Пречи́стую Де́ву Богоро́дицу спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 6:

Избра́нниче Бо́жий и ста́рче прему́дрый, наста́вниче на́ш Зоси́мо, от ю́ности по́стническою стезе́ю ше́дый, во оде́жду кро́тости и терпе́ния обле́клся еси́, те́мже да́р Свята́го Ду́ха улучи́в, мно́гие ду́ши Христу́ уневе́стил еси́. Ны́не в со́нме преподо́бных на Небесе́х лику́еши, моля́ся непреста́нно о чту́щих святу́ю па́мять твою́.

Преподобному Арефе, затворнику Печерскому (житие / история праздника)

Тропарь, глас 2:

Бога́тство твое́ душе́вное погуби́ти хотя́ враг,/ помрачи́л тя бя́ше бога́тством тле́нным испе́рва,/ но всех спаса́яй Госпо́дь/ бога́тство ги́бнущее окра́сти попусти́,/ душе́вное же невре́дно соблю́д,/ Небе́сных сокро́вищ насле́дника тя показа́, Аре́фо,// тем тя чтим и ублажа́ем.

Кондак, глас 2:

И́ова терпеливоду́шнаго ревну́я благодаре́нию,/окраде́ний тле́ннаго своего́ име́ния претерпе́л еси́ благода́рне, преподо́бне Аре́фо,/ тем с ним обре́т нетле́нное име́ние на Небеси́,// моли́ Христа́ Бо́га о всех нас.

Блаженному Елезвою, царю Ефиопскому (житие / история праздника)

Тропарь, глас 4:

И́же Боже́ственным раче́нием подви́гся/ на отмще́ние проли́тыя кро́ви пра́ведных,/ я́ко Дави́д от Самуи́ла,/ ты же от Зино́на преди́внаго,/ проро́чески я́же сбы́тися тебе́ предре́кша,/ е́же обеща́нием к нему́,/ и того́ благослове́нием побе́ды на враги́ и одоле́ния показа́вшу,/ отню́ду же со отложе́нием ца́рства/ по́стных селе́ний горы́ жизнь соверши́, Елезво́е царю́,/ моли́ Небе́снаго Царя́ Христа́// спасти́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 4:

Высоту́ земна́го ца́рства, и венца́ вене́ц све́тлости,/ и багряни́цу отло́жшаго любве́ ра́ди Царя́ Христа́,/ от Него́же на Небесе́х сла́вно венча́на, Елезво́я царя́ му́драго,/ и́же тле́нным ца́рством и мимоходя́щим, Ца́рство Ве́чное изме́ншаго,/ в пе́ниих пе́сненных восхва́лим,// моли́твенника о ми́ре вели́ка.

Святителю Афанасию, патриарху Цареградскому (житие / история праздника)

Тропарь, глас 1:

Чистоты́ жития́ све́том стра́стное те́рние попали́л еси́/ и тече́нием слез безпло́дную зе́млю напои́л еси́,/ многопло́дну ни́ву душе́вную соде́лав,/ Афана́сие треблаже́нне,/ свети́ло Царюгра́ду, Патриа́рхом удобре́ние,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 2:

В све́тлую свяще́ния оде́жду оде́явся,/ мы́сленно в Небе́сныя ра́достно дости́гл еси́ Ца́рства./ Тем восприя́ша тя селе́ния пра́ведных,/ иде́же есть неизглаго́ланно весе́лие,/ и слова́, и всех святы́х ли́цы,/ святи́телю Афана́сие,// моли́ непреста́нно о всех нас.

Священномученику Лаврентию (Князеву), епископу Балахинскому (житие / история праздника)

Тропарь, глас 4:

Святи́тельства благода́тию украше́нный, ни на еди́н же де́нь оста́вите па́ству свою́ восхоте́л еси́, ю́же вручи́ тебе́ Пастыренача́льник Христо́с, Ему́же до у́з темни́чных и сме́рти, взе́м кре́ст, после́довал еси́, венце́м му́ченическим на небесе́х венча́лся еси́, священному́чениче Лавре́нтие о́тче на́ш, моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 3:

В годи́ну тру́дную и ско́рбную кре́ст сво́й не оставля́я нес, его́же вручи́ тебе́ Пастыренача́льник Христо́с, Ему́же до темни́цы и сме́рти после́довал еси́, венце́м му́ченическим на небесе́х венча́лся еси́, Священному́чениче Лавре́нтие о́тче на́ш, моли́ся Пресвято́й Тро́ице па́ству Нижегородскую в правове́рии соблюсти́ и оби́тель твою́ Пече́рскую сохрани́ти да́же до сконча́ния ве́ка.

Молитва:

Му́чениче святы́й, епи́скопе Лавре́нтие! Мо́лим тя́ мы́, недосто́йнии ча́да твои́, на гре́шней и многострада́льней земле́ Росси́йской пребыва́ющия, на ко́ей и ты́ страда́ния и муче́ния претерпе́л еси́ ра́ди Христа́ Бо́га на́шего! Спаси́ души́ на́ша, утверди́ души́ на́ша во спаси́тельных дела́х. Моли́ Го́спода Бо́га на́шего удали́ти от на́с искуше́ния ми́ра сего́ гре́шнаго, моли́ Его́ дарова́ти на́м си́лы и обстоя́ния для исполне́ния за́поведей Его́ и повеле́ний! Мо́лим тя́, святы́й му́чениче Лавре́нтие, по́мощи во спасе́нии ду́ш и теле́с на́ших, сро́дников на́ших и все́х христиа́н Росси́йских.