Шрифт

Чтения дня / Календарь 2023

Богослужебные чтения 16 октября 2023 года

Флп., 241 зач., II, 12–16. Лк., 25 зач., VI, 24–30. Сщмчч.: Деян., 40 зач., XVII, 16–34. Мф., 55 зач., XIII, 44–54.

Послание к филипписием, зачало 241

Бра́тие, я́коже всегда́ послу́шасте мене́, не я́коже в прише́ствии мое́м то́чию, но ны́не мно́го па́че во отше́ствии мое́м, со стра́хом и тре́петом свое́ спасе́ние содева́йте. Бог бо есть де́йствуяй в вас и е́же хоте́ти и е́же де́яти о благоволе́нии. Вся твори́те без ропта́ния и размышле́ния, да бу́дете непоро́чни и це́ли, ча́да Бо́жия непоро́чна посреде́ ро́да стропти́ва и развраще́на, в ни́хже явля́етеся я́коже свети́ла в ми́ре, сло́во живо́тно предержа́ще, в похвалу́ мне в день Христо́в.

Евангелие от Луки, зачало 25

Рече́ Госпо́дь ко прише́дшым к Нему́ иуде́ем: го́ре вам бога́тым, я́ко отстоите́ утеше́ния ва́шего. Го́ре вам, насыще́ннии ны́не, я́ко вза́лчете. Го́ре вам смею́щымся ны́не, я́ко возрыда́ете и воспла́чете. Го́ре, егда́ до́бре реку́т вам вси челове́цы. По сим бо творя́ху лжепроро́ком отцы́ их. Но вам глаго́лю слы́шащым: люби́те враги́ ва́ша, добро́ твори́те ненави́дящым вас, благослови́те клену́щыя вы, и моли́теся за творя́щих вам оби́ду. Бию́щему тя в лани́ту, пода́ждь и другу́ю, и от взима́ющаго ти ри́зу, и срачи́цу не возбрани́. Вся́кому же прося́щему у тебе́ дай, и от взима́ющаго твоя́ не истязу́й.

Деяния святых Апостол, зачало 40А

Во дни о́ны, во Афи́нех жду́щу Па́влу Си́лы и Тимофе́а, раздража́шеся дух его́ в нем зря́щем и́дол полн сущь град. Стяза́шеся же у́бо на со́нмищи со иуде́и и с чести́выми, и на то́ржищи по вся дни с приключа́ющимися. Не́цыи же от епику́р и от сто́ик филосо́ф стяза́хуся с ним, и не́цыи глаго́лаху: что у́бо хо́щет суесло́вивый сей глаго́лати? Ини́и же: чужди́х бого́в мни́тся пропове́дник бы́ти, я́ко Иису́са и воскресе́ние благовествова́ше им. Пое́мше же его́, ведо́ша на ареопа́г, глаго́люще: мо́жем ли разуме́ти, что но́вое сие́ глаго́лемое тобо́ю уче́ние? Стра́нна бо не́кая влага́еши во ушеса́ на́ша, хо́щем у́бо разуме́ти, что хотя́т сия́ бы́ти? Афине́и же вси и приходя́щии стра́ннии ни во что́же и́но упражня́хуся, ра́зве глаго́лати что или́ слы́шати но́вое. Став же Па́вел посреде́ ареопа́га, рече́: му́жие афине́йстии, по всему́ зрю вы а́ки благочести́выя. Проходя́ бо и согля́дая чествова́ния ва́ша, обрето́х и ка́пище, на не́мже бе напи́сано: неве́домому Бо́гу. Его́же у́бо не ве́дуще благоле́пно чтете́, Сего́ аз пропове́дую вам. Бог сотвори́вый мир и вся, я́же в нем, Сей небесе́ и земли́ Госпо́дь сый, не в рукотворе́нных хра́мех живе́т, ни от рук челове́ческих угожде́ния прие́млет, тре́буя что, Сам дая́ всем живо́т и дыха́ние и вся. Сотвори́л же есть от еди́ныя кро́ве весь язы́к челове́чь, жи́ти по всему́ лицу́ земно́му, уста́вив предучине́ная времена́ и преде́лы селе́ния их, взыска́ти Го́спода, да поне́ ося́жут Его́ и обря́щут, я́ко не дале́че от еди́наго коего́ждо нас су́ща. О Нем бо живе́м и дви́жемся и есмы́, я́коже и не́цыи от ва́ших кни́жник реко́ша: Сего́ бо и род есмы́. Род у́бо су́ще Бо́жий, не до́лжни есмы́ непщева́ти подо́бно бы́ти Божество́ зла́ту, или́ сребру́, или́ ка́меню худо́жне начерта́нну, и смышле́нию челове́чу. Ле́та у́бо неве́дения презира́я Бог, ны́не повелева́ет челове́ком всем всю́ду пока́ятися. Зане́ уста́вил есть день, во́ньже хо́щет суди́ти вселе́нней в пра́вде, о Му́же, Его́же предуста́ви, ве́ру подая́ всем, воскреси́в Его́ от ме́ртвых. Слы́шавше же воскресе́ние ме́ртвых, о́вии у́бо руга́хуся, о́вии же ре́ша: да слы́шим тя па́ки о сем. И та́ко Па́вел изы́де от среды́ их. Не́цыи же му́жие прилепи́вшеся ему́, ве́роваша, в ни́хже бе и Диони́сий Ареопаги́тский, и жена́ и́менем Да́марь, и друзи́и с ни́ми.

Евангелие от Матфеа, зачало 55

Рече́ Госпо́дь при́тчу сию́: подо́бно есть Ца́рствие Небе́сное сокро́вищу сокрове́ну на селе́, е́же обре́т челове́к скры, и от ра́дости его́ и́дет, и вся, ели́ка и́мать, продае́т, и купу́ет село́ то. Па́ки подо́бно есть Ца́рствие Небе́сное челове́ку купцу́, и́щущу до́брыя би́серы, и́же обре́т еди́н многоце́нен би́сер, шед продаде́ вся, ели́ка имя́ше, и купи́ его́. Па́ки подо́бно есть Ца́рствие Небе́сное не́воду вве́ржену в мо́ре и от вся́каго ро́да собра́вшу, и́же егда́ испо́лнися, извлеко́ша и на край, и се́дше избра́ша до́брыя в сосу́ды, а злы́я изверго́ша вон. Та́ко бу́дет в сконча́ние ве́ка: изы́дут А́нгели, и отлуча́т злы́я от среды́ пра́ведных, и вве́ргут их в пещь о́гненную, ту бу́дет плачь и скре́жет зубо́м. Глаго́ла им Иису́с: разуме́сте ли сия́ вся? Глаго́лаша Ему́: ей, Го́споди. Он же рече́ им: сего́ ра́ди всяк кни́жник, научи́вся Ца́рствию Небе́сному, подо́бен есть челове́ку домови́ту, и́же изно́сит от сокро́вища своего́ но́вая и ве́тхая. И бысть, егда́ сконча́ Иису́с при́тчи сия́, пре́йде отту́ду. И прише́д во оте́чествие Свое́, уча́ше их на со́нмищи их.