Шрифт

Чтения дня / Календарь 2022

Богослужебные чтения 2 октября 2022 года

Утр. – Ев. 5-е, Лк., 113 зач., XXIV, 12–35. Лит. – Недели по Воздвижении: Гал., 203 зач., II, 16–20. Мк., 37 зач., VIII, 34 – IX, 1. Ряд.: 2 Кор., 181 зач., VI, 1–10. Мф., 105 зач., XXV, 14–30.

Евангелие от Луки, зачало 113

Во вре́мя о́но, Петр воста́в тече́ ко гро́бу и прини́к ви́де ри́зы еди́ны лежа́щя, и оты́де, в себе́ дивя́ся бы́вшему. И се два от них бе́ста иду́ща в то́йже день в весь отстоя́щу ста́дий шестьдеся́т от Иерусали́ма, е́йже и́мя Еммау́с, и та бесе́доваста к себе́ о всех сих приклю́чшихся. И бысть бесе́дующема и́ма и совопроща́ющемася, и Сам Иису́с прибли́жися идя́ше с ни́ма, о́чи же ею́ держа́стеся, да Его́ не позна́ета. Рече́ же к ни́ма: что суть словеса́ сия́, о ни́хже стяза́етася к себе́ иду́ща, и еста́ дря́хла? Отвеща́в же еди́н, ему́же и́мя Клео́па, рече́ к Нему́: Ты ли еди́н пришле́ц еси́ во Иерусали́м, и не уве́де бы́вших в нем во дни сия́? И рече́ и́ма: ки́их? О́на же ре́ста Ему́: я́же о Иису́се Назаряни́не, И́же бысть муж проро́к, си́лен де́лом и сло́вом пред Бо́гом и все́ми людьми́, ка́ко преда́ша Его́ архиере́и и кня́зи на́ши на осужде́ние сме́рти и распя́ша Его́. Мы же наде́яхомся, я́ко Сей есть хотя́ изба́вити Изра́иля, но и над все́ми си́ми, тре́тий сей день и́мать днесь, отне́лиже сия́ бы́ша. Но и жены́ не́кия от нас ужаси́ша ны, бы́вшыя ра́но у гро́ба, и не обре́тше телесе́ Его́, приидо́ша, глаго́люще, и явле́ние А́нгел ви́девше, и́же глаго́лют Его́ жи́ва. И идо́ша не́цыи от нас ко гро́бу и обрето́ша та́ко, я́коже и жены́ ре́ша, Самого́ же не ви́деша. И Той рече́ к нима: о несмы́сленная и ко́сная се́рдцем, е́же ве́ровати о всех, я́же глаго́лаша проро́цы. Не сия́ ли подоба́ше пострада́ти Христу́ и вни́ти в сла́ву Свою́? И наче́н от Моисе́а и от всех проро́к, сказа́ше и́ма от всех Писа́ний я́же о Нем. И прибли́жишася в весь, в ню́же идя́ста, и Той творя́шеся далеча́йше ити́. И ну́ждаста Его́, глаго́люще: обля́зи с на́ма, я́ко к ве́черу есть, и преклони́лся есть день. И вни́де с ни́ма облещи́. И бысть я́ко возлеже́ с ни́ма, и прии́м хлеб благослови́, и преломи́в дая́ше и́ма. О́нема же отверзо́стеся о́чи, и позна́ста Его́, и Той неви́димь бысть и́ма. И реко́ста к себе́: не се́рдце ли на́ю горя́ бе в на́ю, егда́ глаго́лаше на́ма на пути́ и я́ко ска́зоваше на́ма Писа́ния? И воста́вша в той час, возврати́стася во Иерусали́м и обрето́ста совоку́плены единагона́десяте и и́же бя́ху с ни́ми, глаго́лющих, я́ко вои́стинну воста́ Госпо́дь и яви́ся Си́мону. И та пове́даста, я́же бы́ша на пути́, и я́ко позна́ся и́ма в преломле́нии хле́ба.

Послание к галатом, зачало 203

Бра́тие, уве́девше я́ко не оправди́тся челове́к от дел зако́на, но то́кмо ве́рою Иису́с Христо́вою, и мы во Христа́ Иису́са ве́ровахом, да оправди́мся от ве́ры Христо́вы, а не от дел зако́на, зане́ не оправди́тся от дел зако́на вся́ка плоть. А́ще ли, и́щуще оправди́тися о Христе́, обрето́хомся и са́ми гре́шницы, Христо́с у́бо греху́ ли служи́тель? Да не бу́дет. А́ще бо, я́же разори́х, сия́ па́ки созида́ю, престу́пника себе́ представля́ю. Аз бо зако́ном зако́ну умро́х, да Бо́гови жив бу́ду. Христо́ви сраспя́хся. Живу́ же не ктому́ аз, но живе́т во мне Христо́с. А е́же ны́не живу́ во пло́ти, ве́рою живу́ Сы́на Бо́жия, возлюби́вшаго мене́ и преда́вшаго Себе́ по мне.

Евангелие от Марка, зачало 37

Рече́ Госпо́дь: и́же хо́щет по Мне ити́, да отве́ржется себе́, и во́змет крест свой, и по Мне гряде́т. И́же бо а́ще хо́щет ду́шу свою́ спасти́, погуби́т ю́, а и́же погуби́т ду́шу свою́ Мене́ ра́ди и Ева́нгелиа, той спасе́т ю́. Ка́я бо по́льза челове́ку, а́ще приобря́щет мир весь, и отщети́т ду́шу свою́? Или́ что даст челове́к изме́ну на души́ свое́й? И́же бо а́ще постыди́тся Мене́ и Мои́х слове́с в ро́де сем прелюбоде́йнем и гре́шнем, и Сын Челове́ческий постыди́тся его́, егда́ прии́дет во сла́ве Отца́ Своего́ со А́нгелы святы́ми. И глаго́лаше им: ами́нь глаго́лю вам, я́ко суть не́цыи от зде стоя́щих, и́же не и́мут вкуси́ти сме́рти, до́ндеже ви́дят Ца́рствие Бо́жие прише́дшее в си́ле.

Послание к коринфяном второе, зачало 181

Бра́тие, поспе́шствующе мо́лим, не вотще́ благода́ть Бо́жию прия́ти вам. Глаго́лет бо: во вре́мя прия́тно послу́шах тебе́, и в день спасе́ния помого́х ти. Се ны́не вре́мя благоприя́тно, се ны́не день спасе́ния. Ни еди́но ни в че́мже даю́ще претыка́ние, да служе́ние безпоро́чно бу́дет, но во всем представля́юще себе́ я́коже Бо́жия слуги́, в терпе́нии мно́зе, в ско́рбех, в беда́х, в теснота́х, в ра́нах, в темни́цах, в нестрое́ниих, в труде́х, во бде́ниих, в поще́ниих, во очище́нии, в ра́зуме, в долготерпе́нии, в бла́гости, в Ду́се Свя́те, в любви́ нелицеме́рне, в словеси́ и́стины, в си́ле Бо́жией, ору́жии пра́вды десны́ми и шу́ими, сла́вою и безче́стием, гажде́нием и благохвале́нием, я́ко лестцы́, и и́стинни, я́ко незна́еми, и познава́еми, я́ко умира́юще, и се жи́ви есмы́, я́ко наказу́еми, а не умерщвля́еми, я́ко скорбя́ще, при́сно же ра́дующеся, я́ко ни́щи, а мно́гих богатя́ще, я́ко ничто́же иму́ще, а вся содержа́ще.

Евангелие от Матфеа, зачало 105

Рече́ Госпо́дь при́тчу сию́: челове́к не́кий отходя́ призва́ своя́ рабы́ и предаде́ им име́ние свое́. И о́вому у́бо даде́ пять тала́нт, о́вому же два, о́вому же еди́н, кому́ждо проти́ву си́лы его́, и оты́де а́бие. Шед же прие́мый пять тала́нт, де́ла в них и сотвори́ други́я пять тала́нт. Та́кожде и и́же два, приобре́те и той друга́я два. Прие́мый же еди́н, шед вкопа́ его́ в зе́млю и скры сребро́ господи́на своего́. По мно́зе же вре́мени прии́де господи́н раб тех и стяза́ся с ни́ми о словеси́. И присту́пль пять тала́нт прие́мый, принесе́ други́я пять тала́нт, глаго́ля: го́споди, пять тала́нт ми еси́ пре́дал, се други́я пять тала́нт приобрето́х и́ми. Рече́ же ему́ госпо́дь его́: до́бре, ра́бе благи́й и ве́рный, о ма́ле был еси́ ве́рен, над мно́гими тя поста́влю, вни́ди в ра́дость го́спода твоего́. Присту́пль же и и́же два тала́нта прие́мый, рече́: го́споди, два тала́нта ми еси́ пре́дал, се друга́я два тала́нта приобрето́х и́ма. Рече́ же ему́ госпо́дь его́: до́бре, ра́бе благи́й и ве́рный, о ма́ле ми был еси́ ве́рен, над мно́гими тя поста́влю, вни́ди в ра́дость го́спода твоего́. Присту́пль же и прие́мый еди́н тала́нт, рече́: го́споди, ве́дях тя, я́ко же́сток еси́ челове́к, жне́ши, иде́же не се́ял еси́, и собира́еши ю́дуже не расточи́л еси́, и убоя́вся, шед скрых тала́нт твой в земли́, и се и́маши твое́. Отвеща́в же госпо́дь его́ рече́ ему́: лука́вый ра́бе и лени́вый, ве́дяше, я́ко жну иде́же не се́ях, и собира́ю иде́же не расточи́х, подоба́ше у́бо тебе́ вда́ти сребро́ мое́ торжнико́м, и прише́д аз взял бых свое́ с ли́хвою. Возми́те у́бо от него́ тала́нт и дади́те иму́щему де́сять тала́нт, иму́щему бо везде́ дано́ бу́дет и преизбу́дет, от неиму́щаго же, и е́же мни́тся име́я, взя́то бу́дет от него́. И неключи́маго раба́ вве́рзите во тму кроме́шнюю, ту бу́дет плачь и скре́жет зубо́м. Сия́ глаго́ля возгласи́: име́яй у́ши слы́шати да слы́шит.