Шрифт

Чтения дня / Календарь 2021

Богослужебные чтения 17 октября 2021 года

Утр. - Ев. 6-е, Лк., 114 зач., XXIV, 36-53. Лит. - 2 Кор., 182 зач. (от полу́), VI, 16 - VII, 1. Лк., 26 зач., VI, 31-36 .

Евангелие от Луки, зачало 114

Во вре́мя о́но, воскре́с Иису́с от ме́ртвых, ста посреде́ учени́к Свои́х, и глаго́ла им: мир вам. Убоя́вшеся же и пристра́шни бы́вше, мня́ху дух ви́дяще, и рече́ им: что смуще́ни есте́? И почто́ помышле́ния вхо́дят в сердца́ ва́ша? Ви́дите ру́це Мои́ и но́зе Мои́, я́ко сам Аз есмь. Осяжи́те Мя и ви́дите, я́ко дух пло́ти и ко́сти не и́мать, я́коже Мене́ ви́дите иму́ща. И сие́ рек, показа́ им ру́це и но́зе. Еще́ же неве́рующым им от ра́дости и чудя́щымся, рече́ им: и́мате ли что сне́дно зде? Они́ же да́ша Ему́ ры́бы печены́ часть и от пчел сот. И взем пред ни́ми яде́, рече́ же им: сия́ суть словеса́, я́же глаго́лах к вам еще́ сый с ва́ми, я́ко подоба́ет сконча́тися всем напи́санным в зако́не Моисе́ове и проро́цех и псалме́х о Мне. Тогда́ отве́рзе им ум разуме́ти Писа́ния и рече́ им, я́ко та́ко пи́сано есть, и та́ко подоба́ше пострада́ти Христу́ и воскре́снути от ме́ртвых в тре́тий день, и пропове́датися во и́мя Его́ покая́нию и отпуще́нию грехо́в во всех язы́цех, наче́нше от Иерусали́ма. Вы же есте́ свиде́телие сим. И се Аз послю́ обетова́ние Отца́ Моего́ на вы, вы же седи́те во гра́де Иерусали́мсте, до́ндеже облече́теся си́лою свы́ше. Изве́д же их вон до Вифа́нии и воздви́г ру́це Свои́, и благослови́ их. И бысть егда́ благословля́ше их, отступи́ от них и возноша́шеся на не́бо. И ти́и поклони́шася Ему́, и возврати́шася во Иерусали́м с ра́достию вели́кою, и бя́ху вы́ну в це́ркви, хва́ляще и благословя́ще Бо́га. Ами́нь.

Послание к коринфяном второе, зачало 182Б

Бра́тие, вы есте́ Це́ркви Бо́га Жи́ва, я́коже рече́ Бог, я́ко вселю́ся в них и похожду́, и бу́ду им Бог, и ти́и бу́дут Мне лю́дие. Те́мже изыди́те от среды́ их, и отлучи́теся, глаго́лет Госпо́дь, и нечистоте́ не прикаса́йтеся, и Аз прииму́ вы. И бу́ду вам во Отца́, и вы бу́дете Мне в сы́ны и дще́ри, глаго́лет Госпо́дь Вседержи́тель. Сицева́ у́бо иму́ще обетова́ния, о возлю́бленнии, очи́стим себе́ от вся́кия скве́рны пло́ти и ду́ха, творя́ще святы́ню в стра́се Бо́жии.

Евангелие от Луки, зачало 26

Рече́ Госпо́дь: я́коже хо́щете да творя́т вам челове́цы, и вы твори́те им та́кожде. И а́ще лю́бите лю́бящыя вы, ка́я вам благода́ть есть? И́бо и гре́шницы лю́бящыя их лю́бят. И а́ще благотворите́ благотворя́щым вам, ка́я вам благода́ть есть? И́бо и гре́шницы то́жде творя́т. И а́ще взаи́м даете́, от ни́хже ча́ете восприя́ти, ка́я вам благода́ть есть, и́бо и гре́шницы гре́шником взаи́м дава́ют, да восприи́мут ра́вная. Оба́че люби́те враги́ ва́ша, и благотвори́те, и взаи́м да́йте, ничесо́же ча́юще, и бу́дет мзда ва́ша мно́га, и бу́дете сы́нове Вы́шняго, я́ко Той благ есть на безблагода́тныя и злы́я. Бу́дите у́бо милосе́рди, я́коже и Оте́ц ваш милосе́рд есть.