Шрифт

Чтения дня / Календарь 2021

Богослужебные чтения 15 октября 2021 года

Еф. 4:17–25 (зач. 226). Лк. 6:17–23 (зач. 24). Свв.: 1 Тим. 1:12–17 (зач. 280). Ин. 10:9–16 (зач. 36).

Послание ко ефесеем, зачало 226

Бра́тие, сие́ глаго́лю и послушеству́ю о Го́споде, ктому́ не ходи́ти вам, я́коже и про́чии язы́цы хо́дят в суете́ ума́ их, помраче́ни смы́слом, су́ще отчужде́ни от жи́зни Бо́жия, за неве́жество су́щее в них, за окамене́ние серде́ц их, и́же в неча́яние вло́жшеся, преда́ша себе́ студодея́нию, в де́лание вся́кия нечистоты́ в лихоима́нии. Вы же не та́ко позна́сте Христа́. А́ще у́бо слы́шасте Его́ и о Нем научи́стеся, я́коже есть и́стина о Иису́се: отложи́ти вам, по пе́рвому житию́, ве́тхаго челове́ка, тле́ющаго в по́хотех преле́стных, обновля́тися же ду́хом ума́ ва́шего, и облещи́ся в но́ваго челове́ка, созда́ннаго по Бо́гу в пра́вде и в преподо́бии и́стины. Те́мже отло́жше лжу, глаго́лите и́стину ки́йждо ко и́скреннему своему́.

Евангелие от Луки, зачало 24

Во вре́мя о́но, ста Иису́с на ме́сте ра́вне, и наро́д учени́к Его́, и мно́жество мно́го люде́й от всея́ Иуде́и и Иерусали́ма, и помо́рия Ти́рска и Сидо́нска, и́же приидо́ша послу́шати Его́ и исцели́тися от неду́г свои́х, и стра́ждущии от дух нечи́стых, и исцеля́хуся. И весь наро́д иска́ше прикаса́тися Ему́, я́ко си́ла от Него́ исхожда́ше, и исцеля́ше вся. И той возве́д о́чи свои́ на ученики́ своя́, глаго́лаше: блаже́ни ни́щии ду́хом, я́ко ва́ше есть Ца́рствие Бо́жие. Блаже́ни, а́лчущии ны́не, я́ко насы́титеся. Блаже́ни, пла́чущии ны́не, я́ко возсмее́теся. Блаже́ни бу́дете, егда́ возненави́дят вас челове́цы, и егда́ разлуча́т вы и поно́сят, и пронесу́т и́мя ва́ше я́ко зло, Сы́на Челове́ческаго ра́ди. Возра́дуйтеся в той день и взыгра́йте, се бо мзда ва́ша мно́га на небеси́.

Послание к коринфяном первое, зачало 162

Бра́тие, не вся́ка плоть та́же плоть, но и́на у́бо плоть челове́ком, и́на же плоть ското́м, и́на же ры́бам, и́на же пти́цам. И телеса́ небе́сная, и телеса́ земна́я, но и́на у́бо небе́сным сла́ва, и и́на земны́м. И́на сла́ва со́лнцу, и и́на сла́ва луне́, и и́на сла́ва звезда́м: звезда́ бо от звезды́ ра́знствует во сла́ве. Та́кожде и воскресе́ние ме́ртвых: се́ется в тле́ние, востае́т в нетле́нии, се́ется не в честь, востае́т в сла́ве, се́ется в не́мощи, востае́т в си́ле, се́ется те́ло душе́вное, востае́т те́ло духо́вное. Есть те́ло душе́вное, и есть те́ло духо́вное. Та́ко и пи́сано есть: бысть пе́рвый челове́к Ада́м в ду́шу жи́ву, после́дний Ада́м в дух животворя́щь.

Евангелие от Луки, зачало 19

Во вре́мя о́но, бе учя́ Иису́с, и бе́ху седя́ще фарисе́е и законоучи́телие, и́же бе́ху пришли́ от вся́кия ве́си Галиле́йския и Иуде́йския и Иерусали́мския, и си́ла Госпо́дня бе изцеля́ющи их. И се му́жие нося́ще на одре́ челове́ка, и́же бе разсла́блен, и иска́ху внести́ его́ и положи́ти пред Ним. И не обре́тше куде́ внести́ его́ наро́да ра́ди, взле́зше на храм, сквозе́ скуде́лы низве́сиша его́ со одро́м на среду́ пред Иису́са. И ви́дев ве́ру их, рече́ ему́: челове́че, оставля́ют ти ся греси́ твои́. И нача́ша помышля́ти кни́жницы и фарисе́е, глаго́люще: кто есть сей, и́же глаго́лет хулы́? Кто мо́жет оставля́ти грехи́, то́кмо еди́н Бог? Разуме́в же Иису́с помышле́ния их, отвеща́в рече́ к ним: что помышля́ете в сердца́х ва́ших? Что есть удо́бее рещи́: оставля́ют ти ся греси́ твои́? Или́ рещи́: воста́ни и ходи́? Но да уве́сте, я́ко власть и́мать Сын Челове́ческий на земли́ отпуща́ти грехи́, рече́ разсла́бленному: тебе́ глаго́лю, воста́ни, и возми́ одр твой, и иди́ в дом твой. И а́бие воста́в пред ни́ми, взем, на не́мже лежа́ше, и́де в дом свой, сла́вя Бо́га. И у́жас прия́т вся, и сла́вляху Бо́га, и испо́лнишася стра́ха, глаго́люще, я́ко ви́дехом пресла́вная днесь.