Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2022

5 Ноября 2022 года - Суббота

Седмица 21-я по Пятидесятнице. Димитриевская родительская суббота, глас 3

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Димитриевская родительская суббота

Апостола Иа́кова, брата Господня по плоти (ок. 63); Перенесение мощей прав. Иа́кова Боровичского, Новгородского чудотворца (1544).

Свт. Игна́тия, патриарха Константинопольского (877–878); прп. Елисе́я Лавришевского (ок. 1250).

Сщмчч. Николая Агафоникова, Влади́мира Амбарцумова, Алекса́ндра Соловьева, Николая Архангельского, Емилиа́на Гончарова и Созо́нта Решетилова, пресвитеров (1937); прмц. Евфроси́нии Тимофеевой, послушницы (1942).

Читать Священное Писание вместе с Церковью:

Поминовение усопших

Тропари, глас 8:

Глубино́ю му́дрости человеколю́бно вся стро́яй / и поле́зное всем подава́яй, / Еди́не Соде́телю, упоко́й, Го́споди, ду́ши раб Твои́х, / на Тя бо упова́ние возложи́ша, / Творца́ и Зижди́теля и Бо́га на́шего.

Кондак, глас 8:

Со святы́ми упоко́й, / Христе́, ду́ши раб Твои́х, / иде́же несть боле́знь, ни печа́ль, / ни воздыха́ние, / но жизнь безконе́чная.

Молитва:

Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго усо́пших раб Твои́х, (имена их), и я́ко благ и человеколю́бец, отпуща́яй грехи́, и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви, и прости́ вся во́льная их согреше́ния и нево́льная, возставля́я я во свято́е второ́е прише́ствие Твое́ в прича́стие ве́чных Твои́х благ, и́хже ра́ди в Тя еди́наго ве́рова, и́стиннаго Бо́га и человеколю́бца; я́ко Ты еси́ воскресе́ние и живо́т, и поко́й рабо́м Твои́м (имена их), Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со безнача́льным Твои́м Отце́м, и с Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Апостолу Иакову, брату Господню по плоти (житие / история праздника)

Тропарь, глас 2:

Я́ко Госпо́день учени́к, восприя́л еси́ пра́ведне, Ева́нгелие,/ я́ко му́ченик, и́маши е́же неопи́санное,/ дерзнове́ние я́ко бра́т Бо́жий,/ е́же моли́тися, я́ко иера́рх:// моли́ Христа́ Бо́га, спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 4:

О́тчее Единоро́дное Бог Сло́во,/ прише́дшее к нам в после́дняя дни,/ Иа́кове Боже́ственне,/ пе́рваго тя показа́ Иерусали́млян па́стыря и учи́теля/ и ве́рнаго строи́теля та́инств духо́вных:// те́мже тя вси́ чти́м, апо́столе.

Молитва:

О, вели́кий богоизбра́нный и богопросла́вленный Апо́столе Иа́кове, бра́те Госпо́день! Ты́ еси́ вели́кий архиере́й Гра́да Свята́го, те́плый на́ш засту́пник и хода́тай, предстоя́щий Престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы. Не отри́ни на́с от твоего́ заступле́ния, но воздви́гни на́с, низве́рженных грехи́ мно́гими. Име́яй вла́сть реши́ти и вяза́ти, разреши́ зо́л на́ших соу́зы, любве́ Бо́жией причти́ на́с и Ца́рствия Небе́снаго прича́стники, блаже́нне, соде́лай моли́твами твои́ми. Моли́ Христа́ Спа́са, да сподо́бит непреткнове́нно соверша́ти стра́нствие на́ше земно́е, да ве́чныя и блаже́нныя жи́зни на небеси́ сподо́бившеся, с тобо́ю вку́пе возмо́жем вы́ну восхваля́ти Тро́ицу Неразде́льную и воспева́ти Еди́но Божество́ Отца́ и Сы́на и Ду́ха Всесвята́го во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Праведному Иакову Боровичскому, Новгородскому чудотворцу (житие / история праздника)

Тропарь, глас 1:

Боже́ственною благода́тию просвети́вся,/ и по сме́рти да́руеши исцеле́ние/ притека́ющим к тебе́, прему́дре Иа́кове:/ те́мже и мы ны́не чтим честны́х моще́й пренесе́ние,/ веселя́ще вку́пе ду́ши и телеса́./ Тем вси вопие́м:/ сла́ва Да́вшему ти кре́пость!/ Сла́ва Венча́вшему тя!// Сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния!

Кондак, глас 8:

Ве́рою и любо́вию/ твое́ честно́е пренесе́ние пра́зднующих, блаже́нне,/ сохрани́ и соблюди́ от вся́кия зло́бы и собла́зна змии́на,/ и́маши бо дерзнове́ние ко Влады́це всех, Христу́ Бо́гу./ Его́же моли́ спасти́ правосла́вныя лю́ди,/ моля́щия тя, да вси вопие́м ти:/ ра́дуйся, о́тче Иа́кове,// всея́ Росси́йския земли́ удобре́ние.

Молитва:

О, святы́й вели́кий пра́ведниче и пресла́вный чудотво́рче, богоблаже́нный уго́дниче Христо́в Иа́кове, ди́вно просла́вленный на Небеси́ и на земли́ да́нный нам от Го́спода целе́бниче и засту́пниче, к тебе́ припа́даем с ве́рою, любо́вию и благогове́нием, и мо́лимся от глубины́ души́: помози́ нам, зело́ прогне́вавшим Го́спода и Созда́теля на́шего, и испроси́ нам вся, я́же к житию́ вре́менному и спасе́нию ве́чному потре́бная: земли́ плодоно́сие, возду́хов благорастворе́ние, душ и теле́с здра́вие, в покая́нии и благоче́стии преспе́яние, ве́ры правосла́вныя укрепле́ние, суеве́рия посрамле́ние, неве́рия искорене́ние и вся́каго блага́го проше́ния на́шего ко Бо́гу исполне́ние. Услы́ши, уго́дниче Бо́жий, вся́ку ду́шу христиа́нскую, в ско́рби и обстоя́нии тя моли́твенно призыва́ющую, ускори́ на по́мощь, облегчи́ ско́рби, уврачу́й неду́ги и яви́ся ско́рый предста́тель тре́бующих твоего́ заступле́ния. Наипа́че же в час кончи́ны на́шея не закосни́ приити́ на по́мощь нам и умоли́ Го́спода дарова́ти нам кончи́ну живота́ на́шего ми́рну, безмяте́жну, Святы́х Христо́вых Та́ин прича́стну и упова́ния испо́лнену, да с наде́ждою спасе́ния безбе́дно пре́йдем стра́шный путь возду́шных мыта́рств и непреткнове́нно дости́гнем вожделе́ннаго ца́рствия, е́же угото́вал Госпо́дь лю́бящим Его́. Ей, свя́тче Бо́жий! Услы́ши нас и не пре́зри моле́ния на́шего, но сотвори́ нас соуча́стники блаже́нства ве́чнаго, да вку́пе с тобо́ю спасе́нии милосе́рдием Христа́ Спаси́теля на́шего воспое́м и просла́вим Его́ со Отце́м и Святы́м Ду́хом, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобному Елисею Лавришевскому и святителю Лаврентию, затворнику Печерскому (житие / история праздника)

Тропарь, глас 3:

Преподо́бне о́тче наш Елиссе́е,/ с Лавре́нтием чу́дным подвиза́лся еси́, учи́телю своему́ подража́я,/ земну́ю сла́ву и честь стопа́м Христа́ пове́ргли есте́,/ те́мже Госпо́дь увенча́ вас// нетле́нным венце́м сла́вы Своея́.

Кондак, глас 2:

Ве́чная па́мять ва́ша, преподо́бнии Елиссе́е и Лавре́нтие,/ те́мже помина́йте чту́щих свя́то ю́// и испроси́те земли́ на́шей благоче́стие и душа́м спасе́ние.

Священномученику Владимиру Амбарцумову, пресвитеру Московскому (житие / история праздника)

Тропарь, глас 3:

От ю́ности Бо́га усе́рдно взыска́вый,/ и́стину в Це́ркви Правосла́вней обре́л еси́/ и, кре́ст па́стырскаго служе́ния ре́вностно подъе́мый,/ ве́рныя во дни́ гоне́ний до́бре окормля́л еси́./ Те́мже и преще́ний безбо́жных не убоя́вся,/ да́же до кро́ве пострада́л еси́,/ о́тче священному́чениче Влади́мире,/ моли́ Милостива́го Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 7:

Ору́жием пра́вды облече́нный,/ страда́ния за ве́ру му́жески прия́л еси́/ и, я́ко и́стинный во́ин Христо́в,/ мучи́телем противоста́л еси́, глаго́ля:/ привре́менно е́сть госпо́дство ва́ше./ Мы́ же вопие́м ти́:/ ра́дуйся, священному́чениче Влади́мире,// во Ца́рствии Небе́снем венце́м нетле́нным от Бо́га увенча́нный.

Молитва:

О, священному́чениче Влади́мире, избра́нный учениче́ и после́дователю Христо́в! От ю́ности твоея́ Бо́га усе́рдно взыска́в, ве́ру и́стинную обре́л еси́, и сло́вом ева́нгельским, я́ко свети́льником, весь путь жития́ твоего́ озари́вый, в те́мную годи́ну гоне́ний крест па́стырский небоя́зненно подъя́л еси́, и ве́рным наста́вник, окорми́тель и уте́шитель быв, смерть за ве́ру претерпе́л еси́. Те́мже моли́ся и ны́не Влады́це Христу́ правосла́вныя христиа́ны от разделе́ний соблюсти́, свяще́нники и мона́шествующия в по́двизе укрепи́ти, о́троки от па́губных и бесо́вских наве́тов сохрани́ти и вся ве́рныя в Правосла́вии утверди́ти и сию́ ве́ру отце́в непрело́жну нам соблюсти́, да просла́вим ку́пно с тобо́ю на Небесе́х Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.