Шрифт

Чтения дня / Календарь 2023

Богослужебные чтения 17 октября 2023 года

Флп., 242 зач., II, 16–23. Лк., 27 зач., VI, 37–45 .

Послание к филипписием, зачало 242

Бра́тие, не вотще́ теко́х, ни вотще́ труди́хся. Но а́ще и жрен быва́ю о же́ртве и слу́жбе ве́ры ва́шея, ра́дуюся и сра́дуюся всем вам, та́кожде и вы ра́дуйтеся и сра́дуйте ми ся. Упова́ю же о Го́споде Иису́се Тимофе́а вско́ре посла́ти к вам, да и аз благоду́шствую, уве́дев я́же о вас. Ни еди́наго бо и́мам равноду́шна, и́же при́снее о вас попече́тся, вси бо свои́х си и́щут, а не я́же Христа́ Иису́са. Иску́сство же его́ зна́ете, зане́ я́коже отцу́ ча́до, со мно́ю порабо́тал в благове́стии. Сего́ же у́бо упова́ю посла́ти а́бие, по внегда́ уве́м я́же о мне.

Евангелие от Луки, зачало 27

Рече́ Госпо́дь: не суди́те, и не су́дят вам, и не осужда́йте, да не осужде́ни бу́дете, отпуща́йте, и отпу́стят вам. Да́йте, и да́стся вам, ме́ру добру́, натка́ну и потря́сну и прелива́ющуся дадя́т на ло́но ва́ше, то́ю бо ме́рою, е́юже ме́рите, возме́рится вам. Рече́ же при́тчу им: еда́ мо́жет слепе́ц слепца́ води́ти? Не о́ба ли в я́му впаде́тася? Несть учени́к над учи́телем свои́м, соверше́н же всяк бу́дет, я́коже и учи́тель его́. Что же ви́диши суче́ц, и́же есть во очеси́ бра́та твоего́, бервна́ же, е́же есть во очеси́ твое́м, не чу́еши? Или́ ка́ко мо́жеши рещи́ бра́ту твоему́: бра́те, оста́ви, да изму́ суче́ц, и́же есть во очеси́ твое́м, сам су́щаго во очеси́ твое́м бервна́ не ви́дя? Лицеме́ре, изми́ пе́рвее бервно́ из очесе́ твоего́, и тогда́ про́зриши изъя́ти суче́ц из очесе́ бра́та твоего́. Несть бо дре́во добро́, творя́ плода́ зла, ниже́ дре́во зло, творя́ плода́ добра́. Вся́ко бо дре́во от плода́ своего́ позна́ется, не от те́рния бо че́шут смо́квы, ни от купины́ е́млют гро́здия. Благи́й челове́к от блага́го сокро́вища се́рдца своего́ изно́сит благо́е, и злый челове́к от зла́го сокро́вища се́рдца своего́ изно́сит зло́е, от избы́тка бо се́рдца глаго́лют уста́ его́.