Шрифт

Чтения дня / Календарь 2021

Богослужебные чтения 16 октября 2021 года

Сщмчч.: Деян., 40 зач., XVII, 16-34. Мф., 55 зач., XIII, 44-54. Ряд.: 1 Кор., 156 зач., XIV, 20-25. Лк., 19 зач., V, 17-26.

Деяния святых Апостол, зачало 40А

Во дни о́ны, во Афи́нех жду́щу Па́влу Си́лы и Тимофе́а, раздража́шеся дух его́ в нем зря́щем и́дол полн сущь град. Стяза́шеся же у́бо на со́нмищи со иуде́и и с чести́выми, и на то́ржищи по вся дни с приключа́ющимися. Не́цыи же от епику́р и от сто́ик филосо́ф стяза́хуся с ним, и не́цыи глаго́лаху: что у́бо хо́щет суесло́вивый сей глаго́лати? Ини́и же: чужди́х бого́в мни́тся пропове́дник бы́ти, я́ко Иису́са и воскресе́ние благовествова́ше им. Пое́мше же его́, ведо́ша на ареопа́г, глаго́люще: мо́жем ли разуме́ти, что но́вое сие́ глаго́лемое тобо́ю уче́ние? Стра́нна бо не́кая влага́еши во ушеса́ на́ша, хо́щем у́бо разуме́ти, что хотя́т сия́ бы́ти? Афине́и же вси и приходя́щии стра́ннии ни во что́же и́но упражня́хуся, ра́зве глаго́лати что или́ слы́шати но́вое. Став же Па́вел посреде́ ареопа́га, рече́: му́жие афине́йстии, по всему́ зрю вы а́ки благочести́выя. Проходя́ бо и согля́дая чествова́ния ва́ша, обрето́х и ка́пище, на не́мже бе напи́сано: неве́домому Бо́гу. Его́же у́бо не ве́дуще благоле́пно чтете́, Сего́ аз пропове́дую вам. Бог сотвори́вый мир и вся, я́же в нем, Сей небесе́ и земли́ Госпо́дь сый, не в рукотворе́нных хра́мех живе́т, ни от рук челове́ческих угожде́ния прие́млет, тре́буя что, Сам дая́ всем живо́т и дыха́ние и вся. Сотвори́л же есть от еди́ныя кро́ве весь язы́к челове́чь, жи́ти по всему́ лицу́ земно́му, уста́вив предучине́ная времена́ и преде́лы селе́ния их, взыска́ти Го́спода, да поне́ ося́жут Его́ и обря́щут, я́ко не дале́че от еди́наго коего́ждо нас су́ща. О Нем бо живе́м и дви́жемся и есмы́, я́коже и не́цыи от ва́ших кни́жник реко́ша: Сего́ бо и род есмы́. Род у́бо су́ще Бо́жий, не до́лжни есмы́ непщева́ти подо́бно бы́ти Божество́ зла́ту, или́ сребру́, или́ ка́меню худо́жне начерта́нну, и смышле́нию челове́чу. Ле́та у́бо неве́дения презира́я Бог, ны́не повелева́ет челове́ком всем всю́ду пока́ятися. Зане́ уста́вил есть день, во́ньже хо́щет суди́ти вселе́нней в пра́вде, о Му́же, Его́же предуста́ви, ве́ру подая́ всем, воскреси́в Его́ от ме́ртвых. Слы́шавше же воскресе́ние ме́ртвых, о́вии у́бо руга́хуся, о́вии же ре́ша: да слы́шим тя па́ки о сем. И та́ко Па́вел изы́де от среды́ их. Не́цыи же му́жие прилепи́вшеся ему́, ве́роваша, в ни́хже бе и Диони́сий Ареопаги́тский, и жена́ и́менем Да́марь, и друзи́и с ни́ми.

Евангелие от Матфеа, зачало 55

Рече́ Госпо́дь при́тчу сию́: подо́бно есть Ца́рствие Небе́сное сокро́вищу сокрове́ну на селе́, е́же обре́т челове́к скры, и от ра́дости его́ и́дет, и вся, ели́ка и́мать, продае́т, и купу́ет село́ то. Па́ки подо́бно есть Ца́рствие Небе́сное челове́ку купцу́, и́щущу до́брыя би́серы, и́же обре́т еди́н многоце́нен би́сер, шед продаде́ вся, ели́ка имя́ше, и купи́ его́. Па́ки подо́бно есть Ца́рствие Небе́сное не́воду вве́ржену в мо́ре и от вся́каго ро́да собра́вшу, и́же егда́ испо́лнися, извлеко́ша и на край, и се́дше избра́ша до́брыя в сосу́ды, а злы́я изверго́ша вон. Та́ко бу́дет в сконча́ние ве́ка: изы́дут А́нгели, и отлуча́т злы́я от среды́ пра́ведных, и вве́ргут их в пещь о́гненную, ту бу́дет плачь и скре́жет зубо́м. Глаго́ла им Иису́с: разуме́сте ли сия́ вся? Глаго́лаша Ему́: ей, Го́споди. Он же рече́ им: сего́ ра́ди всяк кни́жник, научи́вся Ца́рствию Небе́сному, подо́бен есть челове́ку домови́ту, и́же изно́сит от сокро́вища своего́ но́вая и ве́тхая. И бысть, егда́ сконча́ Иису́с при́тчи сия́, пре́йде отту́ду. И прише́д во оте́чествие Свое́, уча́ше их на со́нмищи их.

Послание к коринфяном первое, зачало 156

Бра́тие, не де́ти быва́йте умы́, но зло́бою младе́нствуйте, умы́ же соверше́ни быва́йте. В зако́не пи́шет: я́ко ины́ми язы́ки и устны́ ины́ми возглаго́лю лю́дем сим, и ни та́ко послу́шают Мене́, глаго́лет Госпо́дь. Те́мже язы́цы в зна́мение суть не ве́рующым, но неве́рным, а проро́чество не неве́рным, но ве́рующым. А́ще у́бо сни́дется це́рковь вся вку́пе, и вси язы́ки глаго́лют, вни́дут же и неразу́мивии или́ неве́рнии, не реку́т ли, я́ко бесну́етеся? А́ще же вси проро́чествуют, вни́дет же не́кий неве́рен или́ неве́жда, облича́ется все́ми, и истязу́ется от всех, и си́це та́йная се́рдца его́ явле́на быва́ют, и та́ко пад ниц покло́нится Бо́гови, возвеща́я, я́ко вои́стинну Бог с ва́ми есть.

Евангелие от Луки, зачало 19

Во вре́мя о́но, бе учя́ Иису́с, и бе́ху седя́ще фарисе́е и законоучи́телие, и́же бе́ху пришли́ от вся́кия ве́си Галиле́йския и Иуде́йския и Иерусали́мския, и си́ла Госпо́дня бе изцеля́ющи их. И се му́жие нося́ще на одре́ челове́ка, и́же бе разсла́блен, и иска́ху внести́ его́ и положи́ти пред Ним. И не обре́тше куде́ внести́ его́ наро́да ра́ди, взле́зше на храм, сквозе́ скуде́лы низве́сиша его́ со одро́м на среду́ пред Иису́са. И ви́дев ве́ру их, рече́ ему́: челове́че, оставля́ют ти ся греси́ твои́. И нача́ша помышля́ти кни́жницы и фарисе́е, глаго́люще: кто есть сей, и́же глаго́лет хулы́? Кто мо́жет оставля́ти грехи́, то́кмо еди́н Бог? Разуме́в же Иису́с помышле́ния их, отвеща́в рече́ к ним: что помышля́ете в сердца́х ва́ших? Что есть удо́бее рещи́: оставля́ют ти ся греси́ твои́? Или́ рещи́: воста́ни и ходи́? Но да уве́сте, я́ко власть и́мать Сын Челове́ческий на земли́ отпуща́ти грехи́, рече́ разсла́бленному: тебе́ глаго́лю, воста́ни, и возми́ одр твой, и иди́ в дом твой. И а́бие воста́в пред ни́ми, взем, на не́мже лежа́ше, и́де в дом свой, сла́вя Бо́га. И у́жас прия́т вся, и сла́вляху Бо́га, и испо́лнишася стра́ха, глаго́люще, я́ко ви́дехом пресла́вная днесь.